Aof Proje ve Ödev Uygulaması Nasıl Yapılır?

Açıköğretim sisteminde öğrenciler okula giderek eğitim almadıkları gibi internet üzerinden kendi başlarına ders çalışmaları gerekmektedir. Bazı açıköğretim bölümlerinde staj uygulaması bazı açıköğretim bölümlerinde de proje ve ödev uygulaması bulunmaktadır.

2020 – 2021 eğitim yılı güz dönemi için Proje ve Ödev bulunan derslere ilişkin duyuru Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. Yapılan duyuruda 2020 – 2021 güz dönemi için Proje ve Ödev çalışmasının yapılacağı, güz dönemi arasınavı için herhangi bir işlem yapılmayacağı belirtildi.

Ayrıca Proje ve Ödev dersleri için nasıl değerlendirileceği konusunda da bilgi verildi.

Aşağıda bölümü, kodu ve adı verilen derslerinizde, “Ödev/Proje” hazırlanacaktır. Ara sınav kapsamında bu derslere ilişkin herhangi bir yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Ödev/projerelere ekampus.anadolu.edu.tr adresinde, ilgili ders altından ulaşılabilecektir. Hükümlü öğrencilerimiz, cezaevi eğitim sorumlularımız aracılığı ile bu çalışmalarını yapabileceklerdir.

SOSYOLOJİ SOS401U SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA VE UYGULAMALAR
FELSEFE FEL411U FELSEFİ ARAŞTIRMA VE YAZI
TARİH TAR415U TARİH İNCELEMELERİ
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI TÜR415U EDEBİ METİN İNCELEMELERİ

Derslerin Değerlendirilmesi

Sisteme yüklenen ödevler, değerlendiriciler tarafından puanlandıktan sonra, ara sınav ve dönem sonu sınav notu yerine “tek not” olarak birlikte verilmektedir. Bu derslerden muafiyet durumu söz konusu değildir. Ders dönemliktir ve ilan edilecek zaman diliminde sisteme yüklenmezse dersten başarısız olunacaktır. Bölümden mezun olunabilmesi için bu derslerde başarılı olmanız gerekmektedir.

Açıköğretim Proje / Ödev Hakkında Soru ve Cevaplar

  • Hazırlanan proje kim tarafından değerlendirilecek?
    Anadolu Üniversitesi’nin alanında uzman hocalarının oluşturduğu bir komisyon tarafından değerlendirilecektir. Tüm ödevler birbirinden bağımsız en az iki puanlayıcı tarafından değerlendirilecektir.
  • Proje Ödevi vermem gereken dersler hangileridir?
    Ödev/Proje uygulaması Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı programlarının 7. döneminde bulunan proje derslerinde uygulanacaktır.
  • Proje hazırlandıktan sonra nereye yüklenecek?
    Hazırlanan projeler https://aosodev.anadolu.edu.tr/ adresinde ve e-kampüs sisteminde ilgili ders sayfasında açıklanacak olan adrese yüklenecektir.
  • Örnek proje nereden edinebilirim?
    Ödev/Proje sistemi ile ilgili bilgileri https://aosodev.anadolu.edu.tr/ adresinden izleyebileceğiniz gibi ilgili dersin e-kampüs sayfasından da izleyebileceksiniz. Ayrıca bu sayfanın altında örnek bir ödev görebilirsiniz.
  • Proje zamanında sisteme yüklenmezse sonucu ne olur?
    Proje sisteme iki aşamada yüklenir; -ilk asama proje konusunun belirlenmesi ve oluşturulması(%50) -ikinci aşama ise projenin bitmiş halinin sisteme yüklenmesidir.(%50) Öğrenci bu aşamalardan sadece birini tamamlarsa puanın %50 sini almış olur. Aldığı puan geçme notunun altında kalırsa öğrenci dersten kalmış sayılır.
  • Hazırlanan projeler nasıl puanlanacak?
    Puanlama komisyon üyelerinin ortak kararlarla hazırlamış oldukları rubriklere (dereceli puanlama anahtarı) göre yapılacaktır.
  • Projenin geçersiz sayılacağı haller nelerdir?
    Hazırlanan projede benzerlik görülmesi, bilgilerin internetten aktarılması, bir veri ya da cümlenin birden çok projede bulunması durumunda proje geçersiz sayılacaktır.
  • Projenin puanları ne zaman açıklanacak?
    Projeler parçalı sınav uygulamasıyla değerlendirilecektir. Proje derslerinde vize notu açıklanmayacaktır. Nihai puanlar Final sınav sonuçlarıyla birlikte açıklanacaktır.
  • Projenin puanları nereden açıklanacak?
    Öğrenciler Final notları açıklandığında öğrenci otomasyonundan puanlarına ulaşabileceklerdir.

Parça Ödev/proje nasıl olmalıdır?

Ödev Konusu: Çalışma yaşamında kadınlarla erkeklerin karşılaştıkları sorunları karşılaştırarak değerlendiriniz.

VİZE: 200 Kelimelik özet

Çalışma yaşamında kadınlarla erkeklerin karşılaştıkları sorunlar önemli ölçüde birbirinden farklıdır. Bu durum temel olarak ataerkil erkek egemen toplum yapısından kaynaklanmaktadır. Öncelikle meslek ve işler toplumsal cinsiyetle ilgili kalıplaşmış önyargılara göre şekillenmektedir. Mühendislik, doktorluk gibi yüksek vasıf gerektiren, daha yüksek ücretli ve prestijli bazı işler erkeklere uygun görülürken kadınlara uygun görülen işler hemşirelik, anaokulu öğretmenliği gibi işler olmaktadır. Profesyonel meslek sahibi olanların dışında da kadınlar daha çok sigortasız, güvencesiz işlerde veya ev hizmetleri gibi alanlarda, çalışma koşulları daha kötü, ücretleri ve statüleri daha düşük işlerde çalışmaktadır.

Genel olarak kadınların erkeklere oranla daha vasıfsız ve eğitim seviyelerinin daha düşük olması sebebiyle henüz çalışmaya başlamadan önce bile sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Ev içi işlerin ve çocuk bakımının kadının sorumluluğu görülmesi ve erkeklerin ev işlerini yeterince paylaşmaması, kimi durumlarda kadınların dışarıda ücretli çalışmaya başladıktan sonra kadınlar işlerine erkekler kadar zaman ayıramamakta, gebelik ve doğum sürecinde çalışmaya ara verebilmekte ve işlerinde erkekler kadar hızlı yükselememektedirler. Bu tip sorunların yanı sıra işverenlerden veya çalışma yaşamındaki yasal düzenlemelerden kaynaklanan sorunlarda mevcuttur. Örneğin bazı işkollarında aynı işi yapan kadın ve erkekler aynı ücreti almamakta, özellikle özel sektörde ve vasıf gerektirmeyen işlerde çalışan kadınlar ortalama olarak daha düşük ücret almaktadırlar.

KAYNAKÇA

Arat N.(1994) Türkiye’de kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları zorlukların sosyokültürel nedenleri. Arat,N. (Yayına Hazırlayan) Türkiye’de Kadın olmak.
İstanbul: Say Yayınları, sf.43-55
Berberoğlu,berch (2009), Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş: Eleştirel Bir
Perspektif,(Çev. Can Cemgil), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Gönç,T. (2016) Kadın yoğun meslekleri erilleştirmeye yönelik stratejileri: Türkiye’de
erkek heöşireler örneği. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 19(1): 96-144.
Dedeoğlu, S. (2009) “Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği
Politikaları ve Kadın İstidamı” Çalışma ve Toplum, 21(2): 41-55.
Kocacık, F. Ve Gökkaya, V.B. (2005) Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları.
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 6(1): 195-219.
Özkan, G.S. ve B. Özkan (2010) Kadın Çalışanlara Yönelik Ücret Ayrımcılığı ve
Kadın Ücretlerinin Belirleyicilerine Yönelik Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum 24(1): 91-103.
TUİK (2016) İstatistiklerle kadın.

Sosyoloji Konu Örnekleri

– Yerel gelenekler, adetler, töreler ve bunların yöre insanları üzerindeki etkileri.
– Sözlü tarih (kişilerle mesela gazilerle derinlemesine mülakat yapılarak bir tarihsel kesitin kişiler perspektifinden yansıtılması)
– Göç olgusu, şehirleşme, gecekondulaşma ve sorunları
– Kuşaklar arası ilişkiler ve sorunlar
– Aile yapısı, aile ilişkileri, ilişkilerdeki değişim, aile içi şiddet, vb.
– Küreselleşmenin çevrenizdeki ticaret, iş kolları ve meslekler üzerindeki etkileri.
– Sosyal şiddet ve çeşitli sosyal sistemlere (aile, okul) etkileri
– Risk altındaki çocuklar ve topluma kazandırılmaları
– Her türlü eşitsizlikler (gelir, eğitim vs.) ve bölgeler arası farklılıklar
– Sosyal değişme ve değişen ve kaybolan yaşam tarzları
– Toplumla bütünleşemeyen ve dışarıda bırakılan toplum kesimleri ve sorunları
– Sosyal anlamda Avrupa Birliğine hazır olma durumumuz ve bu bağlamda karşılaşılan sorunlar

Tarih Konu Örnekleri

– XIII. yüzyılda Anadolu Selçukluları’nda şehirleşme
– Türkler’in Anadolu’yu fethi ve yerleşmeler (Kırsal ve kentsel kesimde nüfus ve iskan)
– Ortaçağ Türkiye’sinde Türk-Bizans sınırında toplumsal yapı ve yaşam
– Erken Osmanlı toplumunda sosyal tabakalar
– İlkçağlardan günümüze Anadolu’da kentsel yerleşim süreci (tek bir kentörneğinde)
– İlkçağlardan bugüne Anadolu’da kırsal yerleşim süreci (tek bir köy örneğinde)
– Osmanlı çağında Anadolu ticaret yolları
– Osmanlı çağında Rumeli ve Anadolu askerî sefer yolları
– Tanzimat dönemi yenileşme çabalarının Osmanlı taşrasına yansımaları (tek biril örneğinde)
– Osmanlı taşrasında ayanlar (tek bir ayan ailesi örneğinde)
– Osmanlı yenileşmesinin mimari alandaki yansımaları
– Yenileşme döneminde çeviri edebiyatı ve Türk edebiyatına etkileri
– Osmanlı yenileşme döneminde bilimsel faaliyetler
– Yakın geçmişle ilgili sözlü tarih araştırmaları
– Sümerlerde Din Anlayışı
– Mısır Piramitlerinin Gizemi
– Türk Kültür Tarihi Açısından Orhun Yazıtları
– Türklerin İslam Dini’ni Kabulü
– Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahilerin Rolü
– Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli Meselesi
– Osmanlı Enderun Mektebi
– Kösem Sultan’ın Osmanlı Devlet İdaresindeki Rolü
– Evliya Çelebi’den Günümüze Bursa’da Mimari Eserler
– İbrahim Müteferrika ve Osmanlı Matbaası
– Şair, Bestekar ve Sanatkar Padişahlar
– 93 Harbi Sonrası Rumeli’den Göçler
– İstanbul’daki Tarihi Mekânların Tarih Bilincinin Gelişmesine Olan Etkisi
– Mezar Taşlarının Tarih Araştırmalarında Kullanılmasının Yararları
– Cumhuriyet Öncesi Osmanlı’da Kadın
– Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Basın
– 1923-1938 Yılları Arası Eğitim’de Yapılan Yenilikler

Örnek Özet

Ödev / Proje Örnek Özet
Ödev / Proje Örnek Özet

Kaynak: Aof Proje Ödevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha loading...

Başa dön tuşu