Üniversite Harçları Kaldırıldı.!

Üniversite Harçları Kaldırıldı.!

Bu gün yapılan bakanlar kurulu sonrası açıklama yapan başbakan yardımcısı Bülent Arınç, üniversite harç ucretlerinin birinci örgün öğretim ve acikogretim icin kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan aciklamaya Açıklamaya göre Katkı payı ve harçlar kalktı. Öğrenim ücreti ise aynen devam edecek. Yani Açıköğretimde öğrencilerinden her dönem alınan katkı payı 45 TL, öğrenim gideri 205 Tl’dir. Bu durumda sadece 45 TL’lik katkı payı kısımi kalkmış bulunmaktadır.

Bülent Arınç’in açıklamalarını ekliyorum arkadaşlar..

 

Üniversite Harçları Kaldırıldı!
Üniversite Harçları Kaldırıldı!

Bakanlar Kurulu’nda üniversite harçlarının kaldırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yarınki Resmi Gazete’de yayınlanacak.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, öğrenci harçlarının kaldırıldığını açıkladı.Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Toplantı sonrasında ”müjde” açıklamak istediğini belirten Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite öğrencileri için harçların kaldırılacağı müjdesinin, bir kararnameyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Arınç, şöyle konuştu: ”Sayın başbakanımızın, bakanlarımızın imzaladığı kararnameyle bundan böyle birinci öğretimden katkı payı alınması, yani harçlar tamamen kaldırılmıştır. 2011-2012 öğretim yılı sayısı itibarıyla 1 milyon 524 bin 380 öğrenci bu harçların kaldırılmasından doğrudan istifade edecektir. Aynı şekilde açık öğretimden katkı paylarının alınmasına da son verilmiştir. Yine 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 951 bin 494 öğrenci de bundan istifade etmiş olacaktır.”

Arınç, birinci öğretimden ve açık öğretimden harçların kaldırılmasına ilişkin kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanacağını bildirdi.

Uygulamadan ikinci öğretim öğrencileri faydalanamayacak.

Üniversite harçlarının kaldırılmasına ilişkin detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Birinci öğretim ve açık öğretimde katkı paylarının devlet tarafından ödenmesine dair karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak.

Birinci öğretimden katkı payı alınmayacak

2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, bazı hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, devlet tarafından karşılanacak.

Bunun yanı sıra yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre belirlenen tutarlarda katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları tarafından tespit edilecek. Ancak, bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim ücretleri, cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette geçmeyecek. Üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden ise mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmayacak.

Yurtdışında başarılı öğrenciler

Yükseköğretim kurumları, yurt dışında başarılı olan öğrencileri programlarına dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde 10’unu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkili olacak.

Sınıfta kalan harç ödeyecek

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden, belirlenen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak.

Şehit ve gazi çocukları

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmayacak.

Özürlü öğrenciye indirim

Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılacak. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilecek.
İkili andlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti alınmayacak.

Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramayacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacak.

Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek.

Öğrenim ücretinin kullanılması

İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10’u, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılacak.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek.

19 Kasım 1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun’un 7. maddesinden yararlanan öğrenciler de ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanacak.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olacak.

Yatay geçiş yapanlar

Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti ödeyecek.

Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenecek. Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2012-2013 eğitim-öğretim yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20’sine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılacak. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak.

Karar, 30 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

55 Yorum

 1. Yanı acık ogretim işletme icin Harç Ücretleri 1. Dönem 250 idi bunun harıcınde devlete 45 oduyorduk onumu odemeyecegiz?

  Sadece 250 mi yatıraagız donemlık?

  1. yokkk bee 205 tl + 45 tl =250 tl bunun ikinci kısmındakı 45 tl yazıoya tuncayy işte onu yatırmıcaksın… şimdi sevinebilirsin… :))

 2. neden 1. öğretimden harçlar tamamen kalkıyor da açık öğretimde okuyanın tamamen hepsi kalkmıyor ve neden bunlara ıkıncı öğretimde okuyan arkadaşlarımız dahil değil…

 3. 45 lira kalksa ne olur kalkmasa ne olur.devlet suriyeli mültecilere yapacağı yardımın yarısını ülkesindeki eğitim için harcasa herkez ücretsiz şekilde eğitim görürdü

 4. Bu kadar saçmalık olurmu yaa boşunamı ümitlendirdiler bu kadar insanı..? Allah aşkına 45 tl kalksa ne olur kalkmasa ne olur. sanki çok büyük bi miktarmış gibi müjde diye açıklıyorsunuz.. Yazık yaa bunca yıldır biz öğrencileri sömürdüğünüz yetmemiş gibi şimdide saçma sapan haberlerle insanların umutlarını kırıyorsunuz… Öss’ye girmek için para öde, Okumak için para öde, okul bitsin birde memurluk sınavına tabi ol onada para öde… bu ne yaa hayatımızdan çaldığınız yetmedimi…???

 5. Sn. Arınç açıklamasında, açıköğretim için “harç ve katkı payı” ikinci öğretim için ise “öğrenim ücreti” ibarelerini kullanmıştır. Açıklama başlığı ve içeriğinde de “harçlar ” kaldırıldı ancak; “öğrenim ücreti” için ayrıca kanun hazırlanması gerektiğinden bahsediliyor.
  Yukarıdaki yazıda da Açıköğretim için sadece “katkı payı” kaldırıldığı ve “öğrenim ücreti” adı altında harç tutarının yine ödeneceği belirtiliyor. Açıköğretim öğrencisi olarak neye kime göre hareket edelim ?!!

  konu ya açıklık getirilebilinir mi ?!!

 6. Arkadaslar Zaten acikogretim “250”
  Ucretinn 45 devlet alio geri kalanini aof alio devlet
  Kaldirdi
  Evet almiyor aof kitaplari sinavlari bahanesiyle
  Onca acik ogretimliden 205 ceken aofdir

 7. Arkadasım normal olarak birinci ve ikinci dönem harçalrı devam ediyor sadece 250 degil dönem basına 205 yatırılacak.

 8. sacmalık resmen sacmalık onlar ogrencı bız deılmıyız? yada ıkıncı ogretım okuyanlar zaten ıkı kat oduyolar bı ıs yapılıosa adam gıbı yapılsın sana var sana yok dıye oun oynamanın ne anlamı var?

 9. gerçekten çok iyi oldu 45 tl almamaları bizi büyük bi sıkıntıdan kurtardılar.birde utanmadan harçlar kalktı diyorlar…Bu aöf öğrencilerine çok büyük bi haksızlık üstelik bizler yüzyüze egitim hakkımız çok kısıtlı olduğu için kitap parası,özel kurs paraları ödüyoruz…Üstelik aöf öğrencilerin çogu ev geçindirmek için çalışmak zorunda kalan kişilerdir.normal okuyan öğrenciler için yüzlerce öğretmene para ödeniyorken yinede yapılan değişiklik onların işine yarıyor.Kimse bu sözümü yalnış anlamsın tabiki onların da harçları kalksın hiç kimse eğitim için para ödemesin fakat bu gerçeği de atlamamak lazım…..

 10. yaa tamm bi komediii…. ben 205 tl yı verdıktenn sonra o 45 tl yı de verırımm..neyın mujdesını verııyorr bunlarr…. bende dedım bu hukumetten nasıl boyle bırsey hayırlı hayırlı bişey gelırr…birşeyi de adam akıllı ypasalar şaşarımm yanii

 11. resmen dalga geçiyorlar gelin siz 205 lira yı ödeyin biz de 45 lirayı ödeyelim.Bu işinize gelimiyor demi.

 12. Hükümetin stratejisini çözmüş bulunmaktayım sizlerle de paylaşayım. Bir değişiklik yapılacağı zaman daha resmi gazete de yayınlanmadan açıklıyorlar ki itirazlara göre kararı biçimlendiriyorlar. Örneğin kıdem tazminatındaki değişikliğe gelen itirazlar sayesinde yasalaşmadan vazgeçtiler. Şimdi de bu üniversite harçlarına yapılacak itirazları bekliyorlar. Eğer kimseden ses çıkmazsa yasalaştıracaklar. Şimdi de eğer ikinci öğretim öğrencileri ve diğer öğrenciler itiraz ederse öğrenim ücretlerini de aşağıya çekeceklerdir. İnşallah bu yazıyı okuyanlar bu konuda sessiz kalmazlar.

  Unutmayın bundan sonra yapılacak bütün değişikliklere karşı hayat felsefeniz; itira itiraz itiraz! (Çünkü bu değişikliği yapanlar önce kendi çıkarlarını düşünüyorlar her zaman)

 13. Keşke hepsi kalksaydı ama neyse 45 TL 45 TL dir 😉
  Ama birinci öğretmden harçların tamamen kalkması iyi olmuş… örgün öğretm öğrencilernn bi dünya masrafı oluyor zaten… adım attıkları yer para… ama açıktan okuyanların ev,yurt kira parası yok,dolmuş parası yok hergün hergün 🙂 O kadarınıda veriverin artık… Ben örgün eğitimdeyken 1 yılım en az 10.000 TL ye patlıyordu 🙂 açıktan yıllık giderm 1.000 TL bile değil 🙂 O yüzden o kadarcık parayıda verin öyle olursa artık bedava olursa önüne gelen açıköğrertim okuyo zaten dahada açıköğretm okuyan sayısı artar zaten millet hobi olarak okuyor harç derdi olmasa adam kala kala mezun olur….

  1. çokmu kolay sanıyorsun açık ögretim okumayı o senin okudugun örgün ögretimden bin kat daha zor ben örgün mezunuyum şuanda 4 yıllık açıktan okuyorum örgünün ne derdi var hocaya yalvar puan al
   hocaya hediye al puan al yemege götür puan al hangisi agır

 14. önce sevindirirler sonra ağlatırlar…. bize bu büyük 45 tl yi bağışladıkları için çokkkkkk teşekkür ederiz:((

 15. Bunlar bizimle dalgamı geciyorlar ya 45 TL’yi ben ödemeye razıyım ama şunlara bakarmısınız ya 205 lirayı değilde 45 lirayı kaldırıyorlar. Buna ancak kendileri sevinirler insanla dalga gecer gibi bu yaptıkları.

 16. bi an için sevinmiştik oysaki ne müjdeymiş ama gerçekten Zaten yanıldığımız hata tutmayın lan verecem 45 tl yiiii alayınızaaaa:)

 17. bu ne ya mılletı bosuna hayal kırıklıgına uğratıyolar o 45 tl yıde verelım sadakamız olsun barı .bunca kısı bosuna mı sevındık ayıp bu devletın yaptıgı

 18. bayağı birşey yapmışlar gibi bunu birde marifet gibi müjdeleyerek anlatmazlarmı
  gelde sinirlenme

 19. Arkadaslar hemen parlamayin biraz arastirip oyle konusun 2. Ogretim ve acik ogretim fakulteleri orgun ogretim degil.
  2. Ogretimler bundan once harc + ogrenim bedeli oduyorlardi aof lerde oyle bildiginiz gibi universiteler ozerk kuruluslar kendi iclerinde bagimsiz ogrenim bedelleri direk onlara gidiyor harclar 1. Ogretim yani orgun ogretimde kalkti gibi gozukuyor fakat ogrenim bedeli odemedikleri ocin oyle. Yada bu kadar arastirmaci bakamiyorsaniz sunu dusunun bu okullara ayni bolumlere aof ve 2. Ogretim olarak cok dusuk bir puanla giriyosunuz birakinda bunun bir bedeli olsun bu benim dusuncem
  Saygilar,

 20. biz okul harcı denince, sadece harç olarak biliyorduk.Meğerse içinde öğrenim ücreti varmış. İsteğimiz dışında yarım yamalak bir kanun çıktı, ve yine yükün çoğunluğu bizde bu şekilde bir kanun çıkartacağınıza hiç çıkarmasaydınız keşke. Zira yaptığınız iyi niyet sizin aleyhinize oldu. BAŞBAKANIM BİZİM AMACIMIZ EĞİTİMİ TÜMDEN PARASIZ YAPMAK. Sizinde amacınızın bu yönde olduğu kanatindeyim.Bu yüzden öğrenim ücretide kaldırılmalı, okuyan insanlar arsında eşitlik olmalı.

 21. biz 45 tl’yi bağış olarak öderdik :)) bi de harçlar kalktı diolar söylerken bari utanın 🙂

 22. 45 tl yi mi almayacaklarmış…yem atmışlar resmen yemlenmek isteyen buyursun benim karnım tokta…

 23. ben ıkıncı taksıdı yatırdım bari 45 tl mi geri verseler !!! yapmıslar madem bi güzelik …

 24. tam bi saçmalık ya gerçekten hükümet bunu da yaptıya pes artık. bence biz verelim onlarada bu 45tl yi onuda kaldırmasınlar 🙂

 25. arkadaşlar çoğumuzun harç sandığı 250 tl nin sadece 45 tl si harçtı..yani sadece 45 tl si devlete gidiyordu.. 205 tl, ”’aldığınız kitapların parasıdır şudur budur diyerek”’ ve ”’adına da öğrenim gideri konularak”’ bizden anadolu üniversitesinin sövüşlediği bir paraydı. anadolu üniversitesi kampüsündeki hiç bitmeyen inşaatlardan da bu paranın nerelere gittiğini anlayabilirsiniz…
  sözün özü şu ki 205 tl nin kalkmaması veya indirime gidilmemesinin tek nedeni, anadolu üniversitesinin size belkide hiç okumadığınız 7 tane kitabı 205 tl ye kitlemek istemesidir.. mevcut iktidarla pek bi alakası yoktur.. keşke olsaydı….

 26. Arkadaşlar aöf 205 lira almak zorunda çüğnkü sınava gelen hocalar 50 tl alıyo..bunların parasını kim verecek…

  1. Almasınlar.Devlet zaten maaş bağlamış kendilerine. Bu öğretmenlerin görevi, biri bu öğretmenlere ikazda bulunsun.

 27. Açıköğretim kitapları vs. sınav için okulları kiralamaları sınav gözetmenlerinin salon baskanlarının ücretleri sınav kitapcıklarının basımı ve bunda çalışan insanlar ücretleri vs. vs. derken yani kısaca açıköğretim tamamen ücretsiz olsa herkes kaydolur okuyanı var okumayanı var askerden kaçmak için sadece kaydolan var devlet bunun üstesinden nasıl gelecek ?
  Bedava binlerce kitap evrak basmak zorunda değiller yani. o 205 TL de kitap ve sınav masrafları için normal ücret , Örgün öğretimde 200TL’lik harc kalkmış olabilir 1.öğretimde ama 1 yıl içinde zamanında aldığım kitaplar şimdinin 2000 TLsiden fazlaydı.

  İşin özüne gelirsek: Açıköğretim gibi bir kurum tamamen ücretsiz hale gelirse vatandaşımız bunun çılkını çıkarır, hatta benim kanaatimce daha zor kazanma, kaydolma, veya daha fazla ücret ödenerek elit bir kurum haline gelmeli.

 28. 45tl ödemiyoruz 205 tl yi ödüyoruz ben 45tl yide devlete sadaka olarak geri ödemeyi düşünüyorum

 29. Arkadaslar Zaten acikogretim “250″
  Ucretinn 45 devlet alio geri kalanini aof alio devlet
  Kaldirdi
  Evet almiyor aof kitaplari sinavlari bahanesiyle
  Onca acik ogretimliden 205 ceken aofdir

 30. slm. ben bu sene aöf sosyoloji okuyacağım da aıköğretim kayıtları nasıl oluyor bilgi verebilirmisiniz. hangi belgeler isteniyor? nette bi kaç şey buldum da.tatmin olmadım.tşkler

 31. çok büyük iş o 45 tl yide verelim sadakası olarak çay içerler belki.))))

 32. egıtım için para verılmez alınır tesvık ıcın bıze parayı onların vermesı lazım kı okuyalım kalkınalım yaw uckagıtcı bunlar varya basta demıyorlar 45 tl kaldıracaz hepsını kaldıracakmıs gıbı davranıyorlar

 33. Şimdi sorumluluk üniteleri varya, mesela matematiğe giriş te toplam 13 ünite var, ara sınavda 1-4 dönem sınu sınavda 1-8 diyor bu ne anlama geliyor birde T,U,K nedir?

  1. Ders Tablosu Hakkında Açıklamalar;
   Yarıyıl; 1. – 3. – 5. – 7. yarıyıllar Güz Dönemi, 2. – 4. – 6. – 8. yarıyıllar bahar dönemini ifade etmektedir. Her eğitim yılında bir güz, birde bahar dönemi göreceksiniz.
   Dersin Kodu; Bu o dersin kısaltılmış tanımıdır.
   AS; Ara Sınavda Sorumlu Olduğunuz Ünite Sayısını İfade Eder.
   DS; Dönem Sonu ( Final ve Bütünleme’de ) Sınavında Sorumlu Olduğunuz Üniteleri İfade Eder.
   T; Teorik Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder ( Bunu Kullanmayacağız )
   U; Uygulamalı Derslerden Aldığınız Krediyi İfade Eder
   K; Dersin kredisini İfade Eder ( Her Dersin kredisine Burdan Bakacağız )

   1. Çok teşekkür ederim, istanbul Mecidiyeköy temsilciliğinde bana bu cevabı veremediler daha doğrusu işleri vardı (Farm Wille Oynuyordu sorduğum yetkili), yemin ederim tekrar teşekkür ederim.

 34. merhaba hocam, bu ikinci üniversitede burda olan bölümler harica farklı bir bölüm yazma imkanımız varmı mesela çocuk gelişimi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu