Açıköğretim Kredili Sistem Nedir?

Açıköğretim Kredili Sisteme Geçiyor, Nedir Bu Kredili Sistem Dedikleri?

Anadolu Üniversitesi ve YÖK, 2012’den itibaren geçerli olmak üzere Açık öğretim sisteminde çok önemli değişiklikler yapma kararı almıştır. Bunlardan maddeler halinde aşağıya ekliyorum.

2012-2013 Eğitim yılında mevcut kayıtlı olan öğrenciler dahil yeni kayıt olanlarla beraber tüm aöf öğrencileri kredili sisteme geçmiş olacaklar ve bu sistemde eğitim göreceklerdir.

Aöf Kredili Sisteme Geçiyor
Aöf Kredili Sisteme Geçiyor

 

Açıköğretim Kredili Sistem Hayatımıza Ne Katacak :

* AÖF Sisteminde kredili sistem uygulamaya sokulacak. Her eğitim dönemi güz ve bahar şeklinde iki dönem olacak ve her dönemin kredi toplamı 30 olacaktır. Önlisans bölümlerinden mezun olmak için 120, lisans bölümlerinden mezun olmak için 240 krediyi tamamlamak gerekecektir.

* Kredili sistemle birlikte her sınıfta branş dersleri haricinde seçmeli dersler olacak böylece, ilgimizi çeken dersleride alarak kendimizi dahada geliştirebileceğiz.

* Dersler Güz ve Bahar şeklinde iki dönem halinde verilecek,

* Bologna Süreci Açıköğretime adapte edilecek ve uygulanacaktır. Yani yurtdışındaki açıköğretim sistemi, Aöf sistemine entegre edilecek.

* 2011 yılında ilk deneme İlahiyat Fakültesinde uygulanan kredili sistem 2012-2013 eğitim döneminde tüm aöf bölümlerinde de uygulamaya sokulacak.

* Açıköğretimde öğrencilere verilmiş olan tüm ders kitapları yenilenecek ve e-kitap hayata geçirilecek. Sadece isteyen öğrencilere kitap dağıtılacak. ( Böylece kapağını bile açmadığımız kitapları artık alıp eve getirerek yapılan sirafında önüne geçmiş olacaklar. )

* Zor olarak kabul ettiğimiz derslerde anlaşılacak olan Vakıf Üniversitelerinin kampüslerinde yüzyüze eğitim verilecek.

* Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez.

* Her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı ve başarısız olunan derslerden bütünleme sınavı yapılır.

* Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

* Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu sınav notu ve yapılmışssa bütünleme sınavı notunun katkılarıyla hesaplanır.

* Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

Harf Notu – Katsayı
AA 4,0
AB 3,7
BA 3,3
BB 3,0
BC 2,7
CB 2,3
CC 2,0
CD 1,7
DC 1,3
DD 1,0
FF 00

Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır ( geçer );
FF alan o dersi herhalükarda başaramamış sayılır ( kalır ) .
CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış (geçmiş ) , 2.00 nin altında ise başarılmamış ( kalmış ) sayılır.

* MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz.

* Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

* Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

* Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.

* Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.

* Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Not Aralığı – Harf Notu

84 – 100 AA 4,00
77 – 83 AB 3,70
71 – 76 BA 3,30
66 – 70 BB 3,00
61 – 65 BC 2,70
56 – 60 CB 2,30
50 – 55 CC 2,00
46 – 49 CD 1,70
40 – 45 DC 1,30
33 – 39 DD 1,00
0 – 32 FF 0,00


b) Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur.

2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.

* Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.

* Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.

* İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

* Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

* Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.

Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.

Aşağıda Kredili Sistem Okuyan Bir Öğrencinin Dönem Sonu Not Çizelgesi Bulunmaktadır.

Peki Neden Kredili Sistem¿

YÖK uzun zamandır Anadolu Üniversitesi’ni yeni açıköğretim sistemine uyması ve buna göre bir yapılandırma içerisine girmesi için uyarıyor ve Bolonia Kriterlerinin uygulanmasını istiyordu.
Anadolu Üniversitesi altyapı hazırlığı olmadığı için bu talebe yanıt veremiyordu, fakat altyapı oluşturulmaya başlandı ve sona gelmek üzere.
Anadolu Üniversitesi haricinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve ODTÜ’ de uzaktan eğitim sistemiyle AÖF bölümleri oluşturmak için YÖK’e başvuruda bulundu. Başka üniversiteler de bu kervana katılacaklardır. Kısaca açıköğretimde artık rekabet başladı.

YÖK 2012 ‘de başvuruda bulunan diğer üniversitelere de Açıköğretim bölümlerini açmalarına izin verecektir.

Sonuçta İse:

Rekabet daima kaliteyi arttırır ilkemiz burada açıkça ortaya çıkmaktır. Anadolu Üniversitesi en iyi aöf benim iddiasını sürdürebilmek için yenilikler yapmaya devam etmek zorunda.

Diğer kurulan üniversitelerin Anadolu Üniversitesi’nin payını azaltacağı kaçınılmaz bir gerçek olmakla birlikte Anadolu Üniversiteside bu gerçekle yüzleşmemek için yenilikler yapmak mecburiyetindedir. Özellikle İstanbul ve ODTÜ’nün oldukça ilgi göreceğinden şüphemiz yok.

Kredili Sistem mevcut okuyan, sınıf geçen veya kalan öğrencilerde kredili sistemde devam edeceklerdir. Tabii kredili sistemin gelmesi ile eğitim kalitesi artacak, ezbere dyalı veya sınav sorularına çalışmaya dayalı sınıf geçme ortadan kalkarak öğrenmeye dayalı bir sistem oluşacaktır. Buda açıköğretim kredili sisteme göre eğitim yapan öğrencilerin kalitesini arttıracaktır.

————————————-

AÇIKÖĞRETİM FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN GELİŞMELERDEN ANINDA HABERDAR OLUN

————————————-

510 Yorum

  1. Derya Hanım,

   İnternetten size verecekleri kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapacaksınız, verdikleri soruları verdikleri süre içerisinde cevaplayacaksınız. Ara sınavda aldığınız not genel başarı notunuza katkısı %20 oranında olacaktır.

 1. Bildiğim kadarıyla kredili sistemlerde çok çalışan okulu erken bitirir.Bu sistemde üstün başarı gösterip 4 yıllık lisans programını 3 yılda bitirme imkanı var mıdır?

  1. Halil Güneşli;

   Böyle bir imkanınız olacağını düşünmüyorum. çünkü her yıl almanız gereken mecburi dersler olacaktır ve bunu 4 yıla yaydıklarını düşünüyorum. Tabi kesin emin değilim.

 2. arkadaşlar ilahiyatçılarda kredili sisteme geçtiğinde yeni ve eski öğrenciler hepside kredili sisteme geçti ne den orda o yorumu yapan arkadaş eskiler etkilemeyecek doğrusu kafama takıldı bende edebiyat 2 ye geçtim ama osmanlıcada kaldım ve bu dersi geçmek zor kredili sistem olsa ne zaman kredilerini tamamladı mı mezun olacaklar bizler ha boyna sınıf tekrarı yapacağız olmaz böyle bi ayrımcılık böyle haksızlık varsa böyle bişey inşallah bi çözüm bulurlar saygılar

 3. Açıkçası ben bu internet üzerinden snav sistenini pek anlamadım.yani bu herkesin bulunduğu bir snav merkezinde mi olacak yok öyle değilse evde nasıl olacak anlamadım doğrusu.Birincisi evde olursa şayet,herkes kitap defter alıp snava rahatlıkla girer,ikincisi ya bu sonuçta elektrikle çalışan bir alet snav esnasında elektirik giderse ne olacak veya internette sorun olursa???Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen izah etsin.

 4. ben bu sene edebiyat 3.sınıfa geçtim ve halimden memnunum hiç büte kalmadım kredili sistemde daha çok sınava giriliyo neyse ayrıca internet üzerinden sınavı anlamadım bilgisayara bakarak sınav mı olunur gözleri bozuk olanlar napcak

 5. Nalan Hanım “evde olmayacağı kesin”:)) 🙂
  PC Labv. olur ve orada yaparlar, elektrik, net. arıza vs. tüm önlemleri alırlar ilk defa uygulanacak bir sistem değil sadece Anadolu Ünv. geç kaldı. Öğrenci dışı olumsuz kaynaklarda zaten Ünv. sorumludur ve sınav iptal edilir. :-))
  Başarılar…))

 6. Kredili sistem hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar ??
  Sınavlar gene Vize Final Bütünleme şeklinde mi?
  Örgün deki gibi Vize final / vize final / yaz okulu-bütünleme şeklinde mi?
  Vee “formasyon” ” yatay geçiş” hakkında bilgisi olan var mı??
  TEŞEKKÜRLER…

 7. vize ortalamayı %20 etkilediği için ,kopya çekilmesi çokta mühim değil onlar için .sonuçta kopya çekmek içinde baya hazırlıklı olup çekebilirsiniz en güzeli birkaç bilgisyar ve aynı sınava giren arkadaşlar. Hatta sizin yerinize bile bir başkası bir başka şehirden girebilir girilebilir .Final sınavı anlaşılan ünv.’nin sınav salonlarında yada üniversitenin kedisinde yapılacaktır.Elektirik kesintisine gelince.muhtemelen sınavınız eksik cevaplanmış gibi kaydedilir ya da zaman aşımına uğramış görünür .bu gibi durumlar için teknik sorunlara da bakan sınavlar için oluşturulmuş şikayet birimleri mutlaka olur. Dert etmeyin ama bildirim için belirlenmiş süreleri şartları iyi bilin ki kabak başınıza patlamasın.sınavdan 0 almış görünüp finali tehlikeye atmayın

 8. En azından yeni kayıt olanlarla başlasa daha iyi olurdu ben bu yıl 4.sınıfa başlıyorum bütte dersim var veremezsem nasıl olacak? Kredilerimizi nasıl tamamlayacağız? Nalan Hanıma katılıyorum sınav anında elektrik giderse ne yapacağız sınıf tekrarı mı yapacağız? Nasıl sistemdir anlamadım! Ben öss’ye girdiğim yıl sistem yeni değişmişti ikili sisteme tekrar geçiş olmuştu, aöf’ye yeni başladığımda ise sistem yine yenilenmiş ve bütün dersler değişmişti (ayrıca aöf yenilenmeden önce her yıl sorulan sorular bir önceki yılın aynısıymış, şimdi ise alakası bile yok!), seneye mezun olacağım bu yeni sistemle nasıl mezun olacağım onu da bilemiyorum ama! Mezun olduğum yıl ise bu defa da kpss değişiyor!!! Bu değişiklerde ilk girenleri vuruyor!!! Hakkımızda hayırlısı diyorum, bu çelişkili sistemde hepimize başarılar diliyorum…

 9. ben geçen gün büroya gittim eski yeni farketmiyor herkesi etkiliyormuş kredili sistem. sadece iktisat ve işletme fakülteleri kredili sisteme geçmemiş kayıt yenileyecek olanlar bürolara gidip ders kaydı yapacakmış seçmeli derslerden seçecekmişiz durum bundan ibaret Allah sonumuzu hayretsin… 🙂

 10. arkdaşlar ben de birşey anlamadım…benim altan dersim var şimdi 1.sınıftan o nasıl olacak

 11. abi netten sınav mı olurmuş ayrıca bir avantaj var gibi ben ingilizceciym mesela ortalama 2.00 diyor o da 50 gecme barajı imiş oysa biz önceleri 70 barajına tabi tutuluyorduk walla noşacak bilmiyorm ya

 12. işletme 3. sınıfa geçtim.kayıt yenileyip snavlara internet yoluyla mı gireceğiz bizde.bu çok gıcık bi durum..:/

 13. nalet 70 barajı düşsün ya başkası pek önemli değil bi de biz bütünleme sınavlarına girdik acaba not sistemi hala eskisi gibi mi olacak yoksa kredili sisteme göre mi hesaplanacak diyelim ki büt eski sisteme göre hesaplandı ve kaldık kaldığımız not yeni sisteme göre hesaplanacak mı güz döneminde açıklma var ama daha buralar açıklanmadı duyanın bilenin paylaşması dileğiyle hayırlı günler ayrıca iyi bri sistem tütün iölp ve aöfcilere hayırlı olsun

 14. Hepsini anladımda, artık yardımcı kitaplar olmayacakmış 🙁 yani aöf’ün o kalın kitaplarını çalışmak zorunda kalıcaz, bu durum çok üzücüüüüü yaaaaaa 🙁

 15. internetten sınavda şu şekilde gerçeklşiyor, size örneğin 3 günlük bir süre veriliyor ve bu günler içinde istediğiniz bir zamada sınava giriyorsunuz, verilen zamanda sınavı tamamlıyorsunuz, evden yada istediğiniz yerden…. ama bu ara sınav önemli değil bence asıl olan okulda yapılacak sınav, Allah yardımcımız olsun, AÖF’ün kitaplarıyla işimiz varrr 🙁

 16. merhaba arkadaşlar ben adalet birinci sınıftayım beş bütüm vardı ve bunların üçünü vermem gerekirken vermemiş olabilrim eğer bu yıl kredi sistemine geçersek ben sınıf tekrarı mı yapacam yoksa kredili sisteme göre ikinci sınıfa gecerek altanmı verecem daha sonra. bilgisi olan varsa beni bu konuda bilgilendirebilirmi lütfen.şimdiden tşk ederim herkes için hyırlısı olur inşallah.

 17. neriman en fazla 2 tane dersin kalırsa geçersin diğerlerini veremediysen kalırsın kredili sisteme geçilsede geçilmesede…

 18. mrb.arkadaşlar;tde 2.sınıftayım büte girdim ama 3 dersten kalacam.acaba yeni sisteme göre 3.sınıf derslerini alabilecekmiyim.lütfen bilgisi olan paylaşsın…..

 19. merhaba arkadaşlar ben adalet birinci sınıftayım dört bütüm vardı ve bunların ikisini vermem gerekirken vermemiş olabilrim eğer bu yıl kredi sistemine geçersek ben sınıf tekrarı mı yapacam yoksa kredili sisteme göre ikinci sınıfa gecerek altanmı verecem daha sonra. bilgisi olan varsa beni bu konuda bilgilendirebilirmi lütfen.şimdiden tşk ederim herkes için hyırlısı olur inşallah.

 20. merhaba arkadaşlar ben adalet birinci sınıftayım dört bütüm vardı ve bunların ikisini vermem gerekirken vermemiş olabilrim eğer bu yıl kredi sistemine geçersek ben sınıf tekrarı mı yapacam yoksa kredili sisteme göre ikinci sınıfa gecerek altanmı verecem daha sonra. bilgisi olan varsa beni bu konuda bilgilendirebilirmi lütfen.şimdiden tşk ederim herkes için hyırlısı olur inşallah.

 21. Sanmıyorum Neriman en fazla iki dersin olmalı.kredili sistemin amacı açıköğretimi uzaktan eğitime benzetip daha sistemsel hale getirmek bende 1. sınıf adaleti bitirdim seneye bırakıcam iki dersim var sadece, inşallah sende ikiye indirirsin yoksa seneye ders alamazsın…

 22. merhaba arkadaşlar ben sosyoloji bölümü 1 sınıftayım 7 dersten bütlere kaldım en az beş dersi vermem gerekiyor sonuçlar açıklanmadığından 5 dersten geçip geçmediğimi bilmiyorum bu yılı tekrar edersem bende kredili sisteme geçmiş oluyomuyum

 23. ya bu internetten sınaw nasıl oluyo ya ben onu anlamadım bilgisi olan warsa bizi bi aydınlatsın

 24. sınavlar İNTERNETTEN OLMAYACAK… 2011-2012 KLAVUZUNU İYİ İNCELEYİN(DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEME UYGUN KLAVUZU)

 25. V . Sınavlar
  Her derste bir ara sınav ve dönem sonu sınavı
  uygulanacaktır. Sınavlarda çoktan seçmeli test yönteminde
  yapılabilecektir. Sınavlar öğrencilerin bulunduğu illerde
  yapılacaktır.

 26. slm arkadaşlar bana yardımcı olabilirmisiniz?
  Okuldan mezun olalı tam 22 yıl oldu bu sene tarım açıköğretime kayıdımı yaptırdım GENEL MATEMATATİKLE İLGİLİ olarak bana yardımcı olabilecek açıklamalı kitap ismi verebilirmisiniz ben matematiğin m.sini bilmiyorum. lütfen saygılarımla hayırlı günler dilerim.

 27. Arkadaşlar ben Adalet 2. sınıftayım. Sadece tek dersten (ingilizce) bütünleme kaldım. Bütünleme sınavına girdim fakat umutlu değilim. Bu haliyle benim durumum ne olacak. Yıl sonu not ortalaması falan kafamı karıştırdı. Yorumlarınızı bekliyorum.

 28. slm ark.bu sene ilahiyat açıköğretime kayıt yaptırdım. başvuru ve kayıt bilgilerinde sadece güz dönemi için 2 ara sınav ve 2 dönem sonu sınav tarihi yazılmış.birinde merkezi açıköğretim sınavı birinde uzaktan eğitim sınavı online yazıyor. hangisi geçerli acaba. bilen varsa yardımcı olabilir mi

 29. merhaba benım 2 ınıftan 3 bütum var 1 sınftanda 1 dersım var ama 3 sınıfa gecemıyorum ,aldıgım duyumlara gore artık altan kac dersının olcagı onemlı degıl şimdi ben 2 sınıfı gecem 3 sınıfa kaydımı yapabılır mıyım bıde1 sınıftakı ders ıcın 1 yıl uzatmam mı gerekıyor yardımmmmmmmmmmmmmm

 30. arkadaşlar ben aof adalet 1. sınıfım fakat 3 dersten kaldım buyıl bizim bölümde kredili sisteme geçmiş galiba sınavlar için okullara gidilmicekmi herkes evdeki bilgisayarından internet üzerindenmi sınav olacak ben bunu anlamadım bir türlü bir sınıf tekrarı oldacağından bunun harçları ne kadar bilgisi olana varsa cvp bekliyorum ltfn yardımcı olursanız çok evinicem şimdiden teşekkür edrim ii günler….

 31. selam arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okumaktayım benim alttan bi dersim var ve ikinici sınıftan 3 dersim kaldı.benim 3.sınıfa geçme durumum var mı bilgisi olan arkdaşlar bi bilgi versin.

 32. ben TÜRK DİLİ VE EDBİYATI ÖĞRENCİSİYİM … ŞİMDİ BENİM 3 DERSİM KALDI .. BEN KREDİLİ SİSTEMDE NASIL OKUYACAĞIM ??
  3 DERSİ Mİ VERECEĞİM YOKSA KREDİLİ SİSTEMDE SINIF GEÇME MANTIĞI DEĞİL DERS GEÇME MANTIĞI VAR . BAŞARILI OLAN BULUNDUĞU SINIFA NAZARAN ÜSTTEN AŞARISIZ OLAN ALT SINIFTAN ORTA OLAN NORMAL STANDARDINDA DEVAM EDER … BEN ŞİMDİ NASIL YAPACAĞIM .. 3 DERSİ 1 YIL BOYUNCA VERMEĞE Mİ ÇALIŞAĞIM KREDİLİ SİSTEMDE DAHİ ÜSTTEN DERS ALAMADAN YOKSA BEN 3 DERSİ ALTTAN VERMEĞE ÇALIŞIP 2. SINIFA MI GEÇECEĞİM ???

  ÇOK ENTERESAN Bİ KARMAŞA İÇİNDEYİM .. VE BİRDE İNTERNETTE ŞU KURUMSAL KİMLİKLE YAPILAN AÇIKLAMALARDAN BİR ŞEY ANLAMIYORUM .. ???

 33. ben de 4 dersten kaldım ne olacak şimdi =( yazılanlardan hiç bişey anlamadım,zaten a.ö biroları da adam akıllı bişey söylemiyorlar saçmalayıp duruyorlar şaşırdım kaldım doğrusu =( bi bilgin olursa bana aktar arkadaşım lütfen yaa =(

 34. Edindiğim bilgilere göre üst sınıftan ders alabilecek ve erken bitirme şansını da elde edebileceğiz.
  ben sosyoloji 2’nci sınıf öğrencisiyim. dersleri çok önemsiyorum ve hakikaten çalışmadan başarı elde edilemiyor. vakit ve para kaybetmemek için çalışın diyorum. ilk sınav aralık ayında. bir an önce okulu bitirmek istiyorum :):)

 35. okul oncesi ögretmenli 1. sınftayım.kimsenin gercekten bi bilgisi yok. ne internetten ne bürolarda doğru düzgn bilği alabiliyoruz?? sınav sistemi nasıl kredili sistem bize ne sağlıcak? çanegrsi bizdedemi uygulancak? kac dersi veremezsek kalyoruz ? yada kalıyormuyuz sorumlumu geciyoruz? gercekten hic bi bilgim yok bana yardmcı olursanız cok sevincem…?

 36. Okuyanlar da mevcut kredi sisteminden faydalanacaklar. bir dönem içerisinde en fazla 30 kredi alabileceğiz.Dolayısıyla kredi sisteme geçildiği için 2 dersten fazla alanlar kredileri kadar üst sınıftan ders alabilecekler…

 37. EĞER 3 DERSTEN KALAN BİR ÜST SINIFTAN DERS ALAMIYORSA NE ANLAMI VAR BU SİSTEMİN..SÖZDE ERKEN BİTİRMEDEN BAHSEDİLİYOR DEĞİL Mİ? ZATEN BENİM 2 DERSİM KALSA BEN Bİ ÜST SINIFA GEÇEBİLİYORUM VS VS YANILIYORSAM BİRİ BANA İZAH ETSİN

 38. Adalet bölümü okuyorum 3 dersim kaldı üst sınıftan ders alamayacak mıyım ben şimdi açıklamalardan hiçbirşey anlamadım açıkçası

 39. Adalet bölümüne kayıt yaptım okuyup emekli olacaktım şimdi ağır iş ortamının olduğu yerde işi aksatma, dersleri tam çalış, okulunu bitir deniliyor, önceki okuyanlara göre bendeki bu tam bir ŞANSSIZLIK

 40. aöf edebiyat öğrencisiyim 3.sınıfa geçtim …kredili sistem nasıl olucak 4.sınıftan da ders alabiliyormuyuz..detaylı bilgi istiyorum teşekkürler…

 41. anlaşılan bekleyip olayı yaşarken ögrenecez. ne gerek vardı bu degişikliğe hiç anlamış degilim. sanki sırf anlamayalım diye yapıyolar

 42. ben felsefe bölümnü matematik yok diye seçtim şimdi birinci sınıfın bahar dönemine matematik koymuşlar. Beim için çok kötü oldu bu.

 43. arkadaşlarr oolp 4.sinif öğrencisiyim kredili sistem herhangi bişii ifade etmiyoor sadece erken siniflarda bir üst sinifin derslerini almaya olanak taniyor..özetle bildiğimiz sistemde çalişip geçeceğiz eskiden geçer not 50 şimdi cc olmuş olay budur;)

 44. arkadaşlar şimdi benim 1.sınıftan 1 dersim kaldI.2.sınıftan ise 3 dersim kaldı ben ben şimdi kocaman 1 yıl bu dört dersi geçmeyemi calişacam cvp verirseniz sevinirim

 45. herşey gayet mantıklı arkadaşlar. tebrikler bu sistemi getiren kişiye geç kalındı bile bu sistem için. anlaşılmayan konular da zamanla anlaşılacaktır umarım. başarılar herkese

 46. Kredili sistem sayesinde bazı bölümlere eklenen ek derslerle öğretmenlik yolu tamamen açıldı.Mesela sosyoloji bölümü mezunlarının öğretmenlik yapabilmeleri için meb’in istediği kredi miktarı kadar mantık psikoloji ve felsefe dersleri eklendi.Şuan mevcut okuyanlar için özellikle 2.3. ve 4. sınıflar için sıkıntılı gözükse de kredili sistemin bizim lehimize bir durum olduğunu düşünüyorum…

 47. Zeynep su arkadaşım 3.sınıftan ders alabilmeniz için 1.sınıftan dersinizin olmaması gerekiyor.Dolayısıyla yüksek ihtimal tekrar edeceksiniz..

 48. arkadaşlar ben bu sistemden hiç bir şey anlamadım ya benim alttan 3 dersim var şimdi birüst snıfa geçmem nasıl olacak ortalaam tutmazsa geçemiyormuyum

 49. arkadaşlar ben ek tercihten sosyolojiye kaydımı yapacam kayıt için tam olarak neler gerekli bilen war mı? we sosyolojinin sınawları zor oluyor mu ?

 50. Gülay’a kesinlikle katılıyorum.Okul öncesi 3.sınıf öğrencisiyim.İlk duyduğumda afalladım ama sonra düşününce zaten çıkmış sorulardan çalışıp 50 geçme notu sistemiyle ders geçiyorduk.Şimdi yine çıkmış sorulardan çalışıp CC almaya bakıcaz.Kafa karıştırmaktan başka bişeye yaramadı.Çünkü her insan başka birşey söylüyor.Bürolar bile gereken bilgiyi bilmiyorlarki bize nasıl bilgi versinler.Tek güzel yönü üstten de ders alıp erken mezun olabilecek olmamız. 🙂

 51. off ya ben de hiç bişey anlamadım. turk dılı ve edebiyatı okuyorum.3 dersim kaldı ve bir üst sınıftan sanırım ders alabılecem cunku yanlış anlamadıysam gectığın derslerın kredisi toplamı kadar ders alabılıyoruz bır üst sınıftan… hakkımız da hayırlısı bu durum ıyı mı kotümü onu da anlayabılmıs değilim henüz:(((((

 52. Bune biçim sistem ya. Açıköğretim Fakültesi diye girdik dışardan bitiricez diye YENİ SİSTEM KOYMUŞLAR NEYMİŞ KREDİLİ SİSTEM bunun yanındada GENEL MATEMATİK KİMYA alın başınıza çalın sisteminizi hani okuyanın önü açılacaktı yalan ve palavradan başka bisey değil bu NEDEN EĞİTİM DURUMUMUZ DÜNYA SIRALAMALARINDA EN SONDA OLDUĞU YİNE BELLİ ETTİ KENDİNİ……

 53. ben bu yıl adalet 2. sınıfa geçtim, 1.sınıftan 2 dersim kaldı, şimdi 10 dersle 2. sınıf okuyacağım benim toplam kredim nasıl olacak? normal okuyanlar gibi her sınav 30 kredi olarak mı hesaplanacak?

 54. felsefe 1.sınıf öğrencisiyim iki çoçuk annesiyim yeni doğum yaptığım için derslere pek çalışamadım üç dersten sınıfta kaldım. kredili sistemde alttan dört dersi olan sınıfı geçebiliyormuş bizlerde kredili sisteme geçtiğimize göre neden sınıf tekrarı yapıyoruz? üstten de ders alamıyoruz koca bir yıl neden üç ders için bekliyeceğiz?

 55. SLM……Ben bu yıl okul öncesi ögretmenligi 3.sınıf okuyacam….2.sınıftan kalma alttan ıkı dersım var…ben şımdi üst sınıftan ders alabılecek mıyım?….alacaksam da en fazla kac dersten alabılırm? cvplarsanız sevınırım……

 56. slm arkdaşlar sağ.kur.işl.okuyorum.bu3.yılım olucak mat.muasebe.ing.ikdisat derslerini birtürlü veremedim.önümüzdeki yıl kredi sistemine geçecekmişiz.sınıfımı geçmemde nasıl bir değerlendirme yapılacak birde vermiş olduğum derslerin kredime nasıl bir faydası var lütfen birileri bana bilgi verdin

 57. ben adalet 1. sınıfı 3 dersten kalarak bitirdim ve pztsi günü aöf bürosuna gitti 3 dersi alttan alıp toplamda 45 kredi ders seçebileceğimi söylediler ne kadar doğru bilmiyorum ama ben büroya sorumlu ve bilgi verebilecek düzeyde koydukları görevlinin yalancısıyım Allah herkesin gönlüne göre versin başarılar

 58. sizleri okuyunca lise yıllarım aklıma geldi. sanırım biraz tembellik ediyorsunuz. bu karmaşıklık çözülene kadar sınav tarihi gelecek.şimdiden başlayın çalışmaya e öğrenme portalından. strese gerek yok.

  ben yoğun çalışma temposuna, iki çocuğa rağmen geceleri dikkat toplayıcı bitki çayları ve vitaminlerle beraber oturup çalışarak çok iyi ortalamayla bir üst sınıfa geçtim,

  siz gençler neden kredili sistem sayesinde erken mezun olma şansını elde etmeyesiniz.

 59. Arkadaşlar önceden 11ünitenin yarısına ara sınavda diğer yarısınada son sınavda çalışıyorduk şimdi 3veya4 üniteye çalışarak sınava gireceğiz kredili sistem geçen yıldan 2dersten kalanlar 1üst sınıfın derslerindende isterse alabilecek fakat3dersten kalan alamayacak.1üst sınıfın derslerinden alıp başarılı olanlar daha kısa zamanda mezun olacak ama kredisini tamamlayamayanların uzadıkça uzayacak 7seneyi aşanında direk kaydı silinecek.

 60. İnternette ders seç sil işlemi üst sınıftan ders almak isteyenler için ders seçmeyenlere yine aynen7 ders verilecek geçen yıldan 3ders ve üzerinden kalanlar sene boyunca o dersleri verecek önlisanslılara4 sınav lisanslılara8sınav olacak önlisanslılar120 krediyi tamamlayacak lisanslılar240krediyi 1dönemde tamamlarsalar geçecekler aslında önceki sistemle pek farkı yok

 61. ben sosyoloji bölümüne bu yıl katıldım.kredili sistem biraz karışık göründü gözüme.güz döneminde diyelim ki 3 dersten zayıf not aldım bahar döneminde bu derslerden tekrar sınav mı olucam yoksa bahar döneminden sonra bütünleme olucak mı? birde eski sistemde 2 dersten zayıfınız varsa bir üst sınıfa borçlu geçiyordunuz ya da 2 dersten fazla zayıf olunca 1. sınıfta kalıyordunuz bu sistemde bu şekilde mi olucak yoksa farklı mı olucak?

 62. arkadaşlar panik yok..en yakın dershaneye gidin müthiş bilgilendiriyorlar..ne isterseniz sorun ayrıca kredi olayına bazı bölümler girmiş bazıları daha sonra…iyi çalışmalar…

 63. ben son sınıf öğrencisiyim normalde 8,9 ders alacaktık. şimdi ders sayısı arttı mı azaldı mı aynı mı kaldı anlamadım gitti???

 64. Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçün-cü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci dönemlerden ders alamazlar.Mesela 1.sınıftan 5-6 dersten kaldınız, 2.sınıfa geçiyorsunuz fakat 2.sınıftan kredi miktarınız kadar ders alabiliyorsunuz.2 den 3.sınıfa geçmeniz için ise 1.sınıftan dersinizin kalmaması gerekiyor. 1 dönemde verilen en az kredi miktarı 30’dur.Öğrenci isterse 45 krediye kadar ders alabilir.

 65. bende felsefe 2 sınıf okuyacam bu sene 1 sınıftan 2 dersten başarısız oldum anladım kadarıyla bir alt sınıftan en fazla 2 zayıfı olanlar bi üst sınıfın derslerini alabilecek 3 zayıfı olanlara ders verilmeyecek bu kredili sistem bizim aleyhimize oldunu düşünüyorum biraz kafa karıştırıcı olsada biz gene derslerden başarılı olmak için CC almamız gerekiyo ne diyelim yeni sistemde hakkımıza hayırlısı diyorum….

 66. 1. sınftayım 6 dersten kaldım kredili sistemle 2. sınıfın derslerini alabilirmiyim

  lütfen yardımcı olun diyarbakır diclede oturuyorum soracak kimse yok

 67. slm arkadaşlar ben laborant veterinerlik ve sağlık önlisans bölümü 2.sınıf ögrencisiyim 1 dersten kaldım ama diger derslerimin ortalaması yüksek bu durumda mezun olabilir miyim ve kayıt yapmadan önce lisans programlarından birine geçiş yapıp üst sınıftan ders alabilir miyim?

 68. ben okulöncesi 4.sınıftaydım 2 dersim vardı bütünlemede de geçemedim kredili sistemde nasıl olacak

 69. okulöncesi 4 sınıftayım 2 dersten kaldım kredili sistemde nasıl olacak anlayamadım

 70. arkadaslar ben sosyolojiye kaydımı yaptırdım 30 kredi falan filan diyolar bu ne anlama geliyo lütfen bilen yazsın su kredi meselesini

 71. Arkadaşlar 3 ve üzeri dersten kaldıktan sonra sınıf tekrarı olayı yok artık. Kredi miktarınız kadar üst sınıftan ders alabileceksiniz. Bir dönemde en fazla alınabilen kredi miktarı 30’dur. Öğrenci isterse 45 krediye kadar da ders alabilir.Sınıf tekrarı ancak şu şeklde oluyor : 1.sınıftan 1 tane bile dersiniz kaldı ise o dersi vermeden 3.sınıftan ders alamazsınız.Aynı şekilde 2.sınıftan dersiniz var ise 4.sınıftan ders alamazsınız.
  “Ayrıca hatırlatma yapayım ders ekleme silme işleminden önce kesinlikle bankaya para yatırmayın.Ders ekleme silme işlemine onay verdikten sonra ekranda yatırılacak para miktarı gözükecektir.Ona göre para yatırılacaktır.” ayhanbal_28@hotmail.com

 72. verdikleri akedemik terimlerle hiç bişi anlamadım adam gibi açıklama yapmıyolar 1.sınıf felsefe öğrencisiyim kafam allak bullak oldu…

 73. 2010-2011 Adalet birinci sınıf öğrencisiyim üç der ile bütünlemeye kalmıştım ve bütünlemede de geçemedim. ders notlarım;
  birinci ders ikinci ders üçüncü ders
  as: 34 40 50
  ys: 43 47 23
  bs: 37 37 20
  başarı: 36 K 38 K 29 K
  Bu durum karşısında ikinci sınıfa geçme hakkım nedir?

 74. ben ikinci üniversite olarak adalet meslek yüksek okuluna kayıt yaptırdım. anladığım kadarıyla dersleri ve sınavları internet ortamından alacağım peki, kredili sistem denen bir zıkım çıkmış şimdi..1.sınıfta iken üstten ders alabiliyormuyum.

 75. ARASINAV KİTABIN TAMAMINDANMI YOKSA YARISINDANMI SINAVA GİRECEĞİZ.YOKSA ARASINAV KİTABIN TAMAMINDANMI SINAVA GİRECEĞİZ BİLEN VARSA CEVAPLASIN SALLAMASIN

 76. arkadaşlar kredili sistemde erken üniversiteyi bitirmek için ne yapmam gerekiyor yani 4 yıllık fakülteyi 2 buçuk yada 3 yılda nasıl bitirebilirim

 77. slm arkadaşlar ben adalet 2, sınıfta 2 dersten kaldım ve bu yeni sistemden hiç bir şey anlamadım, kayıt yenilemeye giriyorum sadece tek dersim gözüküyo derse ekleyemiyorum yani hiç bir şey anlamadım lütfen anlayan biri varsa bilgilendirirse sevnirm

 78. arkadaşlarr şimdi biz güz döneminden 9 dersim var hepsini aldımm pekii derslerden geçemessem bahar döneminde tekrar labilirmiyim yoksa senye güz döneminemi kalacakk bilgi verirsenizz sevinirimmm

 79. arkadaşlar ben adalet önlisans birinci sınıftaydım 3 dersim başarısızdı fakat 3.dönemden ders aldım yani birüst sınıftan bu nasıl oldu anlamadım dersleride ben seçmedim aöf bürosuna kayıt yenileme için gittiğimde onlar verdi ve kredili sistemde 1 sene içinde 4 kere sınav olacağımızı söylediler bu kredili sistememe alışmamız çok zor olacak gibi görünüyor..

 80. sebepsiz ayrılık:

  Eğer ortalamanız 1.80 den fazla ise en az 30 kredi toplamda ise 45 kredi ders alabilirsiniz.Dolayısıyla üst sınıftan kredi miktarınız kadar ders almanız normaldir.3 dersten kalma olayı kalkmıştır.. Sorularınız için ayhanbal_28@hotmail.com

 81. sadi korkmaz :

  Dersleri hangi dönemde aldıysanız yine aynı dönemde alacaksınız. Güz döneminde aldığınız dersi bahar döneminde tekrar alamazsınız.1 dahaki güz döneminde vermeniz gerekecek. Sorularınız için ayhanbal_28@hotmail.com

 82. kaç ders seçtiğimize göre mi para yatıracaz ? sınavlar nasıl olacak klasik mi yoksa yine test mi ve ne zaman olacak yine aynı aylarda mı???

 83. teşekkürler ayhan bey ama benim anlamadığım dersleri biz seçmeyeceğiz aöf mi seçecek yoksa bu ilk sene olduğu içinmi böyle oldu kimsenin kafası karışmasın diye ? birde senede dört defa sınav olacakmışız dört defada aynı derslerdenmi gireceğiz ? yanıtlarsan sevinirim saygılar …

 84. daha önce başarılı olduğumuz dersler nasıl krediye dönüştürülecek ve bunu nasıl öğrenebileceğiz ? 5 dersten başarılı olmuş bir kişinin kredileri sonradan eklenecek mi ?

 85. mrb değerli arkadaşlar nasılsınız ? şu anlık aklıma soru gelmiyor :)allaha emanet olun …

 86. Ayhan bey bu sosyoloji bölümü 1. sınııftayım dolayısı ile kredili sisteme dahilim.Kayıt esnasında bize 7 adet kitap verildi.10-11 aralık 2011 tarihinde sınava gireceğim.Sormak istediğim bu sınavlara 7 kitaptaki tüm ünitelerden mi sorumluyum? Bir kısmı 2. dönemmi? veya’. dönemde başka kitaplar da verilip yeni dersler mi okuyacağım?Birde 1. yarıyılda başarısız olduğum derslerden tekrar yıl içinde kaç kez ve ne zaman girebileceğim.Aöf internet sitesinden bilgilere ulaşamıyorum.Bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler.

 87. merhaba ayhan bey nasılsınız ?sizde adalet bölümündemi okuyorsunuz ? memur hukuku ulusal yargı ağı projesi büro teknolojileri konu anlatmlı kitaplarını aradım bulamadım çıkmş sorularıda yok kaçıncı üniteye kadar çalışacağız bilmiyorum sizin bilginiz varmı acaba nereden bulabilirim saygılar ..

 88. Merhaba sebebsiz_ayrılık :

  Çalışma üniteleriniz

  BÜRO TEKNOLOJİLERİ – Ara Sınav 1-6 – Dönem Sonu Sınavı 1-12
  MEDENİ USUL HUKUKU – Ara Sınav 1-6 – Dönem Sonu Sınavı 1-10
  MEMUR HUKUKU – Ara Sınav 1-5 – Dönem Sonu Sınavı 1-10
  CEZA HUKUKU – Ara Sınav 1-5 – Dönem Sonu Sınavı 1-10
  ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I – Ara Sınav 1-5 – Dönem Sonu Sınavı 1-10
  YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU – Ara Sınav 1-6 – Dönem Sonu Sınavı 1-14
  TÜRK DİLİ I – Ara Sınav 1-4 – Dönem Sonu Sınavı 1-7
  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I – Ara Sınav 1-8 – Dönem Sonu Sınavı 1-15

 89. Özer candan :

  Sorumlu olduğunuz üniteler

  SOSYOLOJİYE GİRİŞ-Ara Sınav Ünite 1-5-Final Sınav Ünite: 1-10
  TÜRKİYE’NİN SİYASAL GELİŞMESİ-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-8
  İKT101U-İKTİSADA GİRİŞ-Ara Sınav Ünite 1-10-Final Sınav Ünite: 1-20
  PSİKOLOJİYE GİRİŞ-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-8
  SOSYAL POLİTİKA-Ara Sınav Ünite 1-7-Final Sınav Ünite: 1-14
  SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-8
  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-7

  Sorumlu olduğunuz ünitelere göre kitapların 2.dönem içinde kullanılıp kullanılmayacağını anlayabilirsiniz.

  1.güz döneminde (yarıyılda) kaldığınız dersi bir dahaki güz döneminde tekrar vereceksiniz.Burda şöyle bir kural var 3.sınıfa geçebilmenizin koşulu 1.sınıftaki tüm dersleri geçmenize bağlıdır.1.Sınıftan dersiniz kalırsa o dersleri temizleyene kadar 3.sınıfa geçemezsiniz. Bir dersi hangi dönemde alıyorsanız ancak o dönemde verebilirsiniz. Ayrıca bütünleme de kalkmıştır.

 90. kredili sistem seneye yani 2012 2013 egitim döneminde başlayacakmış ozaman ben 4.sınıf olacam.şuanda 3,sınıfım . peki kredili sistem biz son sınjıftayken bizede vuracak mı ? vurursa nasıl mezun olacaz ?hem vurursa cok sacma olur..

 91. bu sorumlu olduğumuz ğniteleri nereden ulaşabiliyoruz ben bi türlü bulamıyorum da bana yardımcı olurmusunz?

 92. sosyoloji 1sınıf öğrencisiyim ama ders çalışmayı nasıl yapıcam bilmiyorum hangi dersten hangi üniteye kadar olduğunu bilmiyorum.bana yardımcı olurmusunuz

 93. merhaba ben a.ö.ilahiyat 1.sınıf öğrencisiyim.kitap bitti dediler alamadım.e-öğrenme portalından çalışın dediler bir türlü giremedim.şifremi kabul etmedi.arkadaştan kitap aldım çalışıyordum,kitaplar değişti dediler.aralıkta sınav var elimdeki kitaplara çalışsam olmaz dimi?kitapların adlarını ve kaçıncı üniteye kadar sorumlu olduğumu bilmek istiyorum.varsa imkanınız kitap istiyorum parası neyse veririm.1 tane bebeğim var yalnızca o uyurken çalışabiliyorum zamanım dar yardımcı olursanız sevinirim

 94. parayı vaktinde yatırdık ama kitaplarımızı neden vermiyorlar.e öğrenme portalınıda arştırıyorum açamadım diye,benim gibi çokk kişilere rastladım.adres tarif edenlerinkini denedim sayfa hata gösteriyor.sinirden patlıyorum.

 95. Mustafa :

  Sorumlu olduğunuz üniteler

  SOSYOLOJİYE GİRİŞ-Ara Sınav Ünite 1-5-Final Sınav Ünite: 1-10
  TÜRKİYE’NİN SİYASAL GELİŞMESİ-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-8
  İKT101U-İKTİSADA GİRİŞ-Ara Sınav Ünite 1-10-Final Sınav Ünite: 1-20
  PSİKOLOJİYE GİRİŞ-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-8
  SOSYAL POLİTİKA-Ara Sınav Ünite 1-7-Final Sınav Ünite: 1-14
  SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-8
  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I-Ara Sınav Ünite 1-4-Final Sınav Ünite: 1-7

 96. bu kredili sistem hangi bölümlere acaba. ben işletme 4. sınıftayım bütün bu değişiklikler benim içinde geçerli olacakmı.

 97. ben güz dönemi kayıtını kaçırdım malesef bahar dönemine kayıt yaptırabiliyomusum ama hiç birşey anlamadım bahar döneminde deslerimin hepsini kurtarma şansım var mı bilenler yardım ederse sevinirim teşekkürler

  1. Bu sene güz dönemine kayıt yaptıramadığınız için sınıfta kalmış sayılmıyorsuz. Yalnız bir sonraki sene yani 3. sınıftaki güz dönemi dersleriyle birlikte maksimum kredi limitinide geçmeyecek şekilde 2. sınıf güz dönemi derslerinden alabiliyorsunuz.

 98. Tarih bölümüne kayıt olmak istiyordum 2. üni olarak ama kredili geçiş olduğu için tarihleri geçmiş diğer bölümlere kayıt var dediler. Burda güz dönemini kaçırdım diyen birini gördüm acaba yeni kayıt için bahar dönemine kayıt yapmak geçerli oluyor mu ?

  1. İlk kayıt güz dönemi olması gerekiyor, sizin dediğiniz gibi aklıma hiç gelmemişti. 444 10 26 yı arayarak bilgi isteyip sonucu bizimle paylaşırsanız sevinirim.

 99. ömer bey ben laborant ve veteriner saglık 1.sınıf okuyorum 8 tane ders kitabı var hepsinden 3 4 ünite ara sınavda sorumluyuz ama çok karışık ve yorucu çalışmanın daha kolay yolu yokmu yardımcı olurmusunuz lütfen,bir de bu kredili sistem nasıl oluyor ben hala anlamış degilim hiç bilgim yok 1 sınıflar nasıl yararlanıyor bölümün derslerinden dersmi seçiyoruz azalıyormu yani,son sorum kayıt yenileme hakkında 28 kasım gibi bir tarih gördüm bu yeni kayıt yaptıranlar için degil heralde

  1. Ayça han. iyi akşamlar siz bu yıl ders seçmiyorsunuz.. Okulun verdiği dersleri alacaksınız sadece. Siz yılda iki dönem olarak okuyacaksınız. Güz dönemi ve bahar dönemi şeklinde. Şuan gördüğünüz dersler güz dönemi dersleri. 10-11 aralıkta ara sınav, 21-22 ocakta dönem sonu sınavı olacaksınız ve bu gönem bitmiş olacak. Sonra şu bat ayında Bahar dönemi için kayıt yenileme yapacaksınız. Yine bahar dönemindede iki kez sınav olacaksınız ve bu yıl bitmiş olacak. Yanlız güz dönemi ile bahar dönemindeki dersler farklı dersler olacak. yani güz döneminde 7 ders görüyorsanız bahar döneminde farklı 7 ders göreceksiniz. Ona göre derslerinize çalışmanızı öneriyorum.

 100. mrb arkadaşlar e kitap sisteminden ders seçimi yapacaktım adalet ve adalet MEÖP diye iki farklı bölüm çıktı bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar lütfen yazsın .

 101. meraba ben coqrafi bilim sistemine kayıt oldum uzaktan eqitim sistemi varmış bu ne ya anlamadım aralıkta sınavım varmış ama benim elimde hala hiç bi bilqi yok nedir bu uzaktan eqitim uzaktan eqitim alanların kitabı olmayacakmı bide kredili sistemden bende faydalanacammı off çok karmaşık ve hiç bi bilqi yok aöf doqru düzqün açıklama yapmıyo nolur ya bilqilendirirseniz sevinirim

 102. ben işletme 3.sınıfa geçtim bu sene dikey geçişle bu kredili sistem bu bölümüde kapsayacakmı…

 103. merhaba arkadaşlar.ben türk dili ve ed.3.sınıf öğrencisiyim.acaba örgünle aöf arasında özel kurumlarda fark olduğu doğru mudur?aöf öğrencisi olmak iş hayatında bir engel midir?

  1. Şuanki sistemde herhangi bir fark kalmamıştır. Hatta aöf daha zor diyebilirim. İş hayatındada pek fark olacağını düşünmüyorum.

 104. Cevap verdiğiniz için teşekkürler…Bu kredili sistem zorlaycak gibi. kötü oldu keşke gelecek yıl da çıkmasaydı….zaten açık öğretim bide dersleri fazlalaştıracaklar…offf vallaha, hep sıkıntı…

 105. Merhaba,
  İşletme Yönetimi 1.sınıf öğrencisiyim. Akademik takvime baktığımda dönemlik ve yıllık diye farklı sınav tarihleri görüyorum. Ara sınavda sorumlu olduğum üniteler, yıllık sistem öğrenci kılavuzunda. Emin değilim, acaba önlisans İşletme Yönetimi yıllık sistemde mi, yoksa dönemlik sistemde mi öğretim yapılan fakülte grubuna giriyor?

 106. arkadaşlar ben aöf adalet 2 sınıfa geçtim ama kaıt yaptırma tarihini kaçırdım acaba bahar dönemi kayıt yaptırsam olurmu acil cevap

  1. Dilek, kredili sistemde yılı iki dönem halinde, güz ve bahar dönemi şeklinde göreceksiniz ve her dönem farklı kitaplar alacaksınız.

 107. Mrb sosyoloji 1. sınıf öğrencisiyim maalesef bütün derslerden kaldım kayıt yeniledm kitap almaya gittiğimde 2 kitap tek werdiler ama arkdaşm bnmle aynı bölümü aynı sınıfı okudugu halde ona 6 kitap werdiler bi bilgisi olan warmı ?

 108. bi yerden duydum sınava girdiğin sınıfın ortalaması puanı etkiliyo doğru arkadşlar bekliyorum

 109. sosyoloji 1. sınıfa yeni kayıt yaptırdım ve her dönem farklı kitaplar ve konular… kim demiş açıköğretim okumak kolay diye… ömer bey, iktisada giriş kitabını ocak ayındaki dönem sonu sınavına kadar bitirmek zorundayım örneğin değil mi?

  yani aralığın 10 daki sınava kadar yarısı ocaga kadar diğer yarısı öyle mi?

 110. teşekkurler ömer bey yani anladım kadarıyla bahar dönemine bu sene girip seneye bu güz döneminki dersleri verip seneye güz mezun olacagım demi birde bilginiz varsa geçen yıldan bir dersim var onu nasıl verecegim dersleri biz seçmiyoruz demi çok çok teşekkürler yardımlarınız için kafam çok karışmıştı. birde bahar dönemi derslerini nerden ögrenebilirim çalışmam lazımda

 111. pardon ya unutmuşum en önemli şeyi adalet bölümü teşekkürler hatırlattıgınız için

 112. adalet 2 sınıf ögrencisiym alttan ingilizce ne yapacagım bilgileriniz için teşekkürler

 113. ilahiyat 1.sınıf ogrencısıyım bu sene yaptırdım kaydımı , hangi dersimi kaç kredisi oldugunu nereden ogrenebilirim ?

 114. ben aof laborantlik ve veterinerlik 1.siniftaym derslere kitaptan calismak bir hayli zor gecen yillarin cikmis sorularina baksam benim icin bir faydasi olurmu yada daha kolay ogrenmem icin onerdiginiz bisey varmi

 115. 10/11 aralikta olan sinavda 1 dersten kac sorudan sorumluyuz yani ilk sinavda kac soru cikicak toplam simdiden tesekkurler…

  1. Serap;

   Ara sınavda aldığın notun %30 u ile Dönem sonu sınavında(Final) aldığın notun %70ini topladığında 50 ve üzeri çıkıyorsa o dersten geçmişssindir.

  1. Sıla;
   Kredili sistemde öğrenim bahar ve güz dönemi adı altında yılda 2 dönem halinde yapılmaktadır. 1. Sınıfın güz dönemi 1.dönem, bahar dönemi 2.dönem, 2.sınıfın güz dönemi 3.dönem bahar dönemi 4.dönem şeklinde devam ediyor. Kredili sistemde bütünleme sınavları yapılmayacaktır. Her dönemde bir ara sınav birde dönem sonu sınavı olacaktır. Bu yıl güz dönemi ara sınavı 10-11 Aralıkta, Dönem sonu sınavı ise 21-22 Ocakta yapılacak ve bu dönem bitecektir. Bahar döneminde güz dönemi derslerini görmeyecek farklı dersler görecek ve bunlardan sınav olacaksınız. Yani her dönem farklı dersler alacaksınız.

 116. merhaba ben 3.sınıf edebiyat öğrencisiyim. sınav giriş belgem elime geçmedi şifrem var fakat denediğimde ‘Yıllık eğitim veren herhangi bir AÖF programında aktif öğrenci değilsiniz, mezun oldunuz veya kayıt yeniletmediniz. Dönemlik-kredili AÖF programlarında okuyan öğrenciler bu web sitesinden hizmet alamazlar’ bu yazı çıkmakta yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 117. merhaba aöf türk dili ve edebiyatı 2.sınıf oldum.2.üniversite kapsamında kayıt yaptırdım bu sene kredli sisteme geçiş hakkında bilgim olmadığından banka aracılığı ile direk kayıt yaptım ve ünv.benim adıma ders seçimini yapmış oldu.verilen dersler arasında daha önce örgün öğretimde almış olduğum inkılap tarihi derside var ve ben bu dersten muaf olmak istiyorum ne yapabilirim bana yol gösterirmisiniz?tşk.

 118. slm ben edebiyat 2.sınıftayım alttan dersim yok amma ve lakin şunu merak ediyorum birinci sınıfta kredili sistem olmadığı için birinci sınıf derslerimi kredili sisteme göre notlarımı nasıl hesplayacağımı bilmiyorum bana yardımcı olursanız çok memnun olurum tşkler

 119. ben adelet bölümü 1. sınıf ögrencisiyim dönem sonu sınavları ocak ayında dönme sonu sınavından sonra biz hangi dersleri görücez çünkü bize vermiş oldukları konuları bitirmiş oluyoruz.

  1. Vural;

   Ocakta yapılacak olan dönem sonu sınavında size verilmiş olan kitaplardan Temel Bilgi Tek. ve Yabancı Dil dışındaki hepsinin tamamından sorumlu olacaksınız. 10-11 Aralık 2011 yapılacak olan Ara sınavlarda ise yarı ünitelerinden sorumlusunuz. Aşağıdaki linkten klavuzu indirerek klavuzun 47.sayfasından sorumlu olduğunuz derslere ve ünitelere bakabilirsin. Not: AS – ara sınav, DS Dönem sonu sınavı demektir.

   http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Documents/2011_12_AcikogretimProgramlariKilavuzu.pdf

 120. bu siteye girdiğimde de Sınava Gireceğiniz Sınav Merkezi: ANK.ANITTEPE diyor ? isten dolayı vaktim olup bürolara gidemiyorum 3 gündürde arıyorum aöf bürolarını açan yok.yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 121. bu 10-11 aralıkta ve 21-22 Ocakta yapılacak sınavlardan 2.00 ortalamayı tutturamayan 2. döneme kayıt yaptıramıycak mı ?

 122. ben çağrı merkezi hizmetleri 1. sınıf öğrencisiyim .kayıt yaptırdıktan sonra kayıt yeniletmedim haberim olmadı şimdi sınava giremiyecem.Bundan sonra ne yapmam gerek sınıf tekrarımı yapıcam.

  1. Bu yıl kayıt yaptıysanız kayıt yenileme sizi kapsamıyor. Siz Bahar dönemine kayıt yenileteceksiniz. Bahar dönemi kayıt yenilemeleri ise Şubat ayında yapılacak. Siz 10-11 aralık ara sınavına ve 21-22 Ocak taki dönem sonu sınavına katılabilirsiniz. Aşağıdaki linkten ara sınavlarda ve dönem sonu sınavlarında sorumlu olduğunuz üniteleri öğrenebilirsiniz.
   http://www.aofdestek.net/aof.cagri.merkezi.hizmetleri.onlisans.bolumu/

 123. merhaba ben bu yıl ek yerleştirme ile uluslararsı ilişkiler bölümüne yerleştirildim kaydımı yaptırdım fakat sınav tarihlerimi bilmiyorum normal yerleştirilenlerle mi sınava gireceğim yoksa ek yerleştirmeyle yerleşenler için başka tarihlerde mi sınav olacak yardımcı olursanız sevinirim.

 124. arkadaşlarr benim bi sorum olacak ben güz döneminde kayıt yeniletmedim bahar döenminde yani şubatta yenileticem alttan üç üstten dört dersim gözüküyor tde bölümüm ama anlamadığım kayıt yenilemede kaçıncı sınıf olarak kayıt yenileticem üstten ders almış gözüküyorum o yzden ikinici sınıf kayıt yenilele mi olacak lütfen acil cevap verin

  1. Betül, Normalde kaçıncı sınıftaydın ? 1.sınıftaysan, 2.sınıfa geçmişssin demektir. Güz dönemine kayıt yeniletmediysende güz dönemi derslerini seneye güz döneminde alırsın. şu an için net olarak bende durumunu bilemiyorum.

 125. radyo ve tv programcılığına kayıt yaptırdım (2.üniversite imkanından yararlanarak). ben ne sistemindeyim dönemlik mi yıllık mı

 126. Açıköğretim 3 sınıf işletmeden dersim kaldı bir üst sınıfa geçmiş sayırlı mıyım bu sistemle. tüm derslerin kredsini tamamlamak şartıyla 4. sınıfta 10 dersi versem oluyor mu?Bilgiverebilirseniz sevinirim…

 127. merhaba… ben bu yıl radyo tv pro. okucam.. sınav tarihlerimi bilmiyorum… yardımcı olur musunuz?

 128. van depreminden dolayı adres değişikliği nasıl yaılıyo mümkünse Konya ya değilse Ankaraya yapmalıym ama nasıl yapacağımı blmyrm yardm ederseniz sevinirim

 129. peki bu kredili sistem de AOL deki gibi her dersten 9 net yani 45den 2 almamız yetiyormu o dersin kredisini alabilmek için yoksa kaç net yapmamız lazım? cvb verirseniz sevinirim… tskler.

 130. ben Türk dili edebiyat öğrencisiyim 3.sınıfım ve güz dönemi AS ve DS sınavlarından geçtiğimde bahar dönemine geçiyoruz anladığım kadarıyla 3. sınıfın diğer yarısı oluyor yaz döneminde benim okulum bitmiş mi olacak yani formasyon için bir sene daha beklemem gerekecek mi?

  1. Meyra;

   Güz ve bahar dönemi derslerindne geçince 3.sınıfı geçmiş oluyorsun. 4.sınıf var birde önümüzdeki yılda onu okuyacak sonrasında formasyon alacaksın.

 131. açıköğretim kitaplarını en son hangı tarihe kadar açıköğretim bürosundan alabiliyoruz

 132. arkadaşlar bölümüm tde kredili sesteme geçti benim alltan 3 diğer yıldan 4 ders alıyorrum güz döneminde kayıt yeniletmedim bahar da yenileticem acaba kayıt için 2. sınıf kayıt yenilememe mi olacak yoksa 1.sınıf kayıt yenilememmi olacak acil cevap verin lütfen

  1. Betül;

   Sen şu sınıfa kayıt yenileteceğim diyemiyorsun zaten. Okul bunu otomatik atamaktadır. Ama tahminimce 2.sınıf olmuş oluyorsun.

 133. gelecek sene bim bölüm (yatay geçişle kayıt yaptırdığım işletme fakültesi ve eşdeğeri iktisat fakültesi) de kredili sisteme geçecekmiş. bnm geçtiğimi dönem yani 3. sınıftan tek dersim kaldı. diyelim ki; 2. senemde mezun olamadım ve tekrar okudum 4. sınıfı, o zaman kredili sistemin bana ne gibi zararları olur?

  1. Nevdar, kredili sistemde dersler iki dönem halinde verilecek. Yani yılda tek eğitim dönemi vardı ikiye çıktı, yeni ders eklemedikleri için dersleri ikiye bölüp okutuyorlar. Zararı yardımcı kitaplar yasaklanacak ve okulun vereceği kitaplardan ders çalışmak zorunda kalacaksın. Sınav araları kısa olacak vs.

 134. bu arada, söylemeyi unutmuşum:

  ben 2 yıllık ikinci öğretim işletme okudum ve şu anda açıköğretim işletme 4. sınıfa geçtim. 3. sınıftan tek dersim kaldı; yukarıda da bahsettiğim gibi.

 135. kredili sistemde üstten ders alabilir miyiz mesela dört yıllık bir bölümü üç yılda tamamlamamız mümkün mü acaba?

 136. türk dili ve edebiyat 1. sınıf öğrencisiyim her dersten en az CC ve CD mi almak zorundayım geçmek için

  1. Mehtap;
   Dönem sonu ortalamalarının en az CC olması gerekiyor. Bu yapılacak olan ara sınavda mümkün olduğunca iyi not alman dönem sonu sınavlarında daha rahat olmanı sağlayacaktır.

 137. Ben hazırlıktan 3 e geçtim alttan 1 dersim var toplamda 7 şuan yıllık sistemdeyim alttaki dersi vermem zorunlu mu veya 7 dersten kaçını vermem şart ?

 138. ben okulöncesi öğretmenliği 4.sınıftayım.sadece tarihten kaldım ve sistem değişti.güz döneminde kayıt yeniletmedim.ismim çıkmadı.bahar döneminde yapıcakmışım kaydımı.şimdi ne zaman kayıt yapıcam,ne kadar para yatırıcam,ekle-sil işlemi yapıcakmıyım bilmiyorum.yardımcı olursanız çok sevinirim.

 139. Merhaba ben iktisat 4.sinifa gectim alttanda 2 dersim kaldi Olurda bu yil 1 yada 2 dersten kalirsam mezun olamazsam gelecek yil bu 2 dersi kredili sistem dahilindemi gorucem ? Evet ise bu 2 dersin bana ne gibi zorlugu olucak kredili sisteme gectigim taktirde?

 140. ben türkdili 3.sınıf öğrencisiyim.okurken bana formasyon verecekmisiniz yoksa mezun olduktan sonra başka bir üniversitedenmi alacağım?teşekkürler

 141. AÖF adalet 2. sınıfa bu yıl geçtim ve bölümümde bu yıl kredili sisteme geçildi. Daha önceden 4 yıllık işletme okudum. Muaf olmam gereken derslerden kredili sistem nedeniyle muaf tutulmadım. Güz döneminde derslerden başarılı olursam (İNŞALLAH OLURUM) bahar dönemine kayıt yaptırmam gerekirmi?

 142. merhaba. ben açıklisede okuyorum. bu sene mezun oluyorum Aöf’e devam edicem kısmetse.. ama hiçbirsey bilmiyorum.bana yardımcı olabilecek biri var mı acaba????????

 143. Merhaba. Ben okulöncesi 4.sınıftaym. Sadece 3 dersım var vermem gereken. Ama gùz döneminde kayıt yenıletmedım. Bu 3 dersin tümünü bahar döneminde verebiliyor muyum? Lütfen acele cvp yazn

 144. ben türk dili ve edebytı üçncü snf öğrencsym bize formasyon verılckmi ve hangı sartlrda hıc bır bılgı yok…snvlrdn gecme notu yine 50 ve uzerımı yoksa genel ortalama hesaplanıp çan eğrisimi uygulanck…her türlü söylenti var hangisi doğru bunların…

 145. Slm bn Türk Dili ve Edeniyatı 2.sınıf öğrencisiyim.1.sınıftan Osmanlıcadan alttan dersim var.2.sınifta bütün derslerimi versem veya alttan bu ders biraksam.ama 1.siniftaki Osmanlicayi gecemezsem 3.sinifa gecme durumum nedir acaba?lutfen yardimci olun…

 146. ben laborant ve veteriner sag.1.ci sınıftayım,2.ci dönemin kitaplarını AÖF bürosundan nezaman alabiliyoruz.yani illaki kayıt yaptırdıktan sonramı alacagız,yoksa öncesi alınabiliyormu,malum kayıttan 1ay kadar kısa bi süre sonra sınav var,kitaplar kayıtlardan sonra veriliyorsa ben bu arada 2.ci dönem derslerine nereden ve nasıl çalışabilirim,bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

 147. mrhb ben sosyoloji 1.sınıf öğrencisiyim sosyoloji hakkında bilgi almak istiyorum ve mezun olduktan sonradaformasyon alabilecekmiyiz lütfen yardımcı olabilirmisiniz.

 148. Merhabalar ben laborantlık veteriner sağlık bçlümü ikinci sınıf ögrencisiyim gecen seneden tek dersim kalmıstı o dersi verip mezun olacaktım ama bu yıl sistem degişti ve kredili oldu üstelik kayıt yenileme tarihlerinden haberim olmadıgı icin güz dönemini kacırdım simdi bahar dönemine kayıt yaptırıcam yaptırmasına ama acaba o ders dısında ders eklenicekmi harc ücretim ne kadar üstelik tek ders icin ben bi dahaki güz dönemine kadar bekleyecekmiyim lütfen aydınlatırmısınız.

 149. slm arkadaslar bana yardımcı olur musunuz cb bc cb bc dd cc ff dd harf ortalamam boyle acaba sınıfta mı kaldım kayıt yaptırbilecek mıyım yardım edin lutfen genel not ortalaması da 1,83 dur lutfen yardımcı olun

 150. ben işletme 3. sınıf öğrencisiyim maliyet muhasebesi, finanasal yönetim, t.vergi sistemi ve yönetim bilgi sistemi derslerinden sorumluyum bu yıl. bu derslerin hepsini geçmek zorundamıyım yoksa kredili sisteme göre 3 dersi geçsem notlarım yüksekse kalan diğer ders ortalama ile geçmiş sayılırmı? birde ders seöimi nasıl yapılaca. lütfen yardımcı olur musuzun. şimdiden teşekkürler

 151. mrb ben adalet ikinci sınıf 4. dönem öğrencisiyim.alttan dersim yok hiç kalmadım.fakat bu yıl krediliye yeni geçtim.2. sınıf 1. dönem önce bankaya parayı yatırdım ders seçmeden sistem otomotik ders seçti.normalde 1. sınıfta gördüğüm medeni usul hukuku ve yargı örgütü derslerinide eklemiş fakat onları 1. sınıfta verdiğim için vermedim.bu senede yine 1. sınıf ikinci dönem derslerinden iki tane eklemiş.ama onlar yeni dersler.görmem gereken tarih 2 türk dili 2 ve ticaret hukukunu eklememiş.şu an ödeme yapmadım bunlarıda ekleyeceğim.fakat 2. sınıf 1. dönem derslerinden almam gereken ama sistemin eklemediği ders varmı okulum bu yüzden uzarmı.normalde kalmadım.ama yeni dersler eklendi onlara.biz 1. sınıfta almadık onları.bunların hepsini almamız gerekiyor muydu.arkadaşlar birgisi olan yardımcı olsun lütfen

 152. Ben ilahiyat birinci sınıftayım.güz dönemi sınav notlarım BC,CC,CB,DC,DC,CC,CC acaba kaldımmı ? yoksa bir dahaki güz döneminde almam gereken dersler varmı ?Varsa hangileri?

 153. Ara Sınav N. Dönem Sonu N. Başarı Notu Harf Notu
  HUK107U TÜRK ANAYASA HUKUKU 4,00 20,00 33,00 29,10 FF
  İNG101U İNGİLİZCE 1 3,00 20,00 13,00 15,10 FF
  HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 4,00 33,00 30,00 30,90 FF
  HUK105U MEDENİ HUKUK 1 4,00 30,00 33,00 32,10 DD
  ADL201U BÜRO TEKNOLOJİLERİ 4,00 37,00 40,00 39,10 DC
  ADL203U ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ 1 4,00 47,00 40,00 42,10 DC
  HUK203U MEMUR HUKUKU 4,00 53,00 40,00 43,90 DC
  TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 3,00 40,00 73,00 63,10 BC
  TÜR201U TÜRK DİLİ 1 3,00 40,00 30,00 33,00 FF
  HUK205U CEZA HUKUKU 4,00 13,00 37,00
  ya bunlar ne olacak ne yapmam lazım bitirmem için kaç puan almam lazım bana yardım olursanız sevinirim

 154. Canemre ve diğer arkadaşlar

  Kayıt yenileme tarihlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 155. Mustafa Bey
  İktisat bölümü şu an da yıllık sistemde hizmet vermektedir.
  Olurda bir veya iki dersten kalırsanız ve bölümünüz kredili sisteme geçerse kalmış olduğunuz dersleri kredili sistem dahilinde alırsınız. Bu da o ders veya derslerin hangi dönemde gözüküyorsa o dönemde almak zorunda olursunuz. Avantaj ve dezavantajlarını bir senede vermeniz gereken dersi 1 dönemde vermeniz istenecek.

 156. Kezban Hanım
  Alacağınız derslerin hangi dönemde olduğuna bağlı bir durum.
  Özetle alacağınız 3 ders bahar döneminde açılırsa evet alabilirsiniz.
  Bunun için bölümünüzün hangi derslerin hangi dönemde verileceğine bakmanızı öneririm.

 157. Oğuz Beyin Dikkatine ;
  Bütün dersleriniz en az DD ise ve ortalamanız 2.8 ise evet bu sınıfı geçtiğiniz anlamına geliyor.

  Neşe Hanım’ın Dikkatine
  Kaldığınız dersin hangi dönemde verildiğine bağlı eğer kaldığınız ders bahar döneminde açılırsa hiçbir sorun yok güz döneminde kayıt yaptırmanıza gerek yok anlamına geliyor bu. Fakat kaldığınız ders güz döneminde veriliyorsa bir sonraki sene güz döneminde kayıt yaptırıp o dersi vermeniz gerekir. Lakin bir sene kayıt yaptırmayanların kayıt durumlarıyla ilgili bir sorun olup olmadığına ilişkin bir aöf bürosunu aramınızı tavsiye ederim.

 158. Aynur Hanım’ın dikkatine
  Hangi sınıf ve bölümde olduğunuzu belirtmemişsiniz. Şayet 2 yıılık veya 4 yıllık eğitim veren bir bölümde son sınıfta iseniz maalesef kaldınız.
  FF dersiniz varken mezun olamazsınız. Ortalamanızın en az 2.00 olması gerekir

 159. Ayşe Hanım’ın Dikkatine
  ogrenci.anadolu.edu.tr kredili sistem de not görüntüleme sitesinden Yıllık not görünteleme sisteminde 1. sınıf derslerini geçtiğinizi gösteriyorsa almanıza gerek yok. Muhtemelende sistem değiştiği için o dersler almak zorunda değilsiniz. Mesala geçmiş olduğunuz hukuka giriş dersi aynı zamanda medeni hukuk dersini geçmişsiniz olarak kabul edilmiş olması gerek.

 160. Mrb arkadaşlar,

  Ben aof-adalet 2. sınıf ögrencisiyim ve bütün derslerden geçtim. Fakat bahar dönemi sınavı için, en fazla 10 tane ders alabiliyorum. Hepsinden basarılı olsam bile toplam kredim 118 olmuş olacak. Şimdi ben hiç alttan ders bırakmadıgım halde, 2 kredi için 1 sene uzayacakmı? Mezuniyetim yardımcı olur musunuz ?

 161. aöf tarım ikinci sınıftayım.Bahar döneminden bir ders dışında geçtim.Sadece bir dersim ff dir.Güz döneminden 21 kredili ders vermiş.Bu güz döneminde bahar döneminden kalan o bir dersi de alabilirmiyim,çok acil cevap bekliyorum arkadaşlar.

 162. ben böyle kredili sistemin ya ne karışık bu valla arkadaşlar benim bir hocam demişti ki alttan en az iki ders verdiniz bu uzarda uzar demişti 10 yıl okursunuz artık demişti en iyisi uğraşmamak hazır paralar boşa gidiyor

 163. merhabalar ben adalet birinci sınıfta okuyorum ve güz dönemindeki tüm derslerden başarılı oldum acaba bahar döneminde ikinci sınıfın derslerinden alma hakkım var mı?.

 164. ya ben güz döneminden iki ff ve 2 dc aldım not ortalamam 2nin altında anlamadım hiç bişey ne yapcam yardımcı olacak biri varmı bu sınavlara gircekmiyim yoksa yıllık not ortalamasıyla bahar döneminden kurtarabilirmiyim

 165. Ben laborant ve veteriner sağlık bölümü ikinci sınıf ögrencisiyim.1 dersim kaldı fakat geçtiğimiz dönem kredili sisteme geçtiğimizden haberim olmadıgı için kayıt yaptıramadım.şimdi kayıt yenilemek istediğimde bu dönem alacak dersiniz yok diye uyarı veriyor.bu ne demek oluyor hiç biryerden bilgi alamıyorum.konuyla ilgili acil yardımlarınızı bekliyorum.kayıt yenilemenin süresi doluyor.bilgim olmadığı için birşey yapamıyorum!!!

 166. lab.ve veteriner sağlık bölümündeyim 4. yarıyıldan 2 dersim var ancak 3. yarıyıldan 4 dersim vardı ama sınava giremedim dolayısıyla kaldım bu dönem onları alttan alamazmıyım

 167. admin bana yrd olursanız sevinirim.ben adaletin 1 sınıfındayım malesef ilk sınavlara giremedim cenazemizden dolayı ikinci sınavlara girdim 70 almam gerekirken alamadım ama ilk sınava girmiş olsaydım. bir kaç dersten kalırdım şuanda hepsinden kaldım bana yrd olursanız çok sevinirim.

 168. Merhaba öncellikle kafam iyice karıştı,sorum aöf 3.sınıftayım olurda alttan ders vermeden hepsini geçersem gelecek sene aynı dersleri alacakmıyım.Birde erken bitirme olanağım ne kadar olacak?

 169. aöf tarım ikinci sınıftayım.Bahar döneminden iki dersten birinden geçtim kaldığim dersten ff notu aldım genel ortlamam 2,12 kaldığim dersten tekrar sınava girecekmiyim?

 170. güz dönemi dönem sonu ortalamam 1.63 dolayısıya uyarı aldım. bahar döneminde ortalamam oldukça yüksek olsa, bu iki dönemin yıl sonunda genel not ortlaması gibi bir durum var mı acaba? yani yıl sonunda iki dönemin notları birleştirilip bir sonuç olur mu? ikinci sınıf öğrencisiyim ve Türk dili ve Edebiyatı bölümünde devam ediyorum. yardımcı olursanız sevinirim

  1. Genel not ortalamanı 2.0’ın üzerine çıkarmalısın. Genel not ortalaması senin okuduğun dönemlerin notlarının ortalamasıdır. okulda ilk yılın olduğunu varsayarsak güz dönemi 1.63 ise bahar döneminde not ortalamanın en az 2.37 olması gerekiyor. Tabii daha önceki yılların ortalamalarınıda dikkate almak gerekiyor.

 171. sayın açıköğretim yukarda 11 aralık tarihinde size sordugum bi sorum vardı ve benim için çok önemli belki dikkatinizden kaçtı belkide herkese ayrı ayrı cevap verme fırsatınız olamayabiliyor haklısınız ama rica etsem lütfen bi cevap alabilirmiyim soruma tekrardan rahatsızlık verdiğim için çok üzgünüm iyi günler:(

 172. cevap için çok teşekkürler ama önceki dönemler yıllık sistemdi yani onların etkisi oluyor mu ki bu yıl sınıf geçmeme?

 173. ben konaklama ısletmecılıgı 4 yıllık okuyorum bu sene 2 cı sınıfı tekrarlıyorum 1. sınıftan matematıgı hala veremedıgım ıcın.2. sınıfın butun derslerını vermeme ragmen 3 e gecemedım.onumuzdekı sene kredılı sısteme gecılcekmıs ben eger bu senede matematıgı vermessem nolucak?3 e gecıcekmıyım yoksa okuma hakkım bıtıcekmı ?

 174. kredili sistemde türk dili ve edebiy. okuyorum ara sınavlar intenet üzerindenmi olucak

  1. Hülya;
   Ara sınavlar normal yüzyüze olmaktadır. Bu hafta içinde sınavagiriş belgeleri açıklanır ordan hangi okulda sınava gireceğini görebilirsin…

 175. PEKİ BEN ELEKTRİK VE ENERJİ ÜRETİM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖGRENCİSİYİM 4 DERSTEN KALDIM … BU BÖLÜM KREDİLİ SİSTEME DAHİLMİDİR HESAPLAMA NASIL YAPILMAKTADIR YARDIMCI OLURSANIZI COK SEVİNİİRM

 176. [sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC ninaltında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.]…………………………..buna göre………………………………………..işletme 4 sınıfa geçtim alttan dersim yok 2012-2013 eğitim dönemine kalırsam kredili sisteme dahil olacağım bu yıl 2012 derslerin hepsini veremedim ilginçtir tek dersden kaldım diyelim öbür yıl sisteme göre 49 alsam geçemeyeceğim ben bütünleme sınavınada giremeyeceğim iyi kavradığım bir derstende bilinçli olarak kalırsam iyi olur diye düsünüyorum en azından 2.00 yakalama sansımı artırırım yaşasın sike tek dersi kalanlar bütünleme sınavına katılma hakkı verilmezse haksızlık olur diye düsünüyorum cevabınız için teşekkür ederim

 177. kredili sistem Türk dili ve edebiyatı bölümünde akademik yıl sonunda FF olan dersler için bütünleme ya da ortalama yükseltme sınavı var mı acil cevap lütfen.. bir de bu dersleri kurtarabilmek için yaz okulu falan var mı lütfen yardımcı olunnn :((

  1. Meleğim ;
   Kredili sistemde maalesef bütünleme yada kurtarma sınavı bulunmamaktadır. FF aldığınız derslerden her halükarda kalıyorsunuz :((

 178. cevabınız için çok çok teşekkür ederim. Benim için önemli olan bir sorum daha var; 1. sınıftan dersim kaldı ve şu anda 2. sınıftayım. bu dönemi bitirince kpss sınavına önlisans olarak girmek istiyorum fakat bu alttan dersim olduğu için önlisans diplomasını aöf den alabilir miyim yoksa o bir ders yüzünden vermezler mi? yardımlarınız için şimdiden teşekkürler…(not= bölüm Türk dili ve edebiyatı/ kredili sistem)

 179. ya iyice okduysanız bu sistemin ögrencinin zararına hiç bir yanı yok ama iyi yanı var her dersten cc yani 50 zaten suanki sistemde alman gereken not ama diyelım 5 dersten 60 aldın 1 dersten 40 aldın o dersini bütünlemene gerek kalmayacak yada bütün derslerin 50 yani cc olursa suanki gibi yani zaten direk gececeksin…kısacası bence cok gec kalmıs bi sistem bu sene son sınıftayım 🙂

 180. tüm derslerden geçtim diyeli ama genel matemtikten geçemedim o zman napmalıyım mezun olamam mı?

 181. bence bu sistem eskisine göre daha iyi oldu eskiden bir dersten geçmek için ders ortalamasının en az 50 olması gerekiyordu şimdi bir dersin ortalaması 50 den az olsa bile genel ortalama 2,00 ise geçebiliyorsun

 182. slm arakadaşlar 7 derstsn bile kalsanız üst sınıftan belli kredi karşılığı ders alablir siniz

 183. normal lisede kaldında açık öğretimde sınıf atlarmısınızz cewap werrsenz sewnrm

 184. Arkadaşlar iyi güzelde ben MATEMATİK yapamıyorum bu dersin kredisi kadar başka ders alma imkanı neden vermiyor? Lisede böyleydi.
  Ben Kocaeli Üniv. de okurken matematikten geçtim neden muaf olmuyorum?
  Bu iki soru çok kafama takılıyor.
  Unutmadan Türev ve integral gibi üst seviye matematik konuları neden var neden ??

 185. geçmiş yıllarda olduğu gibi çıkmış sorular tekrar cıkıyor mu yoksa çıkmış sorular tarihemi karıştı mıkredili sisteme gecen arkadaşlar cevplarsanız sevınırı
  m

 186. arkadaşlar bi sorum olacak yardımcı olursanız çok memnun olucam. ben kamu yönetimi 2. sınıftayım. alttan matematik dersim var. kredili sisteme geçilince bu dersi vermek zorundamıyım. bilgisi olan varmı??

 187. selam ben leyla felsefe 1.sını öğrencisiyim
  bugün bütün derslerin soruların ve cevaplarına baktımda not ortalamam iyi yalnız matemamikle başım fena halde dertte şimdi ne olacak bilmiyorum ben sözelciyim hiçbir dersten kalmak istemiyorum lütfen cevap verin canım çoook sıkılıyoor

 188. be leyla diger dersleri yüksek tutarsam matematik dersim dd yada daha düşük olursa sınıfımı geçermiyim yani matematik dersinide geçermiyim arkadaşlar cevap bekliyorum kimse yokmuuuuu

  1. Leyla Titiz;

   Diğer derslerin ortalamalarını yüksek tutarsan FF almadığın tüm derslerini geçme imkanına sahipsin. Bunun için GNO yani Genel Not Ortalamanı 2.0’ın üzerinde tutman gerekiyor.

 189. meraba. benim merak ettigim bi konu var 2 yıllık bankacılık sigortacılık okuyorum ara sınavda başarılı oldugumda hazirandaki final sınavınada girebiliyormuyum? final sınavında başarılı olursam 2 yıllık diplomayı 1 yılda almabilirmiyim. yoksa bi sene sonraki final sınavınamı giriyorum. polis olmak istiyorum bir an önce bitirmem gerek. yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Eren;
   Ara sınavda başarılı olsanda olamasanda hazirandaki finallere girmeye hakkın var. Finalde başarılı olursan 2.sınıfa geçersin. Seneye yeni dersler görürsün. O senede başarılı olursan o zaman diplomayı alırsın.

 190. slm arkadaşlar benim diploma notum 3.24 bu normal sayıda kaça tekabül ediyor.yani 60 mı 70 mi.bilen varmı

 191. selam sınav sonuçları ne zaman açıklanacak bide ben felsefe1.sınıf öğrencisiyim yardımcı kitap aldım ancak merak ediyorum bu kitapta olan soruların bir çoğu sınavda çıktı acaba yine bu kitaptanmı çalışsam yoksa aof den aldığım kitaplardan mı çalışsam cevap bekliyorum teşekkür

 192. selam aslında çan eğrisi çok doğru bir uygulama diye düşünüyorum bide ben bahar dönemi sınavlarında matematiği yine düşük verirsem büt
  ünleme sınavı olurmu tek dersten bütünleme olurmu yada toplam da 35 aldım diyelim geçebilirmiyim

 193. 3 sınıftan 4 e geçişte alttan en fazla kaç ders kalırsa geçiliyor.

  not: toplam ders sayısı 9.

 194. EĞİTİM BAŞTAN AŞAĞIYA SAÇMALADI,GÜYA AVRUPAYA UYCAKMIŞIZ,ONLAR BİZE UYSUN BİZ DEĞİL.

 195. arkadaşlar ben sosyal hizmetler okuyorum bze kredili sistem yokmu bilgisi olan yarımcı olsun lütfennnnn

   1. iyi de toplamda 14 ders olacak bu dersleri biz ,hangi ara çalışacağız…aöf liler ağırlıklı hem çalışıp hem okuyan gruplar ama yaa,biz de mecbur olduğumuz için örgün eğitime gidemedik,ne olcak şimdi…

 196. ben 2.sınıf işletme okuyorum geçen yıldan iktisada girişten alttan dersim var nisanda sınava girdim istediğim sonucu alamadım yılsonu sınavından da düşük alırsam ne olacak 2.sınıfı tekrar mı okuyacağım lütfen beni bilgilendirin.

 197. arkadaşlar ben 2. sınıf kamu yönetimi öğrencisiyim bu sistemde geçmiş yılların sorularını çözerek kolayca sınıf geçebiliyorduk kredili sistemde nasıl olcak bu yine geçmiş yıllardan soru çıkar mı acaba çünkü tek ders çalışmak yeterli olmuyor bilgisi olan lütfen yardımcı olsun.

  1. Tuğba ;

   sorularda çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Ama tabii dersler ve üniteler karışacağı için eski sistemdeki ara sınav final bütünleme sorularını yeni sistemin kitabına uyarlayarak çalışmanız gerekecek. yani hangi sorunun hangi üniteye ait olduğunu bulup, tüm soruları düzenleyip o şekkilde çalışmalısınız.

 198. bu kredili sistem harf notu sistemdir. biz arasınavı %30 olarak, finali de &70 olarak hesaplıyoruz. değil mi? bu % lik oran kredili sitemdede değişmiyor. aynen hesaplanıyor. şunada dikkat edin bakın yukarıda yazmış yani sınır belirtilmiş; 2,40 diye. bu hesaplamayı yaparak 2,40 ın altına düştüğünüzde ne olur? o dersten kalmış oldunuz demektir. kısacası; mümkün olduğu kadar derslere iyi çalışın. hiç bir derse önemsizlik vermeyin. gerisini boş verin, hesaplama işlemi zaten otomatikmen sistem kendiliğinden yapıyor. dert etmeyiniz derim.

 199. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2.sınıf öğrencisiyim. Seneye;

  1.Büro Yönetimi
  2.Klavye Öğretimi
  3.Kurumsal İletişim Yönetimi
  4.Büro Teknolojileri
  5.İstatistik
  6.Ticari Bilgiler ve Belgeler
  7.Türk Dili
  8.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

  olarak sekiz ders alacağım. Bu derslerin kredi dağılımını nereden öğrenebilirim?

 200. * Her ders için en az bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı ve başarısız olunan derslerden bütünleme sınavı yapılır.

  ee hem büt yok diyonuz hemde burda bütünleme yapılır diyo nasıl iş?

 201. AÇIKÖGRETİM İKTİSAT FAKÜLTESİ SON SINIFA GEÇTİM ACABA BU KREDİLİ SİSTEM BİZEDE VURACAK MI ? ŞİMDİDEN DERSLER BELLİ OLSADA ONA GÖRE ÇALIŞMAYA BAŞLASAK…

 202. bende 1.sınıf uli ögrencisiyim dörtgözle kredili sistemi bekliyorum zaten bu sene 2013te kendi örgün egit
  imim olan tercümanlık bitiyor aynı örgün egitim mantıgı varsa 2. sınıf 8 dersim var 3. 7 ders ben 2.sınıf dersleri +3.sınıftan kaç ders alabilecegim

 203. mrh sizlere bir sorum olacak yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum ben iktisat fakültesi 4 . sınıf öğrencisiyim geçen seneki notlarım
  VİZE FİNAL ORTALAMA
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 77 93 88
  İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 67 77 74
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİ 87 83 84 ULUSLARARASI ÇALIŞMA 40 90 75
  ENDÜSTRİ İLİŞKİLER İ 94 83 86 SADECE TÜRKİYE EKONOMİSİ DERSİNDEN KALDIM. BU SENEDE BU DERSİ GEÇMEK NASİP OLMADI ÖNÜMÜZDEKİ YIL KREDİLİ SİSTEME GEÇİNCE BENİM DURUMUM NE OLUR ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

 204. 2 DERİM FF DEN KALDIM NOT ORTALAMAM İKİNİN ÜSTÜNDE BÜT SINAVI OLACAK KI ACİL ARKADAŞLAR

 205. merhaba ben 1. sınıf adalat ögrencisiyim güz dönemi 1.34 bahar dönemi 1.58 kaldım mı bütün leme var mı kredili sistem de teşekkürler

 206. mrb iyi günler bu kredili sistenm kafamı karıştırdı benim aa bb cc falan gibi harfle ler diyosunuz ama notmarıma baktım öyle birşey yazmıyor K yazanlar var G yazanlar var ozaman bütünleme sınavının kaçtanesine girmem gerekiyor cvp verirseniz sevinirim

 207. ben aöf okul öncesi öğretmenliği 2. sınıfı bitirdim 2. sınıfta kredili sisteme geçtik şimdiye kadar hiçbir dersten kalmadım aksine 2. sınıfta üstten 45 krediye kadar ders aldım fakat 3. sınıftada 45 krediye kadar ders alıcam sonuç olarak 4. sınıfa sadece 4 kredilik tek dersim kalıyor ve bahar döneminin dersi tek ders için 1 yılım gidiyor bence bunun için bişey yapılmalı ya son dönem 45 krediden fazla verilmeli yada tek ders sınavı gibi bişey yapılmalı 2. sınıfta krediliye geçenler bu durumla karşı karşıya kalıyor

 208. ya benim tek dersim var bu sene kredili sisteme geciyoruz tek ders için bir yıl dahamı gidecem diger derslerin ortamam çok iyi

 209. konular nasıl bölünecek. ne zaman belli olacak. güz dönemi ve bahar döneminden aldığımız notların ortalaması mı alınacak.

 210. mrb.ben istanbul üniversitesi adalet mezunuyum. istanbul üniversitesinde aöf var. bende iü aöf de lisansımı tamamlamak istiyorum. lisansımı tamamlama şartım nedir? sınavla mı alıyorlar. yoksa anadolu üniversitesinde ki gibi direk mi kayıt yapıyorlar? kaç gündür araştırıyorum netten ama istediğim bilgiyi bulamadım. şimdiden teşekkür ederim.

  1. İstanbul Üniversitesinde Lisansınız tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavına girmelisiniz. Sonrasında aldığınız puana göre istanbul üniversitesine başvuruyorsunuz.

 211. selam arkadaşlar benim bir sorum olcaktı şimdi ben 3. sınıftayım ama aof de 4. yılım bir sene kaldım benim bildigime gör 4 yıllık aof yi 7 yılda bıtırmen gerekiyodu acaba kredili sistemdede aynımı olcak bi acıklama yaparmısınız yoksa mezun oluncaya dek ögrencilik hakkım devam etcekmı teşekkurler

  1. 7 yıldan sonra öğrencilik haklarındna yararlanamıyorsunzu. nedir bunlar, öğrenci pasosu, askerlik tecil belgesi vs.. Yoksa mezun olana kadar okuyabilirsiniz. Okuldan atılma gibi bir şey sözkonusu bile değil.

 212. slm
  Ben işl 3. sınıf öğrencisiyim ve hazırlıktan 1 dersim var geçen sene 3. sınıfta kaldım ve bu senede 4 dersi veremedim bunlardan biride hazırlıktaki dersim. İlk sorum askerliğimi 2014 yılına kadar tecil ettirdm benim okulum bitmeden askerlik otomatik uzar mı? ikinci sorum 4. sınıfa geçmem için kaç dersten geçmem gerekir
  Tşk ederim

 213. açıköğretim lisans bölümünlerinden birine kayıt yaptıracağım ösys tercih işlemleri ile.size sorum şu 2 yııllıık laboratuvar mezunuyum.hazırlıktan başlayıp 3.sınıfa hangi bölümlerden seçebilirim.ve hazırlık okuduğum zamanki dönem 2013 yılı olacağından.benim tecilimi bozarmı hazrılık dönemim.2013 şubat ayına kadar tecilliyim.sizce askerliğim için sakınca oluştururmu 3. sınıftan başlayacak oluşum.eğer böyle bi sıkıntı oluşturacaksa yeniden 1. sınıftan kayıt mı yapmalıyım.şimdiden teşekkürler…

  1. http://www.aofdestek.net/aof.kayit.islemleri/57094-aof.dgs.direk.3.sinifa.kayit.olabileceginiz.bolumler.html
   http://www.aofdestek.net/aof.kayit.islemleri/57226-aof.dgs.fark.dersleri.alarak.3.sinifa.kayit.olabileceginiz.bolumler.html

   Yukarıdaki linklerden birinden bölümünüzü bulun, karşısında yazan bölümlerden birisinin 3.sııfına DGS kapsamında sınavsız olarak direk kayıt olabilirsiniz. Bölümünüzün adı yoksa bu haktan yararlanamazsınız demektir. Hazırlık sınıfı kaldırıldı, eğer alttaki linkten bölümünüzü ulduysanız 3.sınf derslerine ilave fark dersleri alacaksıız demek 3.sınıf dersler ile birlikte. Kayıt olduğunuzda askerlik tecil işlemlerinizi gerçekleştirebilrisiniz. Mezun olduğunuzda iki diplomanızoluyor. Mezun olduğunuzda askerliği kısa dönem yapabilirsiniz. mezun olduğunuzda diploma tarihinden itibaren 2 yıl daha askerliği tecil edebilrisiniz.

 214. merhabalar
  tarih öğretmenliği lisans ve açıköğretim iktisat önlisans diplomasına sahibim. atatürk üniversitesi halkla ilişkiler lisans bölümüne ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak istiyorum. Daha önce aldığım derslerden muaf olabilir miyim?

 215. Benim 3. sınıftan 1 dersim, 4. sınıftan 2 tane dersim kaldı. Yeni sistemde ben bu 3 dersten mi sorumlu olacağım yoksa 3. sınıfı ve 4. sınıftaki derslerin tümünden mi sorumlu olacağım.Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Yeni sistemde kaldığınız 3 dersten sorumlu olacaksınız. Am ayeni sistemde dersler dönemlere ayrılacak ve çoğalacaklar. Yeni derslerin türevlerini alacaksınız.

 216. Kamu Yönetim 2. sınıftayım 1. sınıftan sadece matematik dersim var diğer dersleri geçtim 2. sınıfında tüm derslerinden geçtim seneye kredili sisteme geçiyor Kamu Yönetim bölümü Benim durumum ne olacak sadece matematik dersinden mi sınava gireceğim, bunla ilgili ne yapılacak benim durumumda olan bir sürü insan var ne olacak şimdi acaba bilgilendiriseniz sevinirim.

 217. bu sene maliye 4. sınıftayım derslerden kaldım, bütünlemede de veremessem eğer, yeni sistemde bir dönemde tüm derslerimi verme imkanım var mıdır?
  tşk.

 218. sa. hocam açıköğretim kredili yeni sistemde okulu erken bitirme gibi bir imkan var mı. varsa nasıl işliyor izah edebilir misiniz? şimdiden teşekkür ederim.

  1. Alttan dersini olmadığı müddetçe 2. yıldan itibaren üst dönemlerden 15 kredilik ders alma hakkınız bulunuyor. Buda her yıl 30 kredilik yani 1 dönemlik ders almak demek. 3.senenin sonunda mezun olma şansınız bulunuyor gözükmektedir.

 219. arkadaşlar ben şimdi çok karmaşık bir soru soracam yada bana göre karmaşık sorum şöyle ben kamu 4. sınıf öğrencisiyim tek dersim kalmış oda 3. sınıf dersi olan ingilizce dersi benim ve bu 3. sınıf dersi olduğu için3. sınıfı diğer derslerimin ortalaması 66’dır yani benim tek dersimin akibeti nasıl olacak kredilisistemde diğer derslere gore kredisi nasıl olacak

 220. merhaba benim sorum olucaktı ben aöf laborant ve veteriner sağlık 1 sınıf öğrencisiyim yeni başladım ben ders almak istiyorum yani bire bir derse girmek istiyorum nasıl olucak yada oluyormu eskişehire gitmek istiyorum ders için birde ben veteriner hekim olmak istiyorum bana biraz bilgi verirmisiniz ( türkçem düzgün değil özür dilerim yanlış yazmışsam ) teşekkür ederim

  1. Eskişehirde ders alma imkanı ancak bölüm hocaları ile görüşürsünüz izin verirlerse derslere girebilirsiniz. Veteriner olmak için Dikey Geçiş Sınavına girmelisiniz.

 221. merhaba.ben aöf 3. sınıf öğrencisiyim.hazırlıktan 1 dersim, 3. sınıftanda 2 dersim kaldı.ben hazırlıktaki dersi veremediğim için 4 e geçememiştim.şimdi bu hazırlıktaki dersler 3. sınıfa eklendiğine göre , herhangi dersten bir tanesini versem geçebilirmiyim 4. sınıfa?teşekkürler…

 222. arkadaşlar ben bu sene açıköğretim fakültesinden geçen sene mezun oldum şimdide 2 üniversite kapsamında halkla ilişkiler ve tanıtım okumak istiyorum bu bölüm kredili sisteme geçtimi birde arkadaşlar sınavlarda yanlışlar doğruyu götürcekmi benim 2 sene sonraya eylülün 29 kadar mezun olmam lazım ömss sınavına girebilmem için yardım edermisiniz arkadaşlar

 223. selam, ben Adalet 2.sınıfa geçtim. Yalnız bundan şüpheliyim çünkü 2.dönem 2 dersim FF ve not ortalamam 1.52 genel not ortalamam ise 1.89 ve uyarı yazısı bulunuyor. Ben şimdi sınıfta mı kaldım yoksa sadece bu iki dersi önümüzdeki dönem tekrar mı görücem.

  1. Güz Döneminde CD,DC,DD ve FF aldığınız derslerden 8-9 Eylülde, Bahar Döneminde CD,DC,DD ve FF aldığınız derslerden 13-14 Ekimde bütünleme sınavına gireceksiniz. Bütünlemelerde Genel Not Ortalamanızı 2.0’ın üzerine çıkaramazsanız CD,DC,DD ve FF aldığınız dersleri bu yıl 2.sınıf dersleri ile birlikte göreceksiniz. Sınıfta kalma durumu bulunmamaktadır.

 224. maliye 4. sınıf öğrencisiyim, bütleride veremessem 4. sınıfı tekrar almak durumunda olacağım.bu koşullarda ben 2 yıllık önlisans diplomamı alabilir miyim?alabilirsem hangi bölümlerden ve bunun için ne zaman başvurmam gerekli? büt sonuçları açıklandıktan sonra olabilir mi?

  1. 2 yıllık önlisans diploması alabilirsiniz. Maliye olarak alırsınız. İstediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Ama önlisans diploması aldıktan sonra Lisans tamamlamaya başvuracaksaız, kayıtlar 1 Ekim Pazartesi başlayacak olup, 19 Ekim Cuma günü sona erecektir.

 225. adalet önlisansta okuyorum , ikinci sınıftayım , birinci sınıftan bir tek yabancı dil den kaldım , bu sene veremezsem, yabancı dil yerine başka bir ders alabilirmiyim , yoksa illede yabancı dili vermek zorundamıyım, ve kaç puanla vermek zorundayım???

  1. Maalesef zorunlu dersleri vermeden mezun olamazsınız. Dersleri değiştiremiyorsunuz. GENEL NOT ORTALAMANIZ 2.0’ın üzerinde olsun İngilizceyi 33 ve üzeri getirin dersten geçeriniz.

 226. Merhaba,AÖF İşletme 3. sınıf öğrencisiyim. Hazırlıktan 2 ders, 3. sınıftan ise 3 dersten bütünleme sınavına giricem. Hazırlıktaki derslerin 3. sınıfa aktarıldığını yazan arkadaşın sorusunu gördüm. Bu konuda bilgi alabilir miyim? Hazırlıktaki 2 dersi veremeden 4. sınıfa geçemiyorum, en az 3 ders vermem gerekiyor değil mi? Bir de kredili sistemde ders kredileri nasıl hesaplanıyor? Hangi ders kaç kredi nasıl öğrenebiliriz?
  İyi Çalışmalar, Teşekkürler.

  1. Hazırlık sınıfı geçen yıl kaldırıldı ve o dersler 3.sıınf derslerine eklendi yani 3.sınıf dersleri oldu. Dolayısı ile hazırlık derslerini veremeseniz bile 4.sınıftan ders alabileceksiniz. Ders kredilerini okul belirlemektedir, henüz ders müfredatı açıklanmamıştır.

 227. ben konaklama işletmeciliği 2. sınıfta okuyorum 1.sınıftan genel muhasebe ve bu yıldan bir tane dersten bütünlemeye gireceğim 2 sinide vermek zorundamıyım 3 egeçmek için yoksa kredili sistemde bu dersleri 3.sınıfta verebilirmiyiz.

 228. merhaba ben işletme 3. sınıf öğrencisiyim.şuanda 2 dersten bütünlemeye gireceğim.eğer geçemezsem 4. sınıfa geçebilir miyim? teşekkür ederim kolay gelsin.

 229. arkadaşlar,ben bu sene açıköğretime yerleştim.daha evvel örgün öğretimde okuyordum.sorum şu:orada aldığım ve açıköğretimde uyuşan dersleri saydırabiliyor muyum?
  yardımcı olursanız çok sevinirim.

 230. aöf ben bu yıl 2.üniv kapsamında halkla ilişkiler ve tanıtım okumaya karar verdim ben ilk üniversitemde okurken gördüğüm derslerden muaf olma gibi durum olursa ben 4 dersten muaf olurum sorum şu muaf olduğum dersler fazla olursa o muaf olduğum derslerin yerine aöf yeni dersler verirmi acaba bugün babam soktu bu endişeyi kafama bilgi verirmisiniz arkadaşlar

  1. bende 2. üniversite hakkımı kullanarak aö okumaya karar vermiştim ve aö bürosunu aradım. muaf olma gibi şansımız yokmuş. malesf hiç bir dersten muaf olamıyoruz tekrardan almak zorundayız .s

 231. bu sene harç paraları ödenecek mi ya da onun dışında ödenmesi gereken ücretler var mı varsa bilgilendirmenizi rica ediyorum…kolay gelsin…

  1. 2.öğretim hariç harçlar kalktı ama ufak tefek ücretler alınacak.yani üniversiteye giden biri harçla birlikte 1200 tl ödüyorsa şimdi 150-200-250 gibi bir fiyat ödeyecek.yani aö öğrencileride 70 80tl öder heralde.

 232. merhabalar, işletme 3. sınıf öğrencisiyim…. 2.sınıftan 2 dersten ve 3.sınıftan 7 dersten bütünleme sınavlarına gireceğim… bütünlemede sadece 2. sınıf derslerinden geçersem, 3. sınıftaki 7 dersi tekrar ederken 4. sınıftan ders alabilir miyim ??? cvp verirseniz çok sevinirim, teşekkürler…

  1. eğer kredili sistemdeysen 2.sınıf derslerini verdikten sonra 4.sınıftan ders alabilirsin ama kaç ders alınıyor onu bilmiyorum.

  2. eğer kredili sistemdeysen 2.sınıf derslerini verdikten sonra 4.sınıftan ders alabilirsin ama kaç ders alınıyor onu bilmiyorum.her dönem toplam kredi miktarı oluyor heralde onu aşmamak şartıyla dersler alıyorsun fazla kurcalamaya gerek yok 2.sınıf derslerini geç 4.sınıftanda kolay olan 1 2 ders al nokta bitti

 233. ortala yükseltme sınavı varmı bu aöf de bütünleme değil çünkü sorumlu oldugum ders yok fakat diplamamı yüksek onurla almam lazım kredili sisteme ilk girdiğimizde yok dediler (bütünleme için) biz gerzekalılarda yüklendik şimdide cıkarmışlar nedense artık(!) tabi biz kobaylarda yüklendi. şimdi ingilizceden mağduruz genel olarak bu yüzden soruyorum acaba ortalama yükseltme sınavı diye bişey varmı yoksa birilerinin keyfi geregi büt mü var sadece

  1. benim bildiğim not yükseltme diye bişey yok.derslerden geçiyorsun yada kalıyorsun.

 234. iyi günler bir sorum olacak ben önlisans tan sonra aöf işletme 3.sınıfa başladım bütünleme sınavlarında kredili sisteme geçmiş oluyor muyum yoksa 2012-2013 yıllarında mı geçmiş oluyoruz.

 235. bu sene açıköğretimle ilgili kafam çok karıştı :S benim 2 sorum olucak. 1.si ben kredimin son taksidini henüz yatırmadım,harçlar kaldırıldı ya ödemem gerekicek mi yoksa yeni dönem için mi geçerli olucak.2.si de ben işletme 4.sınıftayım.5 dersten büte gircem bütte kaldığım ders olursa seneye 4 sınıfın tüm derslerini mi almam gerekir yoksa sadece kaldığım derslerden mi sorumlu olurum? acil cevap nolur..kolay gelsin teşekkürler şimdiden..

  1. böyle bişey oluyormu bilmiyorum ama eğer sınavlara girip o dönemin parasını yatırmadıysan aöf bürosuyla görüş yatırman gerekir.ama o dönemde kayıt yenilemeyip sınavlara girmediysen para yatırmana gerek yok sadece kayıt yenileyip sınava girdiğin dönem için para yatırıyorsun.ben bir dönem kayıt yenilemedim sınavlara girmedim parada yatırmadım.diğer soru:eğer bölümün kredili sistemse sınavdan aldığın notlara bakılır ve daha önce yüksek not aldığın dersler varsa o dersler sayesinde de ders geçebilirsin.eğer derslerden kalırsan 1,2,3,4,5 fark etmez sadece bu derslerden sınava girersin.

 236. mrb, ben iktisat 3. sınıf ögrencisiyim, bütünlemeye 5 dersten girecegim, 2012-2013 yılına 4. sınıfa gecersem kredili sistem olayı nasıl olacak hala anlayamadım… gectigim derslerden ( 1.-2.-3. dersleri ) kredileri nasıl hesaplanacak veya muaf mı oluyoruz sadece 4. yıl icin?

  1. basitçe anlatayım kredili sistemde yüksek not alıdığın dersler sayesinde düşük not aldığın dersleri geçebilirsin ve sınıfının tüm derslerini geçmedende bir üst sınıftan dersler alabilirsin.yani 3.sınıftan 3 derstan kalırsan bir sonraki dönem 4.sınıftan istediğin 3 4 dersi alıp okuyacaksın.dersleri ogrenci.anadolu.edu.tr den seçeceksin kayıtlar başladıktan sonra.tc no ve şifren olması lazım şifren yoksa aöf bürosuna gittiğinde iste.

 237. MRH ben kamu yönetimi 3.sınıf öğrencisiyim alttan 2 dersim var bu yıl 4.sınıfa geçiyorum merak ettiğim bir konu var kredili sistem bizi etkiliyor mu? etkiliyorsa da sistem nasıl olacak yardımmmmmmmmmmm:)

  1. bölümünde kredili oldu heralde.alttan derken 2.sınıftan dersin varsa eski sisteme göre 4.sınıfa geçemessin yada ders alamassın 2.sınıf derslerini geçmen lazım ( sistem değişmemiştir büyük ihtimalle ) eğer 3.sınıftan 2 dersten kaldıysan 4.sınıftan dersler alıp sınavlara gireceksin.

 238. türk dili ve edebiyatı 2.sınıftayım.tüm dersleri verdikten sonra kpss ye önlisans olarak girebilirmiyim.kpss ye girmem için diploma almam şartmı.

 239. ben 2 yıllık muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü mezunuyum.aöfden lisans tamamlamak için maliye 3 sınıftan başlayacam.der kredileri hakkında bilgi üsten ders alabiliyor muyum?

  1. krediler hakkında fazla bilgim yok.zor dersler 5 kolya dersler 3 4 puan oluyor.4.sınıftanda ders alabiliyorsun.ama 1 dönemde kaç dersten sınava girme hakkı var onu bilmiyorum.genelde her bölümde 7 ders var.3 4 dersi geçtikten sonra bir üst sınıftan 3 4 ders daha alınabiliyor.bir dönemde toplam 8 9 ders olabilir heralde en fazla.

 240. Ben AÖF laborant ve veteriner sağlık bölümüne yerleştim bu bölümün derslerine sadece Eskişehir de mi girebiliyoruz yoksa kendi şehrimizde ki devlet üniversitesinden birinde derslerine girme imkanımız var mı?

 241. Merhabalar;
  Ben İşletme 3.cü sınıftayım bu yaz bütünlemeye kaldım 1 dersten. Ve bütünlemede bu dersten başarısız olursam 4.cü sınıfa geçebiliyormuyum? Yanı hem 4.cü sınıfın derslerını alıp artı kaldıgım dersı alabılıyormuyum..? ACIL olarak bır arkadasım benı aydınlatırsa cok sevınırım. Teşekkürler

  1. 1 veya 2 dersten kaldığın zaman bir üst sınıfa geçmiş oluyorsun.kaldığın dersleride okuyorsun tabi.kredili sistemdeysen zaten bir üst sınıftanda dersler alabiliyorsun

 242. arkadaşlar ben büro yönetimi ve sekreterlik mezunuyum dikey geçiş yapabileceğim bölümler sadece iktisat işletmemi bn bu bölümlerden birini tercih edersem ilk okuduğum bölümün bir anlamı kalmayacak ilki önlisans olduğu için ömss sınavına yeniden girersem eğerki ilk bölümümden tercih yapamayacağım birde iktisat işletme hesap kitap işleri yapamam ben:( sizce bu durumda bnm için mantıklı olan halkla ilişkiler ve tanıtım önlisans okumakmı bölece hem ilk okuduğum bölümümden hem bundan tercıh yapabilirim tekrar sınava girme durumu m olursa

 243. ben ilahiyat 1.sınıf öğrencisiyim bazı sebeblerden dolayı derslere çalişamadım 1.dönemde bütün derslerden kaldım 2.dönemde 1 dersten kaldım bütünleme sınavına girmeden sınıf tekrarı tüm derslerden mi yapacam

  1. bölümün kredili heralde ona göre cvp yazıyorum.güz döneminde düşük not almışsın bahar döneminden de yüksek not almışsın.eğer bahar döneminde yüksek notlar aldıysan 1 2 belki 3 dersten geçebilirsin kredili sistemden dolayı.yani ilk dönemde tüm derslerden 30 aldıysan 2.dönemde de 2 3 dersten 65 70 aldıysan 1 2 dersten geçebilirsin.sonrada 2.sınıftan kaldığın dersler ve istersen 2.sınıftanda 1 2 ders alarak okumaya devam edersin

   1. 2.sınıftan kaldığın dersler değil 1.sınıftan kaldığın dersler ve 2.sınıftan 1 2 ders olacaktı

 244. ben kamu yönetimi öğrencisiyim 1.sınıfdan mat ve muhasebe derslerinden kaldım 2. sınıfın tüm derslerini verdim bütte muhasebeyi vereceğimi düşünüyorum yanlızca matematikten kalırsam kradili sistemde 3.sınıftan ders alabilirmiyim

  1. eski kurala göre cevap veriyorum değişmişse kusura bakma.1.sınıfın tüm derslerini geçmeden 3.sınıftan 2 sınıfın tüm derslerini geçmedende 4.sınıftan ders alınmaz.yani 3.sınıftan ders almak için 1 sınıfın derslerini vermen gerekir.( benim soruma cvp veren yok ben cvp veriyim bari millete 🙂 )

 245. arkadaşlar ben açıköğretim fakültesi büro yönetimi ve sekreterlik mezunuyum direk uluslararası ilişkilerin 3. sınıfından devam edebilirmiyim yardım edermisiniz çok acil lütfen

 246. merhaba ben 4. sınıftayım. Fakat 3. sınıftan ingilizce dersi ve 4. sınıftanda 3 dersim var. bütünlemede bu derslerden geçemezsem kredili sistemde mezuniyet şartı ne olacak? tekrar 4 derstenmi sorumlu olacağım yoksa ders eklenecekmi? yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler..

  1. sadece 4 dersten sorumlu olursun.daha önce aldığın yüksek not varsa yada 4 dersten 1 2 tanesinden yüksek not alırsan diğer derslerin notu biraz düşük olsada geçebilirsin.ilk 2 sınava cok çalış ünite başından sorumlu olduğun için genelde kolay olur sorular.iyi not alırsan diğer 2 sınavdan normal bir puan alırsan dersleri geçersin.

 247. merhaba..ben isletme birinci siniftayim ve basarisiz oldugum tek dersim var…bütünlemede de gecemezsem sinif gecemeyecek miyim,kredili sistemde durumum ne olacak? ..tesekkürler

 248. Merhaba hocam benim 3.siniftan 1 4 siniftan 1 dersim kaldi butte veremezsem benim akibetim ne olur sizce simdiden tesekkurler

  1. kpss ye lisans mezunu olarak girebilirsin ama tercih yaparken 2 dersten geçmiş olman lazım.sende kredili sistemdesindir heralde sistemden dolayı diğer derslerden aldığın yüksek notlar düşük not aldığın dersleri etkiliyor.daha önceden yüksek notlar aldıysan yada bu 2 dersten birinden yüksek not alırsan diğer dersten çok düşük not almamak şartıyla geçebilirsin.

   1. Tesekkurler bilgi icin kpssye lisans girdim zaten bolumum isletme dolayisiyla henuz kredili sistem hakkinda net bilgim yok.3 sinif dersimi gecemezsem ilk iki tercihimi yapamiyorum

 249. selam ben 2 senelik dış ticaret bölümünün 1.sınıf öğrencisiym 6 tane zayıfım var kredli sisteme geçildiğine göre bu zayflarıma ramen 2. sınıfa geçebiliyomuyum bilgilendrmenizi rica ederm

  1. 2.sınıftan ders alabilirsin.1.sınıf derslerini geçmen gerekir.ama bazı derslerden yüksek not alırsan düşük not aldığın ( 35 40 gibi ) dersleri geçebilirsin…

 250. merhaba hocam ben 2. yüksekokul mezun olduktan sonra açık öğretime işletmeye geçiş yaptım ve 10 ders vardı 4 verdim 6 ders kaldı bir üst sınıfa geçebilirmiyim acaba ?????

 251. 2 yıllık örgün eğitim okuyorum,aynı zamanda 4 yıllık aöf kamu yönetimi 2,sınıfındayım,sorum örgün eğitimimde ki vize final sınav tarihlerimle aöf vize final sınav tarihleri birbirleriyle çakışır mı ? 40 günde bir sınava girmemiz gerekiyormuş bu hakkında bilgi verirseniz sevinirim…

  1. Çakışma durumunu bilemem her üniversite sınav tarihlerini kendi hocaları ile belirler. Sizin hocalarınız aöf sına tarihlerini dikkate alırsa çakışma olmayabilir.

 252. arkadaşlar ben dikey geçişle uluslarası ilişkiler 3.sınıftan başlayıp okuyacağım internetten baktığımda göreceğim dersler 3. Sınıf
  ULUSLARARASI İKTİSAT
  İDARE HUKUKU
  ANAYASA HUKUKU
  KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
  GÜVENLİK VE STRATEJİ
  ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
  YABANCI DİL

  4.sınıf TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  ULUSLARARASI HUKUK
  KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
  ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI
  AVRUPA BİRLİĞİ
  İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
  TÜRK DİLİ bu dersler dışında kredili sisteme geçtiğimiz için başka dersler eklenecekmi ben bu bölümü istatistik genel matematik olmadığı için okumak istiyorum o dersleri almak zorunda olursam mahvolurum:( bana hangi derslerden sorumlu olacağımı bilen arkadaşlar yazarmısınız lütfen acil

  1. hangi derslerden sorumlu olacaksın bilmiyorum ama kredili sisteme geçildiği için dersler değişmiyor.ben edebiyattayım sadece 1 2 dersin konuları bölündü 1 kitap 2 kitap olarak değişti.

   1. bazı arkadaşlar ben dikey geçişle 3.sınıftan başlayacağım için sadece 5.6.7.8.yarı yıl derslerini görücekmişim bu doğrumu

 253. ben bu sene 2. sınıfı bitirdim. 1. sınıftan bir dersim 2. sınıftan 3 dersim var. birinci sınıftan olan dersim 48 yani yeni sistemde cd ye denk geliyor. genel not ortalamama bakamadım. ancak 2 nin üstünde ise geçebilecek miyim 3. sınıfa. ya da ortalamamı nereden nasıl öğrenebilirim. yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

  1. not ortalaman 48 se büyük ihtimalle geçersin.ogrenci.anadolu.edu.tr sayfasından notlarını öğrenebilirsin tc no ve şifren olması lazım.şifre yoksa açıköğretim bürosundan alacaksın.1.sınıfı geçtikten sonrada 3.sınıftan ders alabilirsin

 254. merhaba ben 3 yılımda ama matematık yuzunden hala 2 sınıftayım tek dersten bır senem gıttı kredıı sısteme gectık bu sende sınaı veremezsem bır sene daha tekrar yapacagım mı acaba:((((((

 255. ben sosyal hızmetlerı okuyorum sadece alttan bıtane dersım kaldıgı ıcın dıplama alamadım seneyede kredlı sısteme gecıyor benım sorum baska ders vereceklermı hukuka gırısın yanına yoksa sadece hukuktan mı gırecem ve kac kredı almam gerek

  1. ben edebiyat okuyorum sisteme geçince herhangi bir ders eklenmedi 1 2 ders konu olarak 2 kitaba dönüştü.yani sende kaldığın tek dersten sınava girersin.

 256. iyi aksamlar ben bircok yere baktim ancak tam yanit alamadim ben 1.sinif kamu yonetimi okuyorum ve alttan dort dersim var butunlemede bunlari veremezsen ne olacak ikinci siniftan ders alabilirsiniz diyo cogu yerde ders alma hakkim var mi yoksa sadece bi donem alttan derslerimi mi alacagim bilgilendirirseniz cok sevinirim iyi calismalar

  1. sende kredili sisteme geçtin heralde bundan dolaya alttan 4 ders alırsın.2.sınıftanda 4 5 ders alabilirsin sanırım.bir dönemde kaç dersten sınava giriliyor bilmiyorum ama 8 9 ders olabilir.

 257. 3. sınıf işetme okuyorum alttan 3 dersım kaldı sımdıkredilisisteme geçildi ben bu durumda 4uncu sınıfa gecemıyormuyum??

  1. kayıt yenilerken ders seçiliyor orada 3.sınıf dersleri mecburi olarak verilir. 4.sınıftanda ister ders seçersin ister seçmessin sana kalmış.bence üst sınır kaçsa o kadar ders seç.zor olan 1 2 derse hiç çalışmasanda diğer derslerden aldığın yüksek notlarlan geçebilirsin.ama diploma ort.yüksek olsun diyorsun kolay olan 4 5 dersi seç daha rahat çalışırsın.herkese tavsiyem açıköğretim büronuz neredeyse uğrayın daha sağlıklı bilgiler alırsınız.

 258. mrb,, benim bir sorum olucak . bu sene 4. sınıfa geçtim fakat 3 . sınıftan 1 dersim kaldı kafama takılan kredili sisteme geçildiginden o alttan kalan dersim ile 4. sınıf derslerinin hepsini alabilecekmiyim . yoksa dönm mi uzadı cvplarsanız çok sevinirim teşkkrler.

  1. sisteme yeni geçildiyse açıköğretim bürosunda kaldığın dersin durumunu sor.diğer derslerden aldığın yüksek notlar sayesinde geçmiş olabilirsin o derside.geçmediğin takdirde o dersi alıyorsun ve 4.sınıftanda istediğin kadar ders alıyorsun.herkes bürolara hücum etsin sağlıklı bilgi için…

 259. yukarıda bir arkadaş benim soruma benzer bir soru sormuş ama yeniden sormak istiyrum ve blgilendirmenizi rica ediyorum. bütünleme de 3 başarısız dersim varsa 4. sınıfın derslerini alamayacak mıyım* yani kredili sisteme göre nasıl olacak. aynı derslerimi tekrar edip zaman kaybı olacak. öğrenci işlerini defalarca aradım söyledikleri üst sınıftan ders alabilirsiniz ama emin değilim diyorlar böyle bir cevap olamaz. ben bu srumun cevabını nereden öğreneceğimi şaşırdım kaldım.

  1. kredili sitemdeysen kesinlikle 4.sınıftan ders alırsın.sağlıklı bilgiler için açıköğretim büron nereyse oraya git detaylı bilgi al.

 260. bnım bolum sosyal hızmetler seneye kredı sısteme gecıyor ve benm sadece hukutan dersım var dgerlerını verdım sene ye ne olacak yanında baska derslerdem <alacm yoksa sadece hukukmu olacak ne olur cevap verınız

  1. ben edebiyat okuyorum kredili sisteme geçince herhangi bir ders eklenmedi ama 1 2 dersin konuları bölündü.yani tek kitapta işlenen bir konu 2 kitaba bölündü değişen bir şey yok yani.sizde de ders ekleme olmaz heralde..

 261. vallahi her kelimesini, noktasını, virgülünü okudum birşey anladıysam ne olayım….

  1. benim siteyle alakam yok bir soru sordum hala cvp bekliyorum baktım herkes bekliyor bende bildiklerimi yazıyorum.anlamadığın şeyi yaz biliyorsam yardım ederim belki

 262. su soruma doğru bir cvp arıyorum bulamadım hala.türk dili ve edebiyatı okuyorum bölüm 4 yıllık 2 yıllığı yok.kpss ye önlisans olarak girmek istiyorum 2.sınıf derslerini geçtikten sonra önlisans olarak girebilirmiyim.bazı bölümlerin hem 2 hem 4 yılı olduğu için 2.sınıf bitirince önlisans diploması alıyorlar önlisans hakları doğuyor yani.benimde 1.2.sınıf derslerini geçerek böyle bir hakkım doğar mı?

 263. merhaba ben açıköğretim kamu yönetimi 2 .sınıf öğrencisiyim benim 1.sınıftan 1 dersim kaldı ve diyelim ki bütünlemede vermedim 3.sınıftan ders alabilirmiyim?bide bütünleme sonuçları açıklandığında mı yıllık sistemdeki notlar nasıl harf notuna dönüşecek?

  1. eski sistemde 1.sınıf 3.sınıftan 2.sınıftan 4.sınıftan ders alamıyordu.1.sınıfı geçmen lazım.değiştiyse bilmem ama değişmemiştir.

 264. merhaba lutfen yardımcı olun ben önlısans 2.sınıf ögrencısıyım tek dersten kaldım 4 yıllıga gecıs yapamayacakmıyım kredı sıstemde bu nasıl olucak 1 ders ıcın 1 sene dahamı okuycam

  1. eski sistemdede kredili sistemdede 1 dersten kalınca üsten ders alınıyor.4yıllığa uzatılırken sorun oluyormu bilmiyorum.

 265. s.a..ıkıncı sınıftan 1 dersım var ortalama 2,5..ucuncu sınıftanda 2 dersım var ortalmam 2,0 uzerınde.bu durumda 4,sınıftan ders alabiliyo muyum?

  1. as eski sisteme göre cvp veriyorum 4.sınıftan ders almak için 2.sınıftan ders olmaması lazım.bu kural değişmemiştir heralde

 266. not ortlaması tuttugunda ders basarsız olsada sınıf gecılıyo mu odersten sorumlu olunuyo mu

  1. kaldığın dersten aldığın not çok düşük değilse o dersten geçersin sorumlu olmassın.

 267. benım bolum 2013 te kredılı sısteme gecıyor tum derslerı verdım ama bırıncı sınften hukuk kaldı bırıncı sınıf derslerım kredılı sısteme gectıgınde hukuktan gecmıs olurmuyum yanı busene mezun olrmuyum ben

  1. ben kredili sisteme geçmeden önce 1 dersten küçük bir farkla kaldım.kredili sistem olsaydı geçerdim.daha sonra kredili sisteme geçildi aynı dersten sınava girdim.yani kredili sisteme geçip sınava girdikten sonra eski notlara bakılıyor heralde…

 268. hocam merhaba. açık öğretim çalışma ekonomisi okuyorum. 1.sınıftan iki dersim kaldı alttan 2. sınıf sınavlarına da aksilikten dolayı giremedim. nasıl bir yol izlemem gerekiyor 1. sınıf geçtiğim dersler ne olacak örneğin davranış bilimlerine giriş diye bir ders verdim ama yeni açıklanan ders listesinde öyle bir ders göremiyorum. ders secimini nasıl yapacagım

  1. sınıftan geçtiğim ve 1. sınıf ile 2. sınıftan kaldıgım dersler ne olacak yeni ders alacagım yerlerine ya da onları örneğin matematik 1 matematik 2 olarak mı alacagım ?

  1. 22 ekim 16 kasım kayıt yenileme tarihleri bu tarihlerde internetten ders seçeceksin tc no ve şifrenle.şifren yoksa aöf bürosuna git ve kesinlikle şifre al.1.sınıf derslerin otomatik olarak seçilir zaten 2.sınıftanda istediğin dersleri seçersin.

 269. slm ben kamu 4 sınıftyım türkiye ekonomisinden kaldım gibi bu kredili sistemde nasıl olacak hiç bir bilgim yok yardım ederseniz sevinirim şu işe bak ya sen son sınıfa kadar kalmadan gel son sınıfda bir dersten kal

  1. kaldığın dersin ortalaması çok düşük değilse diğer derslerdende 60 70 civarı not alarak geçtiysen eğer kaldım dediğin derstende geçersin.kredili sistemdeysen eğer.

 270. ben 3 sınıf ögrencisiyim fakat 3 dersten kaldım 4 sınıfa gecebılıyormuyum bılen arkadaslarım yardımcı olursa sewınırımm….

  1. kredili sistemde değilsen en fazla 2 dersten kalırsan sınıf geçersin.eğer kredili sistemdeysen kaldığın 3 dersi ve 4.sınıftanda istediğin dersleri kayıt yenileme tarihlerinde internetten seçerek sınavlara girersin.

 271. Merhaba
  Ben 4. sınıf çaışma ek .end. ilişkileri 4. sınıftayım 1 dersten 49 ile kalırsam en erken ne zaman mezun olabilirim

  1. kredili sistemde okuyorsan 49 la kalmassın diğer dersler sayesinde geçersin.ama kredili sistem değilse ort 50 yapana kadar sınava girersin tabi tüm bölümler kredili yapılacaktı tamamı kredili oldumu bilmiyorum

 272. merhaba . meslek lisesinden mezunum.. mezunum yazdıgıma bakmayın alttan 1 dersim oldugu ve o sınavı zamanında veremediğim için diplomamı alamadım tastiknamemi aldım .. açık öğretim lisesine yazılsam bu bir ders için ne kadar zaman nasıl ders almam gerekıyor bilgi verebilir misiniz ? çalışıyorum yüzyüze egitim alınması gerektiğini duydum kulaktan dolma acıklamalarla kafamı bulandırmak istemıyorum .. acil olarak bunun ile ilgili beni aydınlatır mısınız lütfen … şimdiden teşekkür ediyorum ..

 273. ben aöf sağlık kurumları işletmeciliğini kazandım ve bu konuda bilgim yok ben nasıl bir üst sınıftan ders alabileceğim ne yapmam gerekiyor kaç dersten kalırsam bir üst sınıftan ders alabiliyorum bana yardımcı olursanız sevinirim

  1. ilk defa kayıt oluyorsan 10-28 eylül tarihleri arası olması lazım aöf burosuna git kayıt ol.1 sene felan okuduysan kayıt yenilme için 22ekim 16 kasım tarihleri arasında kayıt yenilemen lazım.aöf bürosundan internet şifresi verecekler o şifreyle 1.sınıftaki derslerine 2.sınıftanda 2 3 ders ekleyebilirsin.kesinlikle aöf bürosuna git bilgi al.

 274. merhaba ben dgs ile 2009 yılında kayıt yaptım işletme fakültesine hazırlıkta 4 ders aldım 2 sini verdim 2 si kaldı 3 e geçtim 3 . sınıftanda 2 dersim kaldı ve bu arada hazırlıktanda 2 dersim kaldı toplam 4 ders bu sene 3, sınf derlerini verdim ama yine hazılrıktan kalan 2 dersim kaldı bütünleme sonucunu bekliyorum..ama kredili sistemden faydalanabiliyormuyum yada geçtik mi? eğer öleyse ortalamam 2. nin üzerinde hazırlıktan kaldığım dersleri geçiyorum ve sadece 4, sınıf derslerim kalıyor.

 275. 2002 yılı ev idaresi ön lisans mezunuyum. Bu sene tarım ön lisansa kaydoldum.Önce verdiğim yabancı dil.Türk dili,inkilap tarihinden muaf olurmuyum.

 276. Merhaba ben 4. Sinif isletme ogrencisiyim 2 dersim kaldi simdi bu kredoli sistemde nasil olacak digrr derslrrim 55 ustu acikogretm burosunu aradim hicbir bilgi bermediler

 277. ben 4. sınıf öğrencisiyim 2 dersten büte girdim eğer veremezsem bu dersleri kredili sisteme geçildiğine göre ben ve benim gibilere nasıl yansıyacak bu durum??

 278. ben 4. sınıf öğrencisiyim 2 dersten büte kaldım, ikisinden de geçemezsem eğer yeni sistem ben ve benim gibiler için nasıl olacak?

 279. arkadaslar ben isletme yonetimi 2 sınıf ogrencisiyim alttan 2 dersim kaldi bu yil kredili sisteme gececegiz ve ben 4 yilliga tamamlamak istiyorum 3. siniftan ders secebikirmiyim yoksa bir yil dahaami beklemek zorundayim . simdiden tesekurler.

  1. ben şu an işletme 1.sınıf öğrencisiyim ama yeni sistem kredili olucak ve ben bugün açıklanan bütünleme sınavına göre muhasebe dersinden kaldım.acaba 2.sınıfa geçebilecekmiyim,bilgisi olan varmı??

 280. mrh ben muhasebeden tek kaldım yani intibah sınıvından ucuncu sınıvın derslerını verdım dortte gecebılıyormuyum

 281. mrb iii aksamlar ben önlisanas 1. sınıf öğrencisiyim bütden. 4 dersten kalmısım 1 üst sınıfa geçebiliyor yada bir üst sınıfın derslerini alabiliyr muyum

 282. mrb iii aksamlar ben önlisans 1.sınıf öğrencisiyim bütden 4 dersten kaldım bir üst sınıfa geçebiliyo muyum yada üstten ders alabiliyor muyum

 283. merhabalar ben iktisat 3, sınıf öğrencisiyim fakat kredili sistemde değilim 6 dersten 3ünü vermişim 3ünden kalmışım yani bu durumda ben sınıfta mı kalıyıorum yoksa 4, sınıftan ders mi alıyorum neyapıyrum aydınlatırsanız çok sevinirim kafam karştı herşey bişi yazmış yeni sisteme göre sayılıyor muyum ne oluyor teşekkredrm şimdiden

 284. merhaba benim konaklama işletmeciliği 2. sınıftayım 1. sınıftan genel muhasebe dersi vardı bütünlemede geçtim 2.sınıftan kalite yönetimi dersinden kaldım başka dersim yok 3. sınıfa geçebilirmiyim

 285. 4.sınıf kamu yönetimi öğrencisiyim.Yıllık eğitim veren kamu yönetimi bölümü kredili sisteme geçiyor.8 dersin 7 sini verdim not ortalamam ise 2.30 maliye politikası dersinden bütünlemede kaldım.Neye göre değerlendirme yapmalıyım,bütün bloglara girdim fakat net bir cevap göremedim.
  Kredili sisteme geçtiğimiz için mezun olma şansım varmıdır?yoksada 2 ye bölünen maliye politikası dersi için sadece formalitedenmi sınava giricez?acil bilgi verebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 286. ben 3 dersten kaldım 2. sınıftayım bu seneki kredili sistem sayesinde 3.sınıfa geçebilirmiyim öyle bir ihtimal varmı?

 287. iyi günler ben bir dersten kalmışım bu benim ikinci sınıfa geçmeme engel olurmu acaba 🙁

 288. mrb bi sorum olcak günlerdir bunu düşünüorum. bu sene 4. sınıfa geçtim fakat 3 . sınıftan 1 dersim kaldı kafama takılan kredili sisteme geçildiginden o alttan kalan dersim ile 4. sınıf derslerinin hepsini alabilecekmiyim .veya kredili sisteme geçileceği için o derstende ortalmayla gecebilecekmiyim acaba hocam ve son olarak gördüğümüz derslerden muaf olabilecekmiyiz.aydınlatırsanız çok sevinirim .çok teşekkürler

 289. 4.sınıf öğrencisiyim, 3 dersten kaldım, kredili sisteme intibak nasıl yapılacak bilen varmı

 290. bütünlemeden 3 dersten kaldım 2. sınıfın derslerinden alabilirmiyim yoksa bu sene sadece bu 3 dersimi vereceğim

 291. mrb bn 1,sınıftayım 4 dersten kladım ve benım bölümüm kredili degildi buyuk ıhtımal bu sene gececek ben şimd!!! 4 dersten mi sade sınava gırcem yada bu derslerden nasıl kredi puanını tamamlayacam nasıl olcakkkk yahuu

 292. merhaba ;
  Ben suan kamu yonetimi 3. sınıfta okuyorum alttan dersim yok.bu sene kredili sistme geçtim. ama suan için ders almam gerekli. güz donemi için ben 7 dersin hepsini mi almam gerekli sistemi cözemedim bir türlü bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.

  1. bende seninle aynı durumdayım kredili sistemde her yıl 7 + 7 = 14 ders göreceğiz
   senin alttan dersin olmadığından 3 ncü sınıfın ilk dönemi yani 5 nci dönemin derslerini ve istersen 4 ncü sınıfın ilk dönemi yani 7nci dönemin derslerinden istediklerini ekleyebilirsin. Bu işlemi kayıt yenileme bloğunu tıkladıktan sonra şifre ekranı gelecek sonra yapabilirsin ayrıca ekleyeceğin derslere göre yatıracağın kayıt yenileme bedeli değişiyor buradan işlemini yaptıktan sonra vakıfbanka ücreti yatıracaksın.

 293. 2 dersten kalan üst sınıftan da ders alır. fakat 3 ders ve daha fazla dersten kalan üst sınıfa geçemez ve SADECE KALDIĞI DERSLERİ ALIR. Ben 3 dersten kaldım sağlık olsun.

 294. merhabalar, ben 3. sınıf işletme okuyorum, bu sene büttlerde 2. sınıfın dersini vermediğim için kaldım, yaklaşık 32 ders notuyla bu sene yeni sisteme geçince bunlar kredili sisteme dönüştürülüyormu, yani eğer ben bu senenin başarı not ortalaması üzerindeysem yeni sisteme göre dönüştürülürse 4. sınıfa geçermiyim?

 295. arkadaşlar ya ben bu sene yeni kayıt yaptırdım sosyal hizmetler 2 yıllık yanlız bildiğim kadarıyla geçen senelerde hep murat yayınlarından soru çıkarmış bu sene değişmiş heralde sistem sizce hangi kitaba çalışmak faydalı olur cevaplarsanız sevinirim arkadaşlar?

 296. Önlisans öğrencisiyim sadece 1.sınıftan iktisada giriş dersinden kaldım,mezun olamadım.Hangi dersleri almam gerekiyor.

 297. ben bu yl bütünlemede toplam 3 dersimden 1 ni veridm ve 2. sınıfa geçmeye hak kazandım şimdi nasıl olacak? nasıl bir yol izlenecek

 298. 2. sınıfa gectım 3. sınıftan ders alabılırmıyım yanı iki sınıfı ayny anda okuyabılırmiyim

 299. ben adalet okumaktayım 2.sınıfa geçtim kayıt yenileyeceğim ne yapabilirim.ders ekle-sil nedir bilmiyorum ama yapmak zorunda mıyım?direk parayı yatırsam kayıt yenilenirmi bir de öğrenci kimliğimi yakınıma versem de kayıt yenilense olur mu?büroya gitmek zorunda mıyım? lütfen yardımcı olur musunuz

  1. oldu senın yerıne sınavada baskası giriversin madem 🙂
   bişeysi yookkı ekle silin öğrenirsin eger yapmazsan kaydın yanar ona göreee

 300. merhaba 2 yıllık önlisans mezunuyum geçen sene işletme bölümüne kayıt yaptırdım ama tüm derslerden geçemedim suan sistemden baktığımda 5 dersim görünüyor 2013-2014 güz dönemine kalan 5 ders görünüyor. bu yıl tüm derslerimi verdiğimde seneye sadece 2014 e kalan derslerden mi sorumlu oluyorum.

 301. ben 1976-1977 öğretim yılında 9 aylık İller bankasınca açılan 9 aylık harita teknik eleman kursu
  imtihanınını kazanarak 9 ay 14 ders olmak üzere eğitim aldım 3 ay ayrıca bursada staj yaptırılmdı
  Bayındırlık ve iskan bakanlığınca 1977-1978 öğretimyılındada yine 9 ay 14 ders fen adamlarını yetiştirme ve geliştirme kursunuda birinci olarak bitirdim devam mecburiyeti olan ve çok sıkı eğitim
  sistemi sonunda gerçekten 4 yıllık fakültelerde öğretilen teknik bilgilerin hepsini bizlere verdiler ve
  bizler iyi bir meslek sahabi olduk ben yıllarca belediyede fen işleri ve imar müdürlüğü görevlerinde
  bulundum şu anda 62 yaşım dolmak üzere şimdi buradan ilgililere seslenmek istiyorum
  1- beni gencecik çocuklarla yarıştırıyorsunuz böyle adaletsizlik olmaz
  2- yıllar önce bu aöf si mektupla öğretim fakültesi idi mektupla sornular gönmderiliyor giden cevaplara
  göre çocuklar okuldan mezun ediliyordu
  3- o tarihte benim emrimdeki memur çocuklar hepsi diplomalarını aldılar biz uyumuşuz
  gelelim şimdiki zamana yukarıda bahsettiğim gibi 62 yaşında kitaptaki matematikten ne anlarım
  bir sürü kitap okurken insanın gözleri yoruluyor sayın ilgililer niye bir yaş sınırlaması na göre
  eğitim proğramı hazırlamıyorsunuz
  4- benim aldığım iki yıllık yök tarafından eğitim sayılmayan harita ve şehircilik ve imar konularında
  ki bir bölüme geçişim sağlansa o zaman başarılı olacağıma inanıyorum
  5- ilgililerin bu konularda ahkam kesmeyi bırakıp,kalıplaşmış davranışlarıda bir kenara birakarak
  insanlara yardımcı olmaya çalışmaları gerekmekte olduklarının bilincine varmalarını istiyorum.
  saygılarımla

 302. mrb ben kamu yönetimi 3.sınıf öğrencisiyim. geçen sene evlilk nişan derken tüm derslerden kaldım ayrıca 2. sınıftan muh. uygulamaları dersim de vardı sistem değiştiği için o ders görünmüyor muhtemelen onun yerine farklı bi ders eklendi. sorum şu … bu durumda önlisans diploması almam münkünmüdür????

 303. merhaba, simdi benim acilen cok merak ettiğim bir iki şey var.. simdi ben aof maliye 3.sınıftayım ve alttan 2.sınıftan sadece bi dersim var o da muhasebe uygulamaları. bulunduğum yani 3.sınıftan da sadece 3 dersim var. ama bana bu yıl yada bu donem üstten ders verilmedi. ben de biraz arastırdım konuyu ve soyle bi kuralla karsılastım yeni sisteme dair: 3.yarıyılın tüm derslerinden basarılı olamayanlar 7.donem, yani 4.sınıf oluyor bu, ders alamazlar seklinde. simdi sorum soyle: tüm bu yazdıklarımı dikkate aldığınızda eğer ben bu donemki muhasebe(ders ikiye ayrıldı) yani yeni adıyla 1.donemdeki envanter ve bilanco dersini verirsem 4.sınıftan ders alabilecekmiyim?? 1-2 kişiye danıstım ama olumsuz cvp aldım… ayrıntılı cvplarsanız çok sevinirim, benim için çok önemli bi konu…

   1. mrb, yani şimdi ben 2.sınıftan kalan muhasebe uygulamaları dersinin 1.dönemdeki kısmı olan envanter ve bilanço dersini verirsem 7.dönem yani 4.sınıfın 1.döneminden ders alabiliyormuyum 🙂 eğer bu dediğiniz yüzde yüz doğruysa gerçekten çok sevinicem .. umarım doğrudur ya kesin bi bilgidir…??

 304. dikey geçişle 3 sınıf işletmeye 2012-2013 döneminde kayıt oldu hangi derslerden ne zaman sınava gireceğim…seçmeli ders yapmadım nereden nasıl yapabilirim

  1. İlk sınav 5-6 ocakta kitaplardaki ilk 4 üniteden sorumlusunuz. Diğer sınav Şubat ayında tüm ünitelerden sorumlusunuz. İki sınavda da tüm derslerinizden sınava gireceksiniz.

 305. güz dönemi 45 alırsan şubatta ka puan alırsam geerim tek dersim var kredi 4 yazıyor

 306. 1.sınıfta bütün derslerden kaldım ocakta sınava girdim aynı derslerden fakat yine düşük bu hafta ki sınavda hangi üniteler olucak yardım edin

 307. güzel yazmışsın da aöf sınav takviminde bütünleme sınavı diye bişey yokki???

 308. Merhaba ben iktisat 1. Sinif öğrencisiyim.arkadaslarımın söylediğine gore bu yeni sistemde her donem bı Sinif sayılıyormuş yani ıkınci donem 2.sinif olacakmış bu konu hakkında bilgkendirirseniz sevinirim

 309. merhaba ben işletme 4. sınıftan eskş sistemden 2 dersten şimdi 3 dersim var. sınavlara girdim sonuçları bekliyorum acaba sonuçlarım geçti olursa diploma alıyor muyum yoksa tekrar sınava girecek miyim?

 310. arkadaşlar bende kredi bilgileri dediğimde 61 diyor daha ben 1 dönemdeyim bana bunu bir anlatabilirmisiniz birde bendersten 40 olmışım acaba o dersten ayrı sınaav yapabilirmiyim

 311. merhaba ben Türk Dili ve Edebiyatı 2009 girişliyim 2009-2010 öğretim yılında gayet başarılı bir şekilde 2. sınıfa geçtim 2010 yılında örgün bir üniversite kazandım ikisini bir arada yürütürüm diye düşündüm fakat olmadı 2. sınıfta 7 dersimden 3 tanesini anca geçtim o zaman kredili sistem olmadığından sadece 2 kez sınava giriyorduk geçtiğim dersler halk hikayeleri ve masallar, tanzimat edebiyatı,cümle bilgisi şimdi merak ettiğim bu dersler 2 döneme ayrılmış örneğin hikayeler 1.dönem masallar 2. dönem ama ben bu dersleri bir seferde aldım tekrar alır mıyım sizce?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu