Açıköğretim Bölümleri İş Olanakları Nelerdir..

Açıköğretim Bölümleri İş Olanakları Nelerdir.

Merhaba Arkadaşlar; Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’de açıköğretim fakülteleri ile bize okula gitmeden eğitim hizmeti sunmaktadır. Birçoğumuz açıköğretim fakülteleri bölümlerininde okumakta, mezun veya yeni kayıt olacağız. Ama okuduğumuz veya kayıt olacağımız bölümlerin iş olanaklarını çoğumuz maalesef bilmiyoruz. Bu eksikliği gidermek ve açıköğretim okuyanlara/okuyacaklara katkıda sağlayabilmek adına yaptığımız araştırmaya göre iş olanaklarını bölüm bölüm aşağıya ekledik. Umarım sizlere fayda sağlayabiliriz.

 

Açıköğretim Mezunlarının İş Olanakları
Açıköğretim Mezunlarının İş Olanakları

Açıköğretim Bölümlerinin Çalışma Alanları Nelerdir ? 


AÇIKÖĞRETİM 4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ

Felsefe :
Felsefe bölümü mezunları başta Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde TRT’de üniversitelerde kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim kültür insan ilişkileri planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde değişik kadro ünvanları ile çalışma imkânı bulmaktadırlar.
Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler; yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

Sosyoloji :
Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.

Tarih :
Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıca’yı iyi bilenler “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok yetenekli ve meraklı kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler tapu daireleri Türkiye Büyük Millet Meclisi adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Türk Dili ve Edebiyatı :
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, iş imkânı en fazla olan bölümlerdendir. Bölüm mezunları eğitim formasyonu almaksızın dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte; bunun yanı sıra, verilen sertifikalarla Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanında çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde çalışabilmektedirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri :
Bu alanda öğrenim görenler, DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurt içi ünitelerinde, SSK, Bağ Kur, T.C. Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş, uzman ve ateşe olarak öteki bakanlıkların sosyal işler bölümünün yönetiminde; işçi ve işveren kuruluşlarında;kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. İşçi ve işveren sendikalarında Toplu Sözleşme Uzmanı olanakları bulunmaktadır. Mezunlar ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarırun çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme şahsi yetenek ve yabancı dile bağlıdır. Kazanç devlet sektöründe yürürlükteki kanunlarla, özel sektörde sözleşme ile tespit edilir. Özel sektörde ödemeler devlet sektöründekinden daha doyurucudur. Kamu ve özel kuruluşların personel yönetimi bölümlerinde bu program mezunları tercih edilmektedir.
Bölüm şu anda sadece Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi anabilim dalından oluşmaktadır.

İktisat:
İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.
Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Kamu Yönetimi :
• Kaymakamlık, mülki idare amirlikleri,
• İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik,
• Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık,
• Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
• KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
• Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
• Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,
• Dış İşleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk,
• İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı,
• Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik,
• Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık,
• Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık…

Maliye:
Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir. Ayrıca mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında da istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır. Ayrıca eğitimleri boyunca iyi bir bilgi birikimiyle donatılmış olan mezunlar bankacılık sektörü başta olmak üzere özel sektöre ait bir çok alanda istihdam olanağına sahiptirler.

Maliye bölümü mezunları için…
…Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir…

Uluslararası İlişkiler:
Mezunlar Türkiye’de başta Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Turizm Bakanlıkları olmak üzere, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile üniversitelerde görev alabilirler. TOBB-ETÜ mezunları bu görevleriyle Türkiye’yi dünyada temsil ederken, aynı zamanda aldıkları dünya çağında eğitim ve yabancı dil seviyeleri ile NATO, Birleşmiş Miletler, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği uluslararası kuruluşlarda da görev yapabilirler.

İşletme :
İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler…

Mezunlar sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler….

Ayrıca mezunlar pazarlama,üretim,personel yönetimi,muhasebe,bütçe planlama ve finansman alanlarında çalişabilirler..

Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler…
İşletme Bölümü Mezunları günümüzde en çok bankalarda iş bulabilmektedir.

Konaklama İşletmeciliği :
Bölüm mezunları, konaklama işletmelerinde, seyahat acentalarında ve turizmle ilgili tüm kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunlarının yaptıkları işler, genel müdür, genel müdür yardımcısı, önbüro müdürü, yiyecek-içecek müdürü, gece müdürü, satın alma sorumlusu, insan kaynakları yöneticisi, rezervasyon sorumlusu, resepsiyon sorumlusu, barlar şefi, kat hizmetleri yöneticisi vs. şeklinde sıralanabilir. Meslekte ilerleyebilmek için, ilk zamanlar resepsiyon memuru, barmenlik gibi bölümlerden başlanarak, zamanla idarecilik statüsüne ulaşılabilir. Ancak iyi derecede yabancı dil bilen, donanımı iyi mezunlar, doğrudan idarecilik de yapabilirler. Türkiye’nin turizm potansiyeli ülke içinde ve uluslar arası alanda yeterince tanıtılamamıştır. Yapılacak iyi bir tanıtım hem turist potansiyelimizi hem de bu alanda çalışacak elemanlara olan ihtiyacı artıracaktır.

2 YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ

Adalet :
Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Bankacılık ve Sigortacılık :
Bu bölüm mezunları, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanlarında faaliyete bulunur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı :
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta, TBMM ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri :
Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca bu programdan mezun olacak öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilirler.

Dış Ticaret :
Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.

Elektrik Enerjisi Üretim,İletim ve Dağıtımı :
Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi :
Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olanların sektörde iş bulmaları zor değildir. Bu kişiler Emlak ve Emlak Yönetimi programından mezun olduktan sonra kendi emlak ofislerini açabilirler;gayri menkul ortaklıklarında, arsa ve yapı kooperatiflerinde veya bu sektörde hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Ev İdaresi :
Ev idaresi mezunu olanlar hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği,döşenmesi, eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.
Ev idaresi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar.

Fotografcılık ve Kameramanlık :
Fotoğrafcılık ve Kameramanlık mezunu olanlar matbaalarda, basında, grafik ve reklam şirketlerinde özel ve resmi televizyon kuruluşlarında görev alabilirler, isterlerse özel işyeri açabilirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım:
Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar. Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır. Bunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Kurum ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının gözden geçirirler. Basın, konferans, yıldönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar. Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Mezunlar bank , fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler.

İlahiyat :
Halen ilahiyat fakültesi mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulları açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi :
Mesleğin çalışma alanları, çeşitli özel kurumlar ve kamu kuruluşlarıdır. Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyenler profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. Bu şirketler insan kaynakları uzmanı istihdam etmektedirler. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni yeni tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İşyerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları tercih etmektedirler.

İşletme Yönetimi :
İşletme Yönetimi Programı, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan ulusal ve uluslararası işletmelerin; muhasebe, finansman, üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer bölümlerinde çalışacak uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Her sektörde ve çeşitli konumlarda iş bulabilme imkânına sahiptirler.

Kültürel Miras ve Turizm :
Mezunlar turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü karşılayacaklardır.

Laborant ve Veteriner Sağlık :
Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birliklerin, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

Lojistik :
Dış ticaret, ulaşım ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalarda iş olanakları mevcuttur.

Marka İletişimi :
Mezunlar; üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; işletmelerin marka yönetimi birimlerinde,pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası :
Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları, Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları :
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programındanmezun olan öğrenciler, muhasebeve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgilidepartmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerindehizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorikbilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlımuhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörderahatlıkla iş bulabilmektedir.
Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır.
Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Parekende Satış ve Mağaza Yönetimi :
Özel ve Kamu kuruluşlarının ilgili birimleri
Danışmanlık Firmaları
Firmaların Halkla İlişkiler Departmanları
Reklamcılık şirketleri
İletişim Firmaları
Pazarlama Şirketleri
Uluslarası işletmecilik kuruluşları
Uluslarası ticaret kuruluş ve şirketleridir
Radyo ve Televizyon Programcılığı :
Radyo Televizyon Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler radyo ve televizyonlar başta olmak üzere tüm kitle iletişim araçlarında çalışabilmektedirler.
İş bulma imkanının geniş olduğu televizyonlarda kamera önünde çalışabildikleri gibi metin yazarı,haber editörü,muhabir, yönetmen yardımcısı,ses teknisyeni,stüdyo şefi, kayıt teknisyeni yapım yardımcısı,prodüksiyon amiri gibi görevler de alabilmekte ve ilgi alanlarına göre çeşitli radyo , dergi,gazete gibi araçlarda da iş bulmaları mümkündür.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği :
Mezunlar, Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanı ile kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç – gereç vb. satın alınması,
çalışmalarının planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işler yaparlar. Sağlık kurumları işletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler, Sağlık kurumlarının daha verimli bir şekilde işletilmesi ihtiyacı, bu alan mezunlarının iş imkanını artırmaktadır.

Sosyal Hizmetler :
Mezunlar, görev aldıkları kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Sosyal Çalışmacı “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı ile, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalar yapar. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzur evlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması; kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmeleri; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya aileler ile gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlanması konularında çalışırlar.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.

Spor Yönetimi :
Turizm sektöründe, Sportif Organizasyonları, GSGM, Federasyonlar, Spor Medyası, Fitness Salonlarında yöneticilik, Spor Klüplerinde yöneticilik vb. alanlarda iş imkânına sahiptir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği :
Turizm Meslek Elemanı” ünvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:
• Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
• Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
• Havayolu İşletmeleri,
• Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
• Turizm Rehberliği,
• Kültür ve Turizm Bakanlığı,
• Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
• Kongre-Konferans Merkezleri,
• Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
• Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Turİzim ve Seyahat Hizmetleri :
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı mezunları; özel ve kamu turizm kurumlarında, otel-tatil köyü vb. konaklama işletmelerinde, lokanta vb. yeme-içme işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde, acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda, turizm pazarlamacılığına yönelik olarak pazarlama planlaması, satış, pazarlama denetimi, sipariş alma, mağaza içi satış vb. alanlarda istihdam edilmektedir. Mezunlarımız gerekli niteliklere sahip olmak koşuluyla seyahat acentası sahibi olarak kendi iş yerlerini açabilirler. Mezunlardan TÜRSAB’ın açtığı “enformasyon memurluğu sınavı” ile “enformasyon memuru yabancı dil” sınavlarında başarı gösterenler, “enformasyon memuru” sıfatını alarak seyahat acentalarında istihdam edilirler. Seyahat acentası yönetici olarak görev alabilirler.

Yerel Yönetimler :
Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır.

Özel Güvenlik ve Koruma :
Meslek elemanları kamu ve özel sektöre ait çeşitli bölümlerin kreş, okul hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açık hava konserleri festivaller, konferanslar gibi, organizasyonlarda çalışabilirler. Özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Özel Güvenlik ve Koruma Meslek elemanları oralarda görev yapmaktadır. Meslek elemanlarının Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir.

327 Yorum

  1. ben uluslararası ilişkiler 1. sınıfa gectim bu sene (ingilizce hazırlık okudum) okudugum bölüme faydalı olsun diye acıkögretimde de bi bölüm okumak istiyorum benim için en iyi lisans ya da önlisans programı hangisi olur ?

   1. benim isteğim sınavsız ikinci üniversitenin isuzemde olması yani sınavsız ikinci üniversitenin uzaktan eğitimde de olması gerektiğini düşünüyorum bunun için yazımı okuyanlar istanbul üniversitesi açık ve uzaktan eğitim fakültesi dekanlığına dilekçe yazmaları için rica ediyorum

 1. bilgilendirme açısından oldukça yararlı ; ama olay bu işlere girebilmekte … teşekkür ederim bu tarz bilgileri paylaştığınız için .

 2. mrb ben sosyal hizmetler bölümünü okuyrm bittirdikten sonra söylediğiniz alanlarda çalışmak için kpss ye girmeye gerek var mı varsa bile en az kaç puan almam gerekir.

 3. şu yazıyı üç gün önce yayınlasaydınız çok sevinecektim.günlerdir gitmediğim dersane kalmadı.herkes farklı yönlendiriyo,hiç biri net bi bilgiye sahip değil.ben adalet seçtim inşallah hayırlısı olur.daha detaylı bilgi verirseniz sevinirim.diğer bölümler hakkındada açıklama yaparsanız sevinirim.

 4. bütün bölümler yazılmamış,sosyal bilimler önlisans bölümünü bitirenlerin çalışma alanları nelerdir?
  sosyal hizmetleri bitirenlerin çalışma alanlarında da çalışabilirler mi?teşekkürler

 5. daha öncede bir yorum yazmıştım ama kaldırmışsınız herhalde eleştiriye gelemiyor musunuz???
  böyle bir bilgilendirme tercihlerden önce paylaşılmalı değil miydi?

  1. Ancak fırsat bulabildiğim için ekledim. Ben sadece kişilere yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Üniversite ile yakından uzaktan bir bağım bulunmamaktadır.

 6. atatürk unıversıtesı acıköğretım bölümünün egıtım seklı nasıl olacak acaba aynı aöf dekı sıstem gıbımı farklımı merak edıyorum

 7. meraha.bu sene ygs ye girdim puanım 240 dı açıköğretim tercih edecektim ama şuan da bi lisans proğramımda okumaktayım ikinci üni olarak sosyal hizmetler bölümünü okumak istiyorum ek yerleştirmelerde tercih yapmalımıyım yoksa ikinci üni olduğu için direk kayıt mı olmalıyımm lütfen cevaplarsanız sevinirm tşk ederim…

 8. adalette boş kontenjan var mı ek yerleştirmede yazabilirmiyim birde bu soruların cedvaplarını ne zaman alacm bn

 9. slm lisans bolümünde okumaktayım.açık ögretim bölümünden mezun oldugumuzda ön lisans kpss ye gıremeyecek mıyız
  tsk.

 10. selam ben sosyal hizmetleri okuyorum sadece 1. sınıftan bir dersim kaldı.acaba güz döneminde bu dersi verirsem mart ayında mezun olabilirmiyim.nasıl öğrenebilirim iyi günler

  1. bende aynı şekılde tek dersten kaldım sınavlar ocak ve şubatta olduğu için verirsen martta mezun olursun

 11. s.aleyküm tarih bölümü okuyorum 2 sınıftayım öğretmenlik yolu açıkmı saygılar

 12. farmosyon ne zaman kalktı ben yararlanabiliyo muyum? 2 yıl önce 1. sınıfa kayıt yaptım sene kaybım oldu 2. sınıftayım.türk dili ve edebiyatında okuyorum…

 13. farmosyon ne zaman kalktı ben yararlanabiliyo muyum? 2 yıl önce 1. sınıfa kayıt yaptım sene kaybım oldu 2. sınıftayım.türk dili ve edebiyatında okuyorum…

  1. Formasyon bu yıl kaldırıldı. Ama 2012-2013 eğitim döneminden önce kayıtlı olanların formasyon hakları devam ediyor. Yani senin formasyon alma hakkın bulunmakta.

 14. slm ben aöf laborant veteriner sağlık bölüümnden eylül ayında mezun oldum,devlet dairesinde iş imkanım var mı

 15. ıı gunler ben 2007 end. meslek lısesı elektronık mezunuyum askerden yenı geldım normal 1. ogretım okusammı acıkogretımmı dıye dusunuyorum yardımcı olurmusun hangısı ıı olur

 16. mrb ben bu sene laborant ve veteriner saglık bolumune kayıt oldum sebebı ıse ozel hastane laboratvarlarında calısmaktı… oyle bı ımkanım hala var mı acaba???

 17. slm arkadaşlar ben turizm ve seyahat hizmetleri bölümünü okumaktayım. eğer bölümü bitirirsem lisans yapmak istersem. anadolu üniversitesinin turizm ile ilgili Lisans programları var mı bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden çok tşk ederim

 18. Açıköğretim hemşirelik var mı? ayrıca tıbbi bölümlerde iş imkanlarım var mı ?
  Kararsızım. Çocuk gelişimide olabilir. Türk Dili ve Edebiyatıda olabilir.
  Hangisinin iş imkanı daha fazla öğrenebilirmiyim ? ( 2 senelik bölüm olsada 4 e tamamlıyacağım. 2 senelik üniversiteyi üniversiteden saymıyorum) ona göre iş imkanlarını yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.

 19. Mehaba ben şuan gümüşhanede işletme bölümü okuyorum 2.sınıftayım ama altan ve bu senden çok dersim olduğu için 3.sınıfa geçemicem acaba acık ögretime geçersem kaldıgım yerden devam edip alttaki dersleri verebilirmiyim yoksa 1. sınıftan tekrar başlıyıp geçtigim dersleri görmeyerek mı devam ederm. lütfen cevap verırsenız cok sevinirim teşekkürler

 20. mrb 2013 ygs ile açık öğretimde okumak istiyorum.Sizce iş bulma olanağı en çok olan bölüm nedir?Meslek lisesi bilgisayar mezunuyum,özel bir şirkette önmuhasebe bölümünde çalışyorum.Yanıtlarsanız çok seviniri,teşekkürler

 21. merhaba arkadaşlar.2011 aöf tde öğrencisiyim.bir kaç sorum olacak.sanırım formasyon hakkımız var.peki mezun olunca açık öğretim yazacak mı diplomada bazı üniversteler aöf kabul etmiyor.bilgilendirirseniz sevinirim.

 22. inşaat önlisans mezunuyum açıköğretimden sınavsız 3. sınıftan devam edebilecegim bölümler hangileri ve sayısalcı olarak hangi bölümü tercih etmeliyim

  1. iKTİSAT, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, KAMU YÖNETİMİ, MALİYE, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, İŞLETME, KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ bölümlerinden birisinin 3.sınıfına direk kayıt olabilirsiniz. Bölüm tercisi size kalmış. Hangi alana daha ilgi duyarsanız onu tercih etmenizi öneririm.

 23. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne bu sene kayıt yaptırdım. Yalnız açıklamanız üzere Formasyon verilmiyor. Size iki sorum olacaktır, lütfen açık bir dille yorumlayıp cevaplar mısınız ?

  1) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olduktan sonra herhangi bir süre sonra formasyon alabilme ihtimalimiz olacak mıdır ? (örneğin; bir daha ki seneye formasyon gelirse veya ücret karşılığı )
  2) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden ben mezun olduğumda formasyonum olmaz ise eğer ki görünüşe göre olmayacaktır. Hangi işlerde çalışabilir, ve hangi alanlarda kendimi geliştirebilirim. (Çünkü bu bölümü severek kaydoldum. Yararlı işler yapmayı istiyorum.) İş olanakları nelerdir. En ince ayrıntısına kadar bana cevap yazarsanız eğer sizlere minnettar kalırım dualarımı esirgemem.

 24. ben aöf 1.sınıf uluslararası ilişkiler okuyorum 2 sorum olcak.1)mezun olduktan sonra diplomamızda aöf mezunumu yazacak 2)kredi yada burs alma şansımız var mı?

  1. Diplomanızda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yazmaktadır. Kredi veya Burs İmkanınız mevcuttur. Ama başvurular bu yıl için geçti.

 25. mrb ben atatürk üniversitesi aöf adalet 1.sınıfta okumaktayım diploma aldığımda açıköğretim fakültesimi yazacak yoksa adalet myo mu yazacak birde mezun olanların iş imkanları neler…..?

  1. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yazacak. İş imkanı olarak Avukatlık bürolarında çalışabilirsiniz, KPSS ile adliyelerde çalışabilirsiniz.

 26. arkadaşlar açık öğretim olarak bankacılık e finansman bölümü bulunuyor mu

 27. selamın aleyküm 2013ygs ile aöf okumak istiyorum derslerimi kolay ve rahatlıkla gecebilecegim ve sonunda iş garantisi olan bölüm hangisidir sizce herkes bi bölum diyor iktisad işletme maliye neye karar vermeliyim teşekkürler…

  1. MERHABA.. 2013 meslek lisesi mezunuyum Türk Dili ve Edebiyatı okumak istiyorum.. bu yılın taban puanını bilmiyorum bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.. LYS puanım 264..

   1. Bir çok okula puanın yeter. Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Eskişehir Osmangazi gibi okullar var.. Oraları kaçırma derim. Başarı sıralamanı bilemiyorum ama büyük ihtimal ilk 300.000 içerisindesindir.. Sonuç olarak büyük ihtimalle girersin. Ben 236 taban puanı ile 305 bin kişi arasında girebiliyorum İnşallah. Bir kaç kişiye de sordum. Kesin girersin dediler benim için. Senin de gireceğini düşünüyorum..

  1. ygs de müracat ederken sınavsız geçişi işaretler isen 2 yıllık ilahiyat a geçebilrsin kanımca imam hatip mezunusunuz..

 28. slm arkadaşlar ya ben ygs ye gircem inşallah ondan sonra aöf bölümlernden bi bölüm tercih etmek istiyorum sağlık kurumları işletmeciliği düşünüyorum sizce iş olanağı nasıl ve bide tercihlerde bikaç tane aöf bölümü yazabilirmiyim ? cevaplarsanız hemen çok memnun kalırım…

 29. merhaba ben 7yıl önce düz liseden mezun oldum ve bu yıl sınavlara girip açıköğretimde okumak istiyorum tıbbı dökümantasyon ve sekreterlik bölümünü istiyorum acaba o bölüm yokmu??

 30. merhaba ben sosyal hizmetler bölümüne kayıt yaptırmak istiyorum acaba kpss puanı çok mu yüksek bi bilginiz varmı

 31. dört yılık mezunu olduktan sonra iki yıllık sosyal hizmetler diplomasi geçerli olurmu?

 32. ben 2 ıllık sosyal hızmetler onlısans okuyorum bıtırdıkten sonra kı ıs ımkanları nelerdır yardımcı olunlutfen dıger sorum da su 2 yıllık onlısansı bıtrdıkten sonra uzatabılme ımkanı var mı yada tercıh yapmadan secebılecegımız bolumler var mıdır

 33. yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum bnde örgün olarak önlisans sosyal hizmetler okuyorum mezun olunca sosyal çalışmacı olmuyoruz sosyal hizmet uzmanı olabilmek için en az 4 yıllık fakülte mezunu olmamız gerekiyor. meslek ünvanımız daha açıklanmadğı için yanlış bilgilenmenizi istemedim.

 34. aöf ilahiyat önlisans mezunuyum. kpss 60 diyanet dışında başka bir yerde çalışmam mümkün mü. sosyal hizmetler istiyorum.

 35. merabalar arkadaşlar ben açık öğretim lisesi son sınıf öğrencisiyim şimdiye kadar doktor olmak istemişimdir oda sanırım aöf de yok birde normal ünversite kazansam yaş sınırlaması varmı bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 36. slm ben örgün öğretimde 4.sınıf Türk dili ve edebiyatı öğrencisiyim fakat okul bittiğinde açık öğretimden de farklı bir bölüm okumak istiyorum sizce bu bölüm sosyal hizmetler olabilir mi lisans mezunu olmam bana bir avantaj sağlar mı? iş imkanları nelerdir?

 37. ben aöf sosyoloji 2. sınıftyım aöflüler örgün öğretimde kendi bölümünün derslerine girebilirmi

 38. aöf sosyoloji 2 sınıftayım hangi alanlarda çalışabirim formasyon alma hakkım varmı

 39. Merhaba
  Ben Bilgisayar programcılığı önlisans mezunuyum gelcek tercihlerde iktisat bölümünü veya işletme yazmak istiyorum.
  Mezun olduktan sonra (aöf) diplomamda nasıl gözükecektir

  Teşekkürler

  1. Diolomanızda İşletme Fakültesi İşletme Bölümü şeklinde yazar. Ön lisans diplomanızda sizde kalır. Yanlız lisans mezunu olduktan sonra önlisans olarak KPSS ye başvuramazsınız.

 40. AÇIK ÖĞRETİM SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜNÜN BU YIL STAJLARI OLACAKMIŞ DOĞRULUK DERECESİ NEDİR BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ RİCA ETSEM

 41. merhaba ben ilk senemde üniversite sınavlarına girmedim 2.yılımda sözel olarak hazırlanıyorum ancak bir diğer ihtimal olarak açık öğretim olarak işletme okuyabilir miyim bilgi verirseniz sevinirim..

 42. Merhaba ben iktisat 4teyim,bitince 2yillik okumak istiyorum. Soru.1) sinavsiz olarak sos.hiz. Veya laborant bolumune girebilirmiyim soru.2) 2 yillik bitince kpss ye hangi bransta girmis olacavim yani 2 yilik bolumumdenmi yoksa 4 yillik iktisattanmi ? CevaplarsNiz sevinirim, tskler..

 43. meraba ben önlisans elektrik teknikeriyim. A.Ö.F Adalet okumak istiyom. sınavsız giriş kayıt yaptırma imkanım warmı ? ayrıca kayıt tarihleri ne zaman. ??

 44. meraba ben önlisans elektik mezunuyum. AÖF adalet bölümünü okumak istiyom sınavsız kayıt yaptırma imkanım warmı acama ?ve kayıt tarihlerinni soracaktım

 45. slm bn elektrik teknikeriyim 2012-2013 yılı sağlık kurumları işl.bölümünü okuyom bir sorum olacak (YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE İLĞİLİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA AÖF BÖLÜM AÇILIRMI TEŞEKKÜRLER)

 46. genellemeye gore mi geçiliyor öyle birsey duydumda mesala ben 70 aldım diyelim bi dersten ama genel düşük benimde mi düsüyo böyle bisey varmış galiba bi açıklık getirirseniz sevinirim kafam karıştı iyice

 47. Nişanlım bu sene ygs sınavına girecek.Açıköğretimden okumak zorunda çünkü sabıkalı devlet kurumlarında çalışamıyor. hangi bölümü seçerse özel şirketlerde daha iyi bir iş bulur biraz ücreti yüksek olsun istiyoruz lütfen yardımcı olurmusunuz

 48. aöf sınavsız geçişle muhasebe ve vergi uygulamaları veya işletme iktisad okumayı düşünüyorum iş imkanı hangisinde daha fazla hangi bölümü okumayı önerirsiniz

 49. ben sınavsız ikinci üniversite okumak istiyorum muhasebe ve vergi uygulamaları veya büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerinden birini okumayı düşünüyorum hangisini önerirsiniz başka önerdiğiniz bölüm var mı

 50. bn 2.sınıf biyoloji öğrencisiym açıköğretimden sağlık kurumları işletmeciliğini düşünüyorum iş imkanı nedir seçmem ne kadar mantıklı olur yardımcı olur musunuz?

  1. kardeş ben açıktan lise okuyacamda kuaförlük kolaymı zormu yha dersler yüz yüze olmayacak ama ben sınavlara girsem diplomayı alırmıyım

 51. arkadaslar ben açıktan lise okuyacagım kuaförlük yada berber okumak istiyorum dersleri nasıl zormu yha ben uzaktan okuyacagım yani yüz yüze degil oluyomu öle sınavlara girsem bir olurmu

 52. Merhaba
  ben bu sene ygs sınavına gireceğim ve Aöf okumayı düşünüyorum. Yaşım 41 ve bir çoğunda yaş sınırı olduğundan ne seçeceğimi bilemiyorum. Sizce en mantıklı bölüm hangisi

 53. türk dili ve edebiyatı 2.sınıf ögrencisıym yıl kaybım yok.mezun olduktan sonra formasyon alıp meb te ögretmenlik yapabirmiym ??

   1. bu sene açık öğretımde okul öncesı öğretmenlığı varmıı?varsa kodunu yazarmısınız 🙁

 54. merhaba ben saglik kurumlari isletmeciligi okuyorum bu bolumunkamuya atamasi varmidr hep kulaktan dolma sozlerle hayal kirikligina ugratildim hep olumsuz dusunceler bu konu hakkinda bilgilendirme olursa sevinirim

 55. iyi günler. laborant ve veteriner sağlık bölümü okuyanların devlet hstanelerinde iş bulmsı mümkünmüdür. birde 6 ay staj raporları olursa devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde göreve başlayabilme imkanı var diye duymuştum . böyle bir hakkımız var mı ?

 56. merhabalar,,

  ben şu an açıköğretim bankacılık ve sigortacılık 1. sınıfı okuyorum 2. sınıf sonunda diplomamı alıp 3. sınıfdan bu bahsedilen kamu yönetimi ve maliye arasında kaldım birde bankacılık ve sigortacığı 3. sınıfda devam edebiliyor muyuz yada veterinerliğe geçiş yapabilir miyim illa 3. sınıfda devam etmek için bu bölümleri mi okumamaız lazım….

  1. Maalesef veterinerliğin ve bankacılığın lisans bölümleri yok. Ben Maliye bölümünü öneririm 3.sınıftan devam için. iyi bir KPSS puanı ile denetmen olabilirsiniz.

 57. merhaba ben yeni lise mezunu oldum ve sosyal hizmetler okumak istiyorum fakat bitirdikten sonra hemen is bulabilirmiyim endisesi var veya kolaylikla is bulabilecegim bölümler hangileri yardimci olursaniz cok sevinirim 🙂

 58. merhabalar

  ben aof emlak ve emlak yonetımı 2.sınıftayım okul bıtınce lısans olarak 3.sınıfa konaklama ısletmecılıgı olarak devam edebılır mıyım

  tesekurler.

  1. Selam ben Emlak ve emlak yönetimi bölümüne girecem 2 yıl bitince hangi bölüme dikey gecis yapabilirim .. tşk

 59. Merhabalar.Bir sorum olacak bir yakinim bu yil adalet bolumune kaydolmak istiyor. Ygsden 188puan aldi sizce bu puanla bu bolume kaydolma olasiligi var midir eger varsa tarihleri hakkinda bilgi alabilir miyiz?

 60. mrb aöf iki kere kaldım bu sene de dahil olmak uzere. sınıfta mı donem olarak mı kaldım bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilecek var mıdır ve aöf bitmeden kpss girilir mi yaani unv mezunu olarak yoksa lise mezunu olarak girilir değil mi kpssye bitmeden olursa. fark nedir lise mezunu ve bitebilirse unv mezunu olarak girmenin kpssye. bir zamanı var mı şu yaştan sonra girilmez felan bu sorunlar üzerine cevaplar alabilrsem çok sevinirim hepsinin cevabı çok lazım.

 61. arkadaşlar ben aöf 2 yıllık sosyal hizmetler mezunuyum. iş olanağı sıfır. çünkü daha bir unvanımız yok. hal böyle olunca bu bölümle ilgili hiç bir işe başvuramyroz… keşke sağlık yada adalet okusaydık diyorum…

 62. merhabalar ben 2013 büro yön. ve yönetici asist. bölümü mezunuyum aöf de işletme ve iktisat dışında başka bölümlere de geçiş yapıp 4 yıla tamamlama imkanımız oluyormuş. örneğin. kamu yönetimi istiyorum fakat bunun için sadece ygs ye girmiş olmak yeterli mi yoksa puan şartı var mı ? ayrıca bölümü bitirdikten sonra tezsiz yüksek lisans ve pedagojık formasyon alarak öğretmenlik yapma imkanı buluyormuş bu ne kadar doğru ? yardımcı olursanız sevinirim .

 63. ANADOLU ÜNİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ MEZUNUYUM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ YARDIMCILIĞI STAJI BAŞLATABİLİRMİYİM

 64. admın merhabalar ben 2 yıllık fotografcılık bölumu okusam 2 yıl daha gecıs yapıp okuyobılırmıyım gaye kısa dönem askerlık yapmak lutfen cevap yazın tesekkurler

 65. 2003 tesviye mezunuyum acaba açıköğretime nasıl başvurabilirim ve hangi bölümlere başvurabirim

 66. şimdi ben bir üniversitede Türkçe öğretmenliği okuyorum YGS ye girmedim sınavsız bölüm tercih etme hakkım var mı? ilahiyat mı yazsam iş bulma olanağı hangisinde en fazla.

 67. merhaba ben bu sene ygs den 185 puan aldım laborant ve veteriner sağlık bölümünü okumak istiyorum aöf den tercih yapacağım gelme me ihtimali varmı? bilenler cevap yazarsa sevinirim

 68. ben 4 yıllık işletme bölümü 3.sınıf oldum ek bölüm olarak sosyal hizmet okumak istitorum ygs puanım 300 tercih mi yapıcam yoksa direk kayıt mı ???_

  1. sosyal hizmetleri ygs de tercih yapabilirsiniz yada ikinci üniversite olarak açıköğretim bürolarına gidip direk kayıtta yaptırabilirsiniz

 69. işletme 3. sınıf okuyoorum sosyal hizmet için ygs den 300 aldım tercih mi kayıt mı yapıcam direk ?

 70. açık öğretim önlisans medya ve iletişim okumayı düşünüyorum iş imkanı nasıl, nerelerde çalışabilirim?

 71. merhaba ben aöf önlisank medya ve iletişim okumak istiyorum iş imkanı var mı acaba ?

 72. ben açıköğretim önlisans halkla ilişkilerden mezun oldum daha sonra dikey geçişle işletme bitirdim şuanda 2.nci ünv okumak istiyorum okuyabilrmiyim birde hangi bölümleri önerirsiniz ben insan kaynakları veya sağlık kurumları işletmeciliğini düşünüyorum iş imkanları nasıldır

 73. merhaba ygs den 3 4 5 6 da 200 ile 220 puan aldım ne önerirsiniz ben lojistik düşünüyorum sizce ne okumalıyım bilgisayar ile ilgili bir bölümde olabılır duz lıse mevzunuyum bu arada

 74. 2012 meslek lısesı mezunuyum acıkogretımfakultesı okumak ıstıyorum kız meslek ve kız teknık lısesı tekstıl bolumu mezunuyum hangı bolum okumalıyım ıs ımkanları var mıdır bılmıyorum lütfen yardımcı olur musunuz?

 75. Merhaba ben bu sene türk dili ve edebiyat yazmayı düşünüyorum formasyon alabilirmiyim?

 76. arkadaslar ben ıktısat 3 sınıf ogrencısıyım bu sene acıkogretıme kayıt olcam orgun ogretım okuyanlar dırek sınavsız kayıt yaptırabılıyorlar bolumlerdekı ıs alanına gelırsek bazı bolumler cok ıyı olmasına ragmen devlette ıs ımkanı cok fazla degıldır ozel sektorde ıs bulabılırsınız ılla devlet olcak dıyosanız kpssden yuksek bır puan almanız gerekır …

 77. iyi akşamlar ben ygs tercihi yapacam ama sağlıkla tarım arasında gidip geliyorum sizin öneriniz nedir? bide Atatürk Ünv. yazmak istiyorum ama sınavları nasıl ben adana dayım finalleri adana da oluyor mu?PUANIM YGS 177 4 yıllık bölümlere tercih yapabiliyor muyum?acil cevaplarsanız sevinirim

 78. Merhaba,Bu sene sınıf ögretmenliği bölümünden mezun oluyorum. Açıktan hangi bölümü okursam bitirdiğim sınıf ögretmeliğine yararı olur, yardımınız için şimdiden Teşekkür ederim

 79. Merhabalar ben 2 yıllık önlisans mezunuyum. Açıköğretimden yine 2 yıllık okumak istiyorum acaba şansım var mı? Ve kayıtlar ne zaman başlıcak.. Bilgilendirirseniz sevinirim.

 80. merhaba ben açıköğretim sosyoloji okumayı düşünüyorum bu bölümden mezun olduktan sonra dikey geçişle pdr alanında çalışma şansım var mı? böyle bi duyum aldım ne kadar doğru?

 81. ıyı gunler. kamu yonetımı örgun ogrencısıyım sınavsız ıkıncı unıversıte kapsamında bolumumle alakalı sızce hangı 2 yıllık bolumler vardır.
  bırde cocuk gelısımı bolumu llısans programındamıdır ben bulamadım. .

 82. bu sene 4 yıllık örgün kazandım.ikinci üni olarak aöf tarih okumak istiyorum.yukarıdaki yazıda tarih okuyanlar meb de çalışır yazmıyor.tarih okuyanlar öğretmen olamıyor mu?

 83. ilahiyat 2 yıllık ön lisans mezunlarının iş olanakları nelerdir? Detaylı bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler…

 84. meraba ben ogretmenlık bıtırdım ama atamalarımz cok az kac senedır de atanamıyorum 2 unıverste okumak ıstıyorum ama sosyolojı,ıktısat ve ısletme arasında cok kararsız kaldım ış olanagı olarak hangısı daha ıyıdır bılmıyorum. yardımcı olursanız cook sevınırım

 85. mrb ben açıköğretim okumak istiyorum.düz lise tm mezunuyum.ygs ye girdim ama tercihleri kaçırdım.ek tercihlerde ne tercih etsem, bilmiyorum yardımcı olur musunuz

 86. mrb ben orta okuldan terkim ama bir mesleğim olsun istiyorum kafam karışık ve kısa dönem okumak istiyorum lütfen banabir akıl verin ilgilenen arkadaşlardanda yardım istiyorum benim aklımdaki çocuk gelişimdi ama açıktan meslek lisesi olarak okursam özelden başkasına giriş yapampyormuşum araştırdığım kadarıyla?

 87. Merhaba;
  ben düz lise mezunuyum. 2 yıl çocuk gelişimi derslerini verebilirsem çocuk gelişimi bölümü mezunu oluyormuşum. sonrasında ise üniversite sınavlarına girmeden sosyal hizmetler bölümüne direk geçiş yapılıyormuş. öyle bir şey mümkün mü şayet mümkünse , 2 yıllık sosyal hizmetler açıköğretim fakültesi bittiginde is. imkanlari nelerdir. hemen cvplarsaniz cok sewinirim.
  TESEKKURLER

 88. merhaba ben lisans acil yardım ve afet yönetimi okumaktayım açık öğretim başvurusu yaptım sosyal hizmetler bölümü geldi bu bölümün bana bir faydası olur mu ne gibi yararları olur

 89. merhabalar.öğretmenlik mezunuyum,2.üniversıte olarak 2 yıllık sosyal hizmetler okuyorum da. birincisi iş olanakları neler,nerelerde çalışma şansım var? ikincisi lisans ve önlisans diplomaları var elimde,ama 4 yıllıktan pek bişey olmadığı için 2 yıllıktan tercihh yapabilirmıyım? teşekkür ederım

 90. Merhaba ben Ingilizce ogretmenligi okuyorm son senem ve ikinci uni olarak aof radyo ve TV programciligi sectim, is olanaklarim nelerdir, ingilizcemin olmasi katki yapar mi?

 91. ya ben sosyoloji 4. sınıfım bu sene formasyonlar dawalık dediler bana formasyon alma hakkım var mı varsa kriterleri nelerdir tşk ederim.

 92. Bu arada eğitim fakültelerinin bir kaç bölüm hariç 2.öğretimleri ve açıköğretim eğitim bölümleri de kapatılıyor..

 93. Merhaba ben yiyecek içecek bölümü mezunuyum ama açıktan ana okulu bölümü okumak istiyorum bunun için ne yapmam lazım ve dışardan okuyup rahat is bulabirmiyim

  1. Sosyal hizmetler bölümünün geleceği açık bana göre. Çünkü sosyal bir devletiz ve Türk örf ve adetlerine göre de sosyal hizmetlerin önemi büyük. İlerleyen yıllarda daha fazla sosyal hizmetler personeli ihtiyacı olacaktır.

 94. Mrhb ben gecen sene tibbi dokumantasyon ve sekreterlik bolumunden mezun oldum atandiktan sonra kismet olursa 2. University I aciktan istiyorum ama hangi bolumu yazacagimi bilmiyorum..tarih bolumunu cok istiyorum ama onu da orgun okumak daha iyi. Lutfen yardimci olur musunuz. Acikogrtmdn hangi bolumu yazmaliym sizce

 95. 1)aöf sosyoloji ve örgün eğitim sosyoloji bölümleri arasındaki fark nedir ?Ünvan ve yeterlilikleri denk mıdır?
  2)aöf sosyal hizmetler ve örgün eğitim sosyal hzimetler bölümleri arasındaki fark nedir ?Ünvan ve yeterlilikleri denk mıdır?

  1. Her iki sorunda da iki bölüm arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. İkisininde diploması aynıdır ve eşittir.

 96. merhaba ben edebiyat cografya sınavına girmedim yani tm puanlarım yok yinede açıköğretim uluslararası ilişkiler okuyabilir miyim ?

 97. merhabalar. ben lisans hemşirelik mezunuyum. su anda devlet hastanesinde görev yapıyorum. ek olarak önlisans sosyal hizmetler okusam bana ne gibi getirisi olabilir. ayrıca calışma alanı olarak diplomayı aldığımda nasıl bir yol izleyerek mesela sosyal hizmetlerde çalışabilirim herhangi bir sınava girmeme gerek kalır mı kpss gibi. simdiden tesekkürler.

  1. Devlette çalışmak istersen KPSS ye girmen gerekir diye düşünüyorum. Sosyal hizmetlerde okursan hemşire olman sebebi ile daha avantajlı olursun özellikle özel sektörde.

 98. Selam AÖF için tercih yapacağım ama adalet ,sosyal hizmetler ve sağlık kurumları işletmeciliği arasında kararsız kaldım sizin tavsiyeniz nedir. Teşekkürler

  1. En iyi tavsiye çalışmak istediğiniz sektörü seçmenizi önermemdir. Hangi sektörde mutlu olarak çalışabilirsiniz. Buna bakmak lazım. yoksa ben tavsiye ederim böir bölüm sonra o sektörde çalışırken memnuniyetsizlik yaşarsınız olmaz yani.

 99. merhaba ben infaz koruma memuruyum cezaevinde calisiyorum acikogretimden hangi bolumu okusam daha cok isime yarar sizce. cevabiniz icin simdiden tesekkurler

 100. mrb bn 40 yasındayım sosyal hizmetler blmnü tercih edicem okul bittikten sonra iş bulmamda yasım sıkıntı olurmu

 101. Merhabalar,
  36 yaşındayım ve AÖF de sosyal hizmetler ile işletme yönetimi önlisans programları arasında kararsızım. İşletme yönetimi ile ilgili yorum yapabilecek varsa sevinirim.

 102. Merhabalar ben açık öğretim koruma ve guvenlık on lısans bolumunu okumak ıstıyorum kpss atamasında acıktan okudugum ıcın sorun cıkarmı yoksa örgün eğitimmi isterler.yardımcı olursanız sevinirim

 103. Benim 1 sorum daha olacaktı Atatürk üni. kayıt la ilgili bölümlerden birinde bu yazıyı okudum ve aklıma bir soru geldi. Yazı şu: “Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekteyim. 2014 YGS sınavına girdim ve Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Bu durumda Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim;
  Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekte olup, 2014 YGS sınavına girerek Fakültemiz programlardan birisine yerleştirilen öğrenciler iki açıköğretim programında aynı anda öğrenim göremezler. Bunu yerine sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilirler.” 1. sorum: Anladığım kadarıyla aöf okuyarak 2. bir açıköğretim bölümü 2. üniversite olarak okunabiliyor bu doğru mu?
  2. sorum ise örgün eğitim devam ederken ve bu sene ygs ile bir aöf ne yerleşip, aynı zamanda 2. üniversite kapsamında bir aöf aynı anda okuyabiliyor muyuz? Yani 3 üni. bu şelilde aynı anda okuyabiliyormuyuz yardımcı olursanız sevnrm teşekkrler

  1. Bu konu ile ilgili 3 sonucumuz var.
   Birincisi; Aynı üniversitede iki farklı aöf bölümü okunamaz.
   İkincisi; YGS ile kazansa dahi ve farklı üniversitelerde olsa dahi, mevcut okuduğu aöf bölümü kontenjan sınırı varken kazandı ise aynı anda iki aöf okuyamaz.
   Üçüncüsü; Mevcut okuduğu bölümü kazandığında bölümde kontenjan sınırlaması yoksa, yani 140 alan herkes tercih ettiğinde yerleştirildiyse evet bu yılki YGS puanı ile kayıt olur.
   Hangisine uyuyorsa durumu ona göre sonuca bakabilir.

   Ama Sınavsız ikinci üniversite kapsamında okuduğu veya mezun olduğu bölüm ile aynı olmamak kaydıyla herhangi bir açıköğretim bölümüne direk kayıt olabilir. Buradada üç şık var, Aöf öğrenci ise öğrencisi olduğu üniversitede aöf okuyamaz, Mezun ise mezun olduğu üniversitede aöf okuyabilir. Örgün bölümünde öğrenci olduğu üniversitenin aöf bölümünde okuyabilir.

   Mevcut kontenjan sınırlaması olan bir bölümde okurken YGS ile aöf ye yerleşse dahi kayıt olamaz. Çünkü aynı anda iki kontenjan sınırı olan üniversite bölümü okunamaz.

 104. Selamlar, ben meslek yüksekokulunda okuyorum bu snee 2. sınıfa geçtim ve diplomamı alınca 3. sınıf aöf ne direk kayıt yaptırmak istiyorum, fakat bu sene atatürk üni.de yeni açılan çocuk gelişimi önlisans bölümnü okuyarak diplomamı almak istiyorum çünkü lisede çocuk gelişimi okumuş ve devam edememiştim, bu sene 2. üniversite olarak çocuk gelişimi bölümünü seçip 2 sene sonrada gıda teknolojisini dikey geçişlelisansa tamamlayabilirmiyim, çocuk gelişimi okumam engel olurmu, teşekkrler

  1. Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Çocuk Gelişimi okuyabilirsiniz. Mezuniyet sonrası Dikey Geçiş Sınavına girip veya Lisans tamamlama ile bölümünüzün devamı bölümde okuyabilirsiniz.

  1. AÖF ilahiyat önlisans bitiren bir insanın formasyon alıp Öğretmen olabilmesi için İLİTAM eğitimini tamamlayarak lisans diploması alması gerekiyor sonrasında mumkun. İlitam ı bir araştırmanızı öneriyorum.

 105. Merba admin ben acikogretim den bankacılık ve Sigortacılık kazndim 2yillik okusam bu is le is girme sansim olurmu yardmci olrssnz kaytimi yaptracam

 106. Mrb. Ben onlisans bankacilik mezunuyum bu sene YGS ve dgs ye girdim YGS sen tercih yaptim tibbi dokümantasyon ve sekreterlik kazandim dgs den de isletme ya da iktisat gelebilecek kadar puan aldim ama bu bolumlerden çok kişi mezun oluyo ve acikta kaliyo bende o yüzden tibbi sekreterliğe gitmeyi ve aciktanda işletmeyi bitirmeyi düşünüyorum ama tabi bu arada ben düz lise mezunuyum derslerde çok zorluk ceker miyim ve tibbi sekreterliğin is imkanları geniş mi bilgilendirir deniz sevinirim şimdiden teşekkürler…

 107. Merhaba ben açıköğretim Anadolu üniversitesinde 2. üniversite okuyorum. Aynı zamanda yine 2. üniversite olarak açıköğretim İstanbul üniversitesine kayıt yaptırabilir miyim aynı anda farklı üniversitede aöf okuyabilir miyim?

  1. Evet 2. üniversite kapsamında okurken yine 2.üniversite kapsamında farklı bir üniversitede aöf bölümüne kayıt olabilir ve okursunuz. Bu şekilde aynı anda 3 üniversite okuyabilirsiniz.

 108. Merhaba ben daha önce 2.üniversite olarak Anadolu üniversitesine kayıt oldum ve 2007 yılında mezun oldum ingilizce öğretmenliği bölümünü bitirmek istiyorum tekrar sınava girmem gerekirmi?ayrıca bu bölüm için 2014-2015 yılında öğrenci alımı yapılacakmı?Bilgileriniz için şimdiden çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim…

 109. merhaba ben laboant ve veteriner saglık ve sosyal hizmetler arasında kaldım sızce hangısını okursam iş bulma olanagım daha cok olur lütfen bu konuda yardımcı olrmsnz ayrıca ygsde yerlesemedm 2.yerlestrmelerde cıkma ihtimalı nasıldır ?

  1. İki bölümünde kontenjanları doldu ve taban puanları oluştu. Eğer puanınız oluşan taban puandan düşük ise kontenjan açılsa da tercih edemezsiniz. Yüksek ise kontenjan açılırsa tercih edebilirsiniz. İş olanağı konusunda memurlar.net ten araştırabilirsiniz.

 110. kontenjanları doldu dedınız ama ben baktm zaten bu bölümlere kontenjandan fazla yerlesen olmus ama 2013 u gösterıyor 2014 kontenjanlar bellı oldumu olduysa nerden bakabılırım

 111. benım ygs en yuksek puanım ham 246 ek puanla 275 felan oluyor tercıh yazmamıstım ek tercıhlerde sosyolojı ve kamu yonetımı dusunuyorum ama kontejanlar dolmus gozukuyor gırme ıhtımalım var mı?

  1. Kayıt olmayanalar sebebi ile ek kontenjanlar açılacaktır. Ek tercihlerde tercih yapabilirsiniz.

 112. Teşekkurler ama bu onumuzdekı ek tercıhlerde dıyıl sanırım bahsettıgınız eylulde son tercıhlerde dıyıl mı ?

  1. Eylül ayındaki kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlar için ek tercihler yapılır. Ek tercih bir kez yapılıyor zaten o zaman sizde yapacaksınız.

 113. Slm hocam ygsden ham puanım 171 ek puanımla 208 acaba bu ek tercihlerde hangi bulumleri seçebilirim saygılar

  1. BURAYA tıklayarak 2014 yerleştirme puanlarına bakıp sizin aldıüğınız puandan düşük taban puanı olanlara kontenjan açılması halinde tercih ederek yerleşme şansınız bulunmaktadır.

  1. Maalesef bilemiyorum ama sanırım KPSS ye girip Diyanetten atanma bekleyecekler veya İlçe Müftülüklerine başvurup ücretli öğretici olacaklar. En kolay ve doğru bilgiyi ilçe müftülüklerinden alabilirsiniz.

 114. Merhaba Hocam,
  Turizm ve Otel işltm Yüksekokul Mezunuyum.
  Aöf İşletme öğrencisiyim.
  Turizm mezunu olarak Aöf’de secebileceğim diğer bölümler konusunda beni bilgilendirebilir misiniz?

  Ayrıca şu an işletme eğitimimi dondurup ya da yapılabilecek ne varsa ; 3’den devam edecek şekilde yeni bir bölüm seçme şansım söz konusu mudur ?
  Teşekkür ederim..

  1. 3.sınıftan devam olarak, mevcut kaydınızı sildirerek Konaklama İşletmeciliği bölümünün 3.sınıfına direk kayıt olup okuyabilirsiniz. BURAYA tıklayarak sınavsız dikey geçiş konusunda bilgi alabilirsiniz.

  1. Sistem o şekilde işlemiyor. ilk tercihe yazdığında önce onu kontrol ediyor, eğer ona yerleşemiyorsan kaçıncı tercihe yazarsan yaz yine yerleşemezsin. İlkine yerleşemediğinde ikincisine bakr, onada yerleşemiyorsan üçüncüsüne bakar böyle devam eder.

 115. ben 4 lisans mezunuyum önlisan s okumak istiyorum bitirince rahatça iş bulacağım hangisi

 116. Aöf çalışma ekonomisi ve end.ilişkileri mezunuyum.fakat öğretmenlik yapmak istiyorum.bir ilçede yaşıyorum ikinci üniversite için 2 yıllık sosyal bilimler okusam şansım artar mı? Ya da hangi bölüm okumalıyım?yardımcı olurmusunuz?

  1. Bu konuda mevcut bulunduğunuz yerdeki Milli eğitim müdürlüğüne giderseniz daha sağlıklı bilgi edinirsiniz.

 117. Merhaba, ben konaklama işletmeciligi okuyorum. Mezun olduktan sonra. 10 yil turizm isletmelerinde calistiktan sonra ogretim gorevlisi olma hakkim oluyor mu?
  İlginiz için şimdiden teşekkürler.

  1. Kuran Kurslarında ve Camilerde eğitici olarak görev alabiliyorsunuz diye biliyorum. Yinede Diyanet’e sormakta fayda vardır.

 118. merhaba , ben lise cocuk gelisimi mezunuyum 2012 kpss 69 puan aldim ama tercih yapmadim.buro yonetimi ve yonetici asistanligi mezunuyum 2 univeraite okumak istiyorum hastanede calismak istiyorum bunun icin ne yapam gerekir atama olmazsa 2014 kpss den ki umudum yok nerlerde calisabilirim ne sivlarina girebilirim hangi bolumler daha avantajli neler onerirsiniz…

 119. Mrb ben aöf sosyal hizmetler 2. Snfm fakat bu sene aöf ten sosyal bilimler öğretmenligi okumak istiyorum böyle bir şansm var mi? Bi de örgün ogreym banka ve sigorta mezunuyum.

 120. 4 yıllıj işletme mezunları belediyelerde sözleşmeli memur olarak çalışabilir mi?

  1. Sözleşmeli olarak çalışabilirsiniz diye düşünüyorum. Kadro için KPSS ye girmeniz gerekli.

   1. Belediye mevzuatında 4 yıllık üniv. Mezunlarının belediyelerde çalışabilmesi için olması gereken bölümlerde iktisat, hemşirelik, doktorluk, çevre bölümleri var fakat işletme yok… Sizde bakabilirmisiniz?

 121. Meraba ben ön lisans sosyal hizmetler okuyorum bu bölumü bitirdikten sonra sosyal çalışmacı olarak mı çalşcamm yoksa başka bir ünvan ile mi.. ? Bilgilendirirseniz sewinirim şimdiden teşekkür ederim

  1. Bu programdan mezun olan öğrenciler Ail eve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzur evlerinde, özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler.

 122. Mrb. Kolay gelsin öncelikle. Ben önlisans bilgisayar tekn. Ve prog. Mezunuyum. Dikey Geçiş ile üzerini aöf işletme okuyorum. Bunun yanında ygs ile aof bankacılık ve Sigortacılık tercih yapabilir miyim. Biri fakülte diğeri yüksekokul olarak iki aöf bölümünü aynı anda okuyabilir miyim?

  1. Aynı üniversitede okuyamazsın. Ama zaten YGS yede girmene gerek yok Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Atatürk veya İstanbul Üniversitelerinin Aöf bölümlerinden istediğine direk kayıt olabilirsiniz.

 123. merhaba. ben grafik tasarım okuyorum ve 2. üniversite okumak istiyorum. kendi bölümümle alakalı marka iletişimi yakın gördüm sınavsız geçiş hakkım var mı okula gitmem gerekiyor mu?henüz bilgim yok bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler.

  1. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında aöf bölümlerini okumak için herhangi bir sınava girmenize gerek bulunmamaktadır. Kayıt tarihleri içinde direk kayıt olacaksınız.

 124. mrehaba admın ben aof on lısans sosyal hızmet bolumu birinci sınıf öğrencisiyim ıkı yıllıgı bıtırdıkten sonra kpss atamaları oluyormu oluyorsa kac paunla atanıyorlar bu bölümü bitirdikten sonra nerele memur olarak iş buluruz bılgilreriniz için teşekkür ederim

  1. KPSS atamaları personel ihtiyacına göre olmaktadır. BU bilgileri daha çok memurlar.net sitesinden öğrenebilirsiniz.

  2. Sosyal Hizmetler önlisans bölümünün kadrosu yok. Kpss de sosyal hizmetler den atama olmuyr. Ben de sosyal hizmetler mezunuyum. Üzücü bir durum.

   1. Sosyal bilimleri okuyup kurumlarda taşören olarak calisabilirmiyiz. Yani kadrolu calisan olarak giremesekte ozel calisan olarak yer var dimi. Torpilde varsa eger 😉

 125. Merhaba ben sosyal hizmetler önlisans 1. sınıf öğrencisiyim mezun olduktan sonra göreve başlamam için kpssye girmek zorunda mıyım? Bulunduğum bölgedeki kuruluşlarda çalışamaz mıyım?

  1. Bulunduğunuz bölgedeki kurumlar eğer sözleşmeli olarak personel alıyorlarsa bu şekilde çalışabilirsiniz. Kadrolu olmak için maalesef KPSS ye girmeniz gerekli.

 126. merhaba,ben şimdi anlamdım bı durum var aöf den sosyal hızmetler 2 yıllık okuyorum..diyelım kı kpss basarısız oldum iş imkanım varmı yokmu admin..eger varsada nerelerde gorev alabılırım..

  1. Özel Sektörde çocuk kreşlerinde, yaşlı bakım evlerinde vs yerlerde iş imkanı sahibi olabilirsiniz.

 127. Ben aöf adalet okuyorum ikinci sınıfım ama bölümümü degistirmek istiyorum sosyal hizmetler bölümüne geçmek istiyorum sizce doğru bir tercih olurmu sosyal hizmetlerin iş imkanı nasıl acil cevap verebilirsiniz?

 128. Merhaba ben ev idaresi bolumu okumak istiyorum bu bolumu okuyup bitirdigimde ne tapabilecegimi tam olarak anlamadim temizlik elemanimi olucam bu bolumu bitirdigimde lisans tamamlamasi bolumle alakali lisans tamamlama pek goremedim ders icerigine baktim cocuk gelisimi sosyal hizmet bolumlerine esdeger gibi gordum …fakat su isletme bolumune sinir oldum her bolumde bu bolumle lisan tamamliyo ve ben ticaret lisesi mezunuyum bu bizim is bulabilmemizide etkiliyor biz nasil saglik liselerinin bolumlerine gecis yapamiyorsak bizin bolumlerde ayri tutulmali yada meslek liseleri tamamen kapatilmali herneyse sormak istedigin konu ev idaresi bolumu okudufumda ogretmenlik sertifikasini nasil alabilirim…tesekkurler iyi gunler….

 129. Aöf ilahiyst önlisans bittikten sonra rehber óğretmenlik yapak için hangi bölümü okumalıyım.ve aöf psikoloji bölümü açılması mümkün mü

 130. mrb ben aöf sosyal hizmetleri bu yıl bitiriyorum aöf bürosunu aradığım zaman sınavsız lisans proğramına geçip 4 yıla tamamlayabileceğimi söylediler bu süre zarfında da çalışmak istiyorum fakat kpss den alım yok denecek kadar az sözleşmeli olarak herhangi bir yerde çalışabiliyor muyuz? teşekkürler:)

  1. merhaba elif hanım..otistik bir oğlum var.. bu bölümü okumak istiyorum ama hiçbir bilgim yok..okuyanbiri olarak bana bilgi verebilir misiniz? sakıncası yoksa mail adresinizi verebilir misiniz?

 131. sayın admin açık öğretim lisesi mezunuyum..hiç üni.sınavına girmedim..AÖF sosyal hizmetler bölümü hakkında bilgi almak istiyorum..bu bölüm için nasıl bir yol harıtası izlemeliyim..bitirenler nerelerde çalışabilir? 2 yıllık mı 4 yıllık mı hangisinin avantajı daha yüksek?önlisans okursam dgs ile mi 4 yıllığa geçebilirim yoksa başka bir şekilde mi?şimdiden teşekkürler..

 132. Ben 97 yılı ocak doğumluyum açık öğretim adalet bölümü okuyorum. Zabıt katibi olmak istiyorum kpss sınavına girdim 72 puan aldım 10 parmak F klavye kursundan sertifika aldım. Sizce zabıt katibi olma şansım var mı? Ve alımlar tahminen ne zaman olur? Şimdiden teşekkür ederim.

 133. Merhaba ben aöf 2. sınıf ilahiyat ögrencisiyim.Acaba ben bu iki yılı bitirdikten sonra hem önlisans kpss’sine girip hemde din hizmetleri alan bilgisi sınavına girsem nerelerde iş imkanım olur? Şimdiden teşekkürler.

 134. Arkadaşlar ben AÖF kamu yönetimi mezunuyum bir çok mülakata girdim (özel sektör) devlet hariç işe alan yok (Normal memur olabiliyorsunuz uzmanlıkları unutun) saygılarımla… bu üniversiteye bel bağlamayın hatta okumayın 1 sene daha hazırlanın iyi bir fakülte tutturamazsanız eğer meslek yüksek okulu okuyun 2 yıllık hiç olmazsa elinizde bir mesleğiniz olur. lise mezunu=aöf mezunu o gözle bakılıyor özel sektörde.

 135. Benim arkadaşım Türk Dili ve Edebiyatı okumak istiyor öğretmen olmak istiyor. Bu bölümü bitirip öğretmen olabilir mi okulda vs. Dershaneler kapatılacak malum. Bir devlet okulunda kpss ye girerek öğretmenlik yapailir mi

 136. Merhaba.
  Ben 1999 yıl açık ilköğretim ogrencisiyim normal okul okumadim ve düz acık okumak istedim şimdi
  Meslegim anasınıfı öğretmeni olmak bu konu hakkında hicbisi bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

 137. merhaba;
  ben acıkogretım 2 yıllık marka ıletısımı yada halkla ılıskıler ve tanıtım bolumun okumak ıstıyorum.
  fakat derslerine baktım, zorunlu ıngılızce-fransızca-almanca derslerı var.
  acık ogretım ıcın dusununce bu derslerı geçmek cok zor.
  bu konu da bılgı alabılırmıyım?
  ılla kı dil kurslarına mı gıtmemız lazım, geçmek ıcın?

  1. Yabancı dil derslerindne sadece bir tanesini göreceksiniz. Onuda ingilizce seçersiniz. İngilizce konuları What is your name ? den başlar. yani giriş seviyesi. biraz çalışarak geçebilirsiniz.

 138. Merhaba ben ticaret meslek lisesi muhasebe mezunuyum. 2 yıllık hakkım vardı kullanmamıstım bu sene kullandım ve açıkögretim 2 yıllaga basvurdum. Benım sorum şu, Muhasebe okudum ama devamı gelsın ıstemıyorum sevmıyorum cunku. Sosyal hizmetlere geçiş yapabılırmıyım ?

  1. Eğer şu an kayıtlı öğrenci isen, Ekim ayı içinde Atatürk Üniversitesi Aöf Sosyal Hizmetler önlisans bölümüne Sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt olabilirsin. Ama bunun için aktif üniversite öğrencisi olman lazım.

 139. meraba admin sana iki sorum olucaktı 1.si sosyal hizmet okuyorum 2 yıllık bitince kreş ve anaokullarında yardımcı öğretmen olabılırmıyım.2.side ben çalışıyorum suan beledıyenın nezaket okulunda stajımıda burda yapabılırmıyım

 140. Ben Grafik ve fotoğraf / grafik öğretmeniyim. Şimdilik fotoğraf bölümünde öğretmenim. Ancak fotoğraf kadrosuna giremiyorum. Alan değişikliği açılmadığından değişmedi. Fakat kameramanlık ve fotoğrafçılık bölümü bitince ben alan değiştirme şansını elde edebilir miyim? Bana faydası olur mu?

 141. İYİ GÜNLER SOSYAL HİZMETLER 2 YILLIKTAN BU SENE MEZUN OLCAM İNŞALLAH BENİM DEVLET DAİRESİNDE ANA SINIFINDA YADA ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDE ÇALIŞMA ŞANSIM VARMI VE VARSA ŞARTLARI NEDİR NE YAPMAM GEREKİYOR

 142. EV iDARESİ BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM ÜSTÜNÜ TAMAMLAMAK İSTİYORUM NE YAPMAM GEREKİYOR

 143. aof Sosyal hizmet onlisans bolumune yazilan kadrolar sosyal hizmet lisans bolumune ait 2 yillik sosyal hizmet okuyanlarin tanimi dahi yok.

  1. Duz lise mezunu olarak aciik ogretimden cocuk gelisimi yazabilir miyim ayni zamanda suan lisans egitimi aliyorum

 144. Bir şey soracaktım da 2 yıllık bölümlerden daha kolay iş bulabileceğim bir bölümü okumak istedim.Aklımda 3 bölüm var hangisinde çabucak iş bulup para kazanırım bilemedim yardımcı olur musunuz?1-Halkla İlişkiler,2-Sosyal Hizmet,3-Sağlık Yönetimi hangisinin iş olanağı daha geniş yardımcı olur musunuz?Bu sene okuyacağım acil cevap bekliyorum lütfen.

  1. Üç bölümde birbirine eşit gibi görünüyor. Bunların yaptığı işleri iyi araştırarak seçim yapmanızı gerekirse size en yakın bir İş Kurumuna giderek sormanızı öneririm.

 145. Bir şey soracaktım admin ben şuan üniversite okuyorum ikinci bir üniversite düşünüyorum sosyal hizmetler 2 yllık. Eğer 2 yıllık okusan iş olanakları lisans sosyal hizmetlerinkiyle aynı mı? yoksa 2 yıllıkda da iş bulma imkanım var mı?

 146. admin turizm seyahat ön lisans mezunuyum şimdi 2. üniversiteyi okuyacağım çocuk gelişimi okusam önlisans mezun olunca lisans diplomam mı olur 2+2 oluyor diye yoksa fark etmez önlisans mezunu mu oluyorum . önlisansımın üstüne devam etmez mi çocuk gelişimi bir de işletme okursam lisans meyunu olursam kreşler de öğretmen olabilir miyim ve ya turizm okulların da öğretmenlik yapabilir miyim teşekkür ederim

  1. Hayır iki farklı önlisans diplomanız olur. Size tavsiyem Anadolu üniversitesi Aöf Konaklama İşletmeciliği 3.sınıfına Sınavsız Dikey geçiş ile kayıt olup 2 yıl daha okuyarak Konaklama İşletmeciliği lisans diplomasına sahip olun. Kreşlerde illa öğretmen olmak istiyorsanız Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında Çocuk gelişimi bölümüne kayıt olup, mezuniyet sonrası yardımcı öğretmen olursunuz. Sonra DGS ye hazırlanarak sınava girip iyi puan alırsanız örgünden Okul Öncesi öğretmenliği veya Lisans Çocuk Gelişiminin 3.sınıfına kayıt olabilirsiniz.

 147. selam admin sorum şu:
  yurtdışından 4 yıllık lisans mezunuyum.turist rehberi olmak istiyorum.bakanlığın açacağı kursu beklemeden açıköğretim okuyabileceğim bir bölüm var mı?yani Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü açıköğretimden okuyup rehber olabilir miyim?veya hangi bölümü okumam lazım.
  ilginiz için şimdiden teşekkürler…

  1. Türkiye’de denkliği var ise bitirdiğiniz bölümün, Anadolu üniversitesi lisans veya önlisans bölümerinden istediğinize sınavsız ikinci üniversite kapsamında direk kayıt olabilirsiniz. Açıköğretimde Rehber olmak için bölüm yok maalesef. Daha çok işletmecilikle ilgili bölümler var

 148. merhaba. ben fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum. çocuk gelişimi önlisans okusam okul öncesi öğretmenliğine eş değer bir durumda olur muyum? eğitim fakültesi mezunu olmam nasıl bir yarar sağlar bana? şimdiden cevabınız için teşekkür ederim

  1. Okul Öncesi öğretmenliğine eşit olmaz maalesef. yardımcı eğitmen oalrak geçiyorsunuz bildiğim kadarı ile ve önlisansların ataması çoka az oluyor maalesef. Ama özel sektörde iş bulmanız kolay olur diye düşünüyorum.

 149. Acaba sorum neden kaç günüdür onaylanmadı? yanlış bir şey yok çünkü. rica etsem ilgilenebilir misiniz? yardımınıza ihtiyacım var?

  1. Soruları cevapladıkça onaylıyorum. Bu aralarda çok fazla sayıda soru geliyor maalesef. Sırası gelene bakıyorum. şu an terstenm başladım. cevaplayacağım inşaAllah..

 150. Merhaba ben 2 yıllık örgün ardından aöf işletme bitirip lisans mezunu oldum. Şimdi 2. üniversite olarak sınavsız geçişle 2 yıllık bir bölüm okumak istiyorum, 2 yıllığı bitirdiğimde kpssye önlisans mezunu olarak girebilir miyim yoksa kpss lisans sınavına girip 2 yıllık mezun olduğum bölümden mi atanırım tşk…

 151. Merhaba Admin, Ben AÖF İnsan kaynakları yönetimi mezunuyum.Dikey geçişte insan kaynaklarına en uygun bölüm hangisi? Ve önceden aldığım derslerden muaf olur muyum ? ( yabancı dil vs. ) Teşekkürler 🙂

  1. Dikey Geçiş Sınavına gireceksen onunla tercih edeceksen eğer, Aşağıda yer alan lisans bölümlerini tercih edebiliyorsun.
   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
   Bunların içinde İK olarak sana en uygunu yine İnsan Kaynakları Yönetimi lisans bölümüdür. Tabii bu bölümler örgün öğretimdir.

 152. Admin tarım hakkında bişey yazılmamış tarım bölümü okuyup ilaç dükkanı açma şansım var mı?

  1. Bu konuda bilgim yok maalesef. Ama Zirai ilaçlar satan bir işletme imkanınızın olacağını düşünmekteyim.

 153. meraba. iktisat mezunuyum. yeni mezun oldum. hangi önlisans programı okumam daha mantıklı. iktisat lisansımı güçlendirici bir bölüm istiyorum. şimdiden teşekkür ederim

 154. Merhaba arkadaşlar sizlerden bir şey soracağım ben lisans mezunuyum ikinci üniversite okumak için aöf ye başvuracağım lisans bölümümden atama yok sizce hangi bölümü seçmeliyim ?

 155. Meraba admin ben bu yıl aof 2 yıllık Tibbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü kazandım ama etrafındakiler den açık öğretim bolumlerini okuyanlarin açıkta kaldıklarini is bulamayacaklarini söylüyorlar bu dogrumu hic aof okuyup is bulan yokmu boşa mi okumuş olcam lütfen merakimi giderirmisiniz?

 156. Ben örgün olarak işletme okuyorum ikinci üniversite olarak hem bölümüme hem iş olanakları arasında ne yazmam gerek çok kararsızım -sosyal hizmetler
  -adalet-insan kayn. ve halkla ilişkiler bölümlerinden gelecek açısından hangisini önerirsiniz?

 157. Ben örgün olarak işletme okuyorum ikinci üniversite olarak hem bölümüme hem iş olanakları açısında ne yazmam gerek çok kararsızım -sosyal hizmetler
  -adalet-insan kayn. ve halkla ilişkiler bölümlerinden gelecek açısından hangisini önerirsiniz? çok acil lütfennn

 158. Şuan 4 yıllık geçiş hakki olan bölümde
  İs bakımından (kamu olarak)
  İktisat mi kamu yönetimi isletme maliye admin sence hangisi daha on planda bi cvp

 159. 4yillik maliye yeni bitirdim.ilahiyata yeni basladim bu arada uç cocuk annesi oldum çalışmak istiyorum.asgari ücretin yetmedi imkânsız.

 160. Mrb admin ben aöf 4 yıllık maliye okuyorum son siniftayim .Bu bölümü bitirince direk çalışabiliyor muyum devlet kadrosunda beni bu konuda aydinlatabilir misin?Ayrıca bu durumda ne yapmam gerektiğini söyler misin yanı beni yönlendirir misin??

  1. Öncelikle KPSS Lisans sınavına girmen gerekiyor. Sonrasında aldığın puanlarla tercih yapacaksın bildiğim kadarı ile. Ama ayrıca Müfettiş yardımcılığı sınavlarıda olmakta onlara da başvurabilirsin diye hatırlıyorum.

 161. İyi günler admin, ben açıköğretim lisesi mezunuyum. Maddiyatsizlik yüzünden de örgüne gidemicem ama okumaya devam etmek istiyorum. Aöf okusam iş sahibi olabilir miyim? 4 yıllık aöf okumak istiyorum 2 yıllık değil. Teşekkür ediyorum.

 162. Merhaba admin ben açık öğretim fakültesinde okumak istiyorum ama bitirdikten sonra iş bulma konusunda tereddütlerim var kolaylıkla iş sahibi olabilir miyim ?

 163. merhaba bu sağlık kurumları işletmeciliği ben dışarıdan okumak istiyorum ama dışarıdan okuyan biriyle örgün okuyan birinin iş imkanları aynı mı olur yada farklılıkları varsa nelerdir? yardım edermisiniz?

  1. Memurluk sınavında farketmez ama özel sektörde diplomaya bakan yerler sorun yapabilir. Ama diplomanızda Açıköğretim yazmaz.

 164. Arkadaşlar bana adalet okumamı eğer okur isem dgs ile hukuk fakültesine gececgımı soledıler ne derece doğru veya ilahiyat okusam daha da iyi değil mı diye düşünüyorum ama iş bulamazsın diye söylediler bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler

  1. 2 yıllık önlisans Adalet mezunları Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek hukuk fakültesine girebilirler.

  2. Merhaba. Evet adaleti okursan hukuğa geçiş yapa bilirsin. Bu o kadar kolay değil. İlahiyat bitirdikten sonra yine dört yıllığa geçiş yapıp öğretmen vs olabilirsin. İlahiyata geçiş adaletten çok daha kolay. Şuan bende ikisi arasında kaldım. Çok araştırdım. Ve sorduğum hoca kesinlikle ilahiyatı seçmemi istedi.

 165. İnsan kaynakları yönetimi birinci sınıfım aof, dgs ile çalışma ekonomisine tamamlamayı dusunuyorum fakak orgun olarak boyle bi imkan var mı yoksa aoften mi devam etmek gerekıyo

  1. İster örgün, isterseniz de açıköğretim ile tamamlayabilirsiniz, bu konuda bir engel yok.

 166. Sosyal hizmetler hakkında bana yardımcı olur musunuz iş olanakları ve okuma zorluğu hakkında ?

  1. Sosyal hizmet 2 yıllığa sakın yaklaşmanın ataması kesinlikle şu an yok ayrıca bir ünvanına yok.Hadi sormadınız taşeron bir işi girdiniz diyelim o zaman ilkokul mensubuyla sizi aynı tutuyorlar insan yerine bile koymuyorlar.Okuyacaksınız 4 yilligını okuyun yada sosyoloji falan okuyun

  2. Maalesef KPSS ataması yok denecek kadar az 2 yıldır mezunum önceki sene 8 gecen sene 1 kadro açılmıştı yanılmıyosam 85 küsürdü atama puanıda bakalım bu yıl ne olacak çağrı merkezi hizmetlerini öneririm ataması bayağı çok..

 167. 2 yillik ilahiyat okusam din kultutu ogretmeni olabilirmiyim.yoksa 4 yilligami tamamlamam gerek

  1. Meb de önlisans mezunu olarak sözleşmeli çalışırız, diyanetten kkö için kadro alabiliriz. Meb de kadro için 4 yıla tamamlamk gerek

  2. Eger kpss bu yil girersen yuksek bir
   puan alrsan ogretmen olabilirsin ama mumkun degil 2 sene daha okuman gerekli canim yagmur

 168. Merhaba arkadaşlar
  Aof ye yeni basliyacagim 2 yıllık dış ticaret yazmayı dusunuyorum. Is olanakları varmı pek bilmiyorum yorumlarınızı bekliyorum.

 169. Bankacılık ve Sigortacılık mezunuyum örgün mu yoksa aciktan mi tamamlasam faydali olur ayrica işletme olarak tamamlayabilr miyim

 170. aöf de okuyanlarin iş imkanlari varmidir yoksa boşuna mi okuyacaz iş ve geliştirme imkanlarimiz yani boşa gitmesin puanlarimiz ve ömrümüz gitmesin

 171. Merhaba admin ben aof tibbi sekreterlik okumak istiyorum.açıköğretim ve örgün arasında fark varmı? 2 yıl okuyunca direk çalışma imkanları yüksek mi?tesekkurler

 172. Mrb ben ek tercihe kaldim adalet ve ilahiyat gelmedi onlarn dişinda iyi bi bolum yok yasli bakim secersem aof dgs ile hemşirelik veya diyetetik secersem aof okuma hakkim bitiyor mu

 173. Ben turkdili ve edebiyati bölümünü okuyorum açıktan. Dgsye girip başka bir bolumle tamamlama imkanım var midir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu